Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Міжнародне і державне регулювання в цивільній авіації

1. Змістовний модуль

Модуль № 1. Основи міжнародного і державного регулювання в цивільній авіації

2. Рівень:

А) Попередні умови: знання основ навчальних дисциплін: «Сертифікація обладнання ПС», «Основи експлуатації авіоніки», «Екологія», «Теорія автоматичного управління», «Основи авіації», «Надійність систем авіоніки», «Авіоніка регіонального /магістрального літака конкретного типу».

Дисципліна є базою для вивчення таких дисциплін як Авіаційна безпека (офіційний курс ІСАО 123) та інших.

Література:

1. Авчинкин Д.В. Международные перевозки: правовые аспекты перемещения грузов и пассажиров. – Минск: Амалфея, 1999. – 304 с.

2. Бордуков В.Д., Котов А.И., Малеев Ю.Н. Правовое регулирование международных полетов гражданских воздушных судов. – М.: Наука, 1988. – 208 с.

3. Малеев Ю. Н. Международное воздушное право: Вопросы теории и практики. – М.: Наука, 2002. – 128 с.

4. Aircraft Maintenance Manual 737-300/400/500. - Seattle, Washington, USA: Boeing commercial Airplanes group, 1999 – 5417 p.

5. Operations Manual 737-300/400/500. - Seattle, Washington, USA: Boeing company, 2002. – 946 p.

6. Flight  Manual 737. – Seattle, Washington, USA: Continental, 1999 – 2129 p.

7. Бархатова Е. Ю. Международное публичное право в вопросах и ответах. – М.: Наука, 2005. – 204 с.

8. Демський Е.Ф., Гіжевський В.К., Демський С.Е., Мілашевич А.В. Транспортне право України. Навч. посібник.– К.: Юрінком Інтер, 2002.–  416 с.

9. Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації, укладена в Монреалі 23 вересня 1971 р. – 144 с.

Б) Мета та завдання

Метою викладання дисципліни «Міжнародне і державне регулювання в цивільній авіації» є формування в студентів системи знань про юридичні можливості людини-оператора в ЦА та  уміння використовувати ці знання для вирішення задач підвищення ефективності експлуатації (в тому числі технічної експлуатації) авіатехніки, забезпечення високого рівня безпеки та регулярності польотів в цивільній авіації.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

– вивчення міжнародних і державних законів регламентуючих роботу ЦА України;

– оволодіння методами та засобами міжнародного і державного регулювання в ЦА;

– дослідження місця державного регулювання льотної придатності повітряних суден серед інших галузей міжнародного та державного повітряного права;

– опанування методиками з метою вивчення сучасних тенденцій та проблем розвитку міжнародного і державного регулювання в цивільній авіації в складі повітряного права;

– дослідження історії становлення, сучасного стану та місця національного державного регулювання льотної придатності повітряних суден серед інших галузей українського права і авіаційного законодавства в системі національного законодавства України.

3. Навчальна дисципліна відноситься до вибіркової частини освітньо-професійної програми підготовки «Спеціалістів» і «Магістрів»  з авіоніки.

4. Науково-педагогічні працівники:

Ситник Олександр Георгійович, доцент кафедри, к.т.н., доцент

5. Обсяг та тривалість:

Годин – 120, кредитів ECTS –  4,0, семестри – 1, 2, тривалість 1, 2 семестрів – 17 тижнів, ауд. занять на тиждень в 2-му семестрі – 2 год.

 

6. Форма та методи навчання:

Лекції,  практичні заняття, самостійна робота студента.

7. Оцінювання:

- модульний контроль;

- семестровий контроль:  диференційований  залік – у 2 семестрі

8.  Мова викладання: українська.

Новини кафедри