Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ

В 2016/2017 навчальному році студенти навчаються:

за галуззю знань 17 «Електроніка та телекомунікації» і спеціальністю 173 «Авіоніка» та спеціалізацією «Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання»

за галуззю знань 0511 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» і спеціальністю 7(8).05110301 Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання»

 

Крім того, здійснюється перепідготовка здобувачів вищої освіти за галуззю знань 17 «Електроніка та телекомунікації», спеціальністю 173 «Авіоніка» та спеціалізацією «Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання»

Напрям підготовки 6.051103 «Авіоніка»

Студенти цього напряму підготовки, крім дисциплін циклів гуманітарної та соціально-економічної і математичної та природничо-наукової підготовки, вивчають дисципліни циклів професійної підготовки, самостійного вибору навчального закладу та вільного вибору студента: вища математика; теорія ймовірностей та математична статистика; фізика; механіка; електротехнічні  та радіотехнічні основи авіоніки; метрологія, стандартизація та сертифікація; основи авіації; інформатика та основи алго­ритмізації і програмування; електронні компоненти авіоніки; інженерна та комп’ютерна графіка; теорія автоматичного управління; авіа матеріалознавство; основи теорії інформації та кодування; інформаційно-вимірювальні пристрої та системи авіоніки; комп’ютерно-інтегровані комплекси пілотажно-навігацій­ного обладнання; надійність систем авіоніки; технічне діагностування авіоніки; електро- та гідроприводи в системах повітряних суден; основи експлуатації авіоніки; оптоелектронна та лазерна тех­ніка і лінії зв’язку в авіоніці; пілотажно-навігаційне обладнання регіональ­ного/магістрального літака; бортові системи автоматичного керування польотом; основи охорони праці; іноземна мова (за професійним спрямуванням) – за вибором студента замість цієї дисципліни може викладатися одна з двох наступних дисциплін: іноземна мова спеціальності; іноземна мова за фахом; основи економічної теорії – за вибором студента замість цієї дисципліни може викладатися одна з двох наступних дисциплін: історія економічних учень; економіка підприємства; основи права – за вибором студента замість цієї дисципліни може викладатися одна з двох наступних дисциплін: правознавство; державне право; політологія та психологія ділового спілкування – за вибором студента замість цієї дисципліни може викладатися одна з двох наступних дисциплін: політологія; психологія ділового спілкування;  регіональний/магістральний літак, його двигуни та функціональні системи – за вибором студента замість цієї дисципліни може викладатися одна з двох наступних дисциплін:основні системи та елементи фюзеляжу повітряних суден; будова літака, його двигунів та функціональних систем; інженерна психологія, ергономіка та людський чинник в авіації – за вибором студента замість цієї дисципліни може викладатися одна з двох наступних дисциплін: інженерна психологія; ергономіка та людський чинник в авіації; електрообладнання регіонального/магістрального літака; авіаційні електричні машини та апарати; основи авіаційного менеджменту та логістики; електропостачання повітряних суден; радіотехнічні системи авіоніки; основи авіаційного радіозв’язку, радіолокації та радіонавігації; авіаційні телевізійні та мультимедійні системи; приймально-передавальні та антенно-фідерні пристрої.

Крім того, студенти проходять навчальну практику – електромонтажну за фахом (на кафедрі, в навчальному ангарі та в науково-навчальному центрі «Авіаційних тренажерів») і виробничі практики: комп’ютерно-інформаційну, технологічну та переддипломну (на авіаційних підприємствах).

Після завершення теоретичної і практичної підготовки студенти виконують та захищають дипломну роботу.

За напрямом підготовки створено сучасний навчально-методичний комплекс, який повною мірою забезпечує викладення дисциплін відповідними літературними джерелами.
     На перших курсах ведеться інтенсивне вивчення студентами іноземної мови, оскільки в авіації працюють фахівці, які глибоко знають авіаційну техніку, уміють працювати з комп’ютером та вільно володіють іноземною мовою. Крім того, на кожному курсі створюються групи з англомовним проектом, в рамках якого викладання всіх дисциплін проводиться англійською мовою. В кінці навчання випускникам  за англомовним проектом разом з дипломом бакалавра видається спеціальний сертифікат про навчання англійською мовою.

Тривалість навчання – 4 роки.

Випускники напряму підготовки після закінчення навчання отримують базову вищу освіту і їм присвоюється кваліфікація бакалавра з авіоніки. Вони мають право вступу на навчання за освітнім ступенем  «Магістр» за спеціальністю 173 «Авіоніка» і спеціальністю «Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання» як за денною, так і заочною формами навчання, або працювати згідно з отриманою кваліфікацією.

Спеціальності  та спеціалізації

Спеціальність 7(8).05110301 «Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання» – чинна по 28 лютого 2017 р.; в 2016/2017 навчальному році – 6 курс навчання

 Спеціалізації цієї спеціальності:

7(8).05110301.01 «Технічна експлуатація пілотажно-навігаційного обладнання».

За цією спеціалізацією студенти навчаються за освітнім ступенем «Магістр» (тільки за денною формою навчання) і освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» (за денною, заочною та дистанційною формами  навчання).

7.05110301.02 «Системно-маркетингова експлуатація авіоніки»

За цією спеціалізацією студенти навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» (тільки за денною формою навчання)

Освітній ступінь «Магістр»

За цим ступенем студенти навчаються за спеціалізацією 8.05110301.01 «Технічна експлуатація пілотажно-навігаційного обладнання» спеціальності 8.05110301 «Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання».

В процесі підготовки студенти вивчають такі дисципліни: педагогіка та психологія вищої школи; основи наукових досліджень; математичні методи оптимізації; математичне моделювання систем і процесів; інноваційні технології в авіації; літак конкретного типу, його функціональні системи та їх технічне обслуговування; автономні системи навігації конкретного типу повітряного судна та їх технічне обслуговування; радіотехнічні системи навігації, посадки і зв’язку  конкретного типу повітряного судна та їх технічне обслуговування; системи керування і оптимізації польоту конкретного типу повітряного судна та їх технічне обслуговування; системи індикації, сигналізації і реєстрації конкретного типу повітряного судна та їх технічне обслуговування; авіаційна безпека (офіційний курс ICAO123/ авіакомпанія, секція В) ; охорона праці в галузі; цивільний захист; сертифікація обладнання повітряних суден; міжнародне та державне регулювання в цивільній авіації; інтелектуальна власність та патентознавство об’єктів авіоніки; філософські проблеми наукового пізнання.

Студенти проходять 3 виробничі практики: аеродромну на конкретному типі повітряного судна; науково-дослідну (наукове стажування); переддипломну.

Підготовка магістрів передбачає виконання та захист 3 курсових робіт і одного курсового проекту, складання 7 екзаменів та 12 диференційованих заліків, одного кваліфікаційного екзамену, виконання та захист дипломної роботи.

Тривалість навчання – 1 рік 6 міс ( на основі базової вищої освіти)

Після закінчення навчання випускник отримує повну вищу освіту і йому  присвоюється кваліфікація магістра: інженера-дослідника та наукового співробітника (з авіоніки).

 Освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»

За цим рівнем студенти навчаються за двома спеціалізаціями:

спеціалізація 7.05110301.01 «Технічна експлуатація комплексів пілотажно-навігаційного обладнання»;

спеціалізація 7.05110301.02 «Системно-маркетингова експлуатація авіоніки».

За спеціальністю студенти вивчають дисципліни: економіка та організація виробництва; охорона праці в галузі; цивільний захист; аеронавігаційне забезпечення польотів; бортові системи інформаційного обміну;  інноваційні технології в авіоніці; літак конкретного типу, його функціональні системи та їх технічне обслуговування; авіаційна безпека (офіційний курс ICAO 123/ авіакомпанія, секція В); сертифікація обладнання повітряних суден; міжнародне і державне регулювання в цивільній авіації; інтелектуальна власність та патентознавство об’єктів авіоніки; професійна англійська мова; філософські проблеми наукового пізнання.

Додатково до цих дисциплін студенти вивчають такі дисципліни за  спеціалізаціями:

7.05110301.01 «Технічна експлуатація комплексів пілотажно-навігаційного обладнання» - автономні системи навігації конкретного типу повітряного судна та їх технічне обслуговування; радіотехнічні системи навігації, посадки і зв’язку  конкретного типу повітряного судна та їх технічне обслуговування; системи керування і оптимізації польоту конкретного типу повітряного судна та їх технічне обслуговування; системи індикації, сигналізації і реєстрації конкретного типу повітряного судна та їх технічне обслуговування.  Студенти спеціалізації проходять дві виробничі практики: аеродромну на  конкретному типі повітряного судна та переддипломну.

7.05110301.02 «Системно-маркетингова експлуатація авіоніки» – менеджмент експлуатації авіаційної техніки; авіаційний маркетинг; авіоніка регіонального/магістрального літака конкретного типу; основи зовнішньоекономічної діяльності авіапідприємств.

Студенти спеціалізації проходять дві виробничі практики: виробничу у відділі маркетингу підприємства та переддипломну.

Підготовка спеціалістів передбачає виконання та захист 3-х курсових робіт і одного курсового проекту,  складання 8 екзаменів та 10 диференційованих заліків, одного кваліфікаційного екзамену, виконання та захист дипломного проекту (роботи).

Після закінчення навчання випускники обох спеціалізацій отримують повну вищу освіту і їм присвоюється кваліфікація спеціаліста: інженера з керування й обслуговування систем.

Спеціальність: 173 «Авіоніка» – підготовка здійснюється з 01 вересня 2016 р.

Спеціалізація: «Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання»

За цими спеціальністю і спеціалізацією підготовка  в 2016/2017 навчальному році здійснюється за освітнім ступенем «Магістр» і освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст»; починаючи 01 вересня 2017 р. –  прийом на навчання буде здійснюватися лише за освітнім ступенем «Магістр».

Освітній ступінь «Магістр»

За освітнім ступенем в процесі підготовки студенти вивчають такі дисципліни: ділова іноземна мова; інтелектуальна власність та патентознавство об’єктів авіоніки; математичні методи оптимізації та моделювання систем і процесів; конструкція літака та його функціональні системи; автономні системи навігації повітряних суден; бортові радіотехнічні системи навігації, посадки і зв’язку; системи керування і опти­мізації польоту повітряних суден; системи індикації, сигна­лі­зації і реєстрації польотних параметрів; міжнародне і державне регу­лювання та сертифікація в цивільній авіації – за вибором студента замість цієї дисципліни може викладатися одна з двох наступних дисциплін: міжнародне і державне регулювання в цивільній авіації; сертифікація обладнання повітряних суден; управління підтриманням льотної придатності повітряних суден – за вибором студента замість цієї дисципліни може викладатися одна з двох наступних дисциплін: підтримання льотної при­датності авіаційної техніки; управління льотної при­датності авіаційної техніки; основні етапи життєвого циклу та менеджмент об’єктів авіоніки – за вибором студента замість цієї дисципліни може викладатися одна з двох наступних дисциплін: основні експлуатаційні цикли та менеджмент авіаційної техніки; експлуатаційні цикли, ме­нед­жмент та логістика авіоніки; основи наукових досліджень та інноваційні технології в авіоніці – за вибором студента замість цієї дисципліни може викладатися одна з двох наступних дисциплін: організація та методика нау­ково-дослідницької діяльності та МЕМС-технології в авіоніці; основи методології наукового дослідження та уніфікація і мініа­тюризація елементів авіоніки.

Крім того, студенти проходять виробничі практики: науково-дослідну практику; переддипломну практику.

Підготовка фахівців за освітнім ступенем «Магістр» передбачає виконання та захист 2-х курсових робіт,  складання 7 екзаменів та 8 диференційованих заліків.

Після завершення теоретичної та практичної підготовки студенти складають кваліфікаційний екзамен, виконують та захищають дипломну роботу.

Після закінчення навчання випускник отримує повну вищу освіту і йому  присвоюється кваліфікація магістра: наукового співробітника ( авіоніка) та інженера-дослідника.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» (в 2016 році відбувся останній прийом студентів на навчання за цим рівнем)

В процесі підготовки студенти вивчають такі дисципліни: економіка та організація виробництва; інтелектуальна власність та па­тентознавство об’єктів авіоніки; аеронавігаційне забезпечення польотів; бортові системи інформаційного обміну; інноваційні технології в авіоніці; літак конкретного типу, його функціональні системи та їх технічне обслуговування; авіаційна безпека (офіційний курс ІСАО 123/авіакомпанія, секція В); сертифікація обладнання повітряних суден; міжнародне і державне ре­гулювання в цивільній авіації; основні етапи життєвого циклу авіаційної техніки.

Додатково студенти вивчають тільки для блока А, який відповідає спеціалізації 7.05110301.01 «Технічна експлуатація комплексів пілотажно-навігаційного обладнання»: автономні системи конк­рет­ного типу повітряного судна та їх технічне обслу­го­вування; радіотехнічні системи на­ві­га­ції, посадки і зв’язку конк­рет­ного типу повітряного судна та їх технічне обслу­го­вування; системи керування і опти­мізації польоту конкретного типу повітряного судна та їх технічне обслуговування; системи індикації, сигна­ліза­ції і реєстрації конкретного типу повітряного судна та їх технічне обслуговування.

Додатково студенти вивчають тільки для блока Б, який відповідає спеціалізації 7.05110301.02 «Системно-маркетингова експлуатація авіоніки»: менеджмент експлуатації авіаційної техніки; авіаційний маркетинг; авіоніка регіонального/­ма­гістрального літака конк­рет­ного типу; основи зовнішньоекономічної діяльності авіапідприємств.

Крім того, студенти проходять виробничі практики:

за блоком А: аеродромну практику на кон­к­ретному типі повітряного судна; переддипломну практику;

за блоком Б: виробничу практику у відділі маркетингу підприємства; переддипломну практику.

 Підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» передбачає виконання та захист 3-х курсових робіт і одного курсового проекту, складання 7 екзаменів та 11 диференційованих заліків.

Після завершення теоретичної та практичної підготовки студенти складають кваліфікаційний екзамен, виконують та захищають дипломний проект (роботу).

Тривалість навчання – 1 рік 6 міс ( на основі базової вищої освіти).

Після закінчення навчання випускник отримує повну вищу освіту і йому  присвоюється кваліфікація інженера з керування й обслуговування систем.

Примітка: згідно з Законом України «Про вищу освіту» вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) прирівнюється до вищої освіти магістра.

Новини кафедри