Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Сертифікація обладнання повітряних суден

1. Змістовний модуль

Модуль № 1. Нормативні вимоги до льотної придатності обладнання ПС

Модуль № 2. Система і процедури сертифікації АТ

2. Рівень:

А) Попередні умови: знання основ навчальних дисциплін: «Електропостачання ПС», «Надійність систем авіоніки», «Основи експлуатації авіоніки», «Авіаційні радіоелектронні системи», «Літак КТ, його функціональні системи та їх ТО», Автономні системи навігації ПС КТ та їх ТО», Радіотехнічні системи навігації ПС КТ та їх ТО», «Системи керування і оптимізації польоту ПС КТ та їх ТО».

Дисципліна є базою для вивчення таких дисциплін як «Авіоніка регіонального / магіст-рального літака КТ», «Основи експлуатації авіоніки», «Пілотажно-навігаційне обладнання регіонального / магістрального літака та інших.

Література:

1. ІСАО. Приложение 8 к Конвенции о Международной гражданской авиации. Летная годность воздушных судов

2. Межгосударственный авиационный комитет. Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности самолетов транспортной категории –М.: МАК, 2004.

3. Авіаційні правила України. Частина 21. Правила сертифікації типу авіаційної техніки. Процедури сертифікації АТ. Розділи А, В, С, D, E (затверджені наказом Міністерства транспорту України від 03.11.2000 р. № 611).

4. Авіаційні правила України. Частина 21. Правила сертифікації типу авіаційної техніки. Процедури сертифікації АТ. Розділи F, G (затверджені наказом Міністерства транспорту України від 14.12.2000 р. № 703).

5. МАК. Авиационные правила. Часть 21. Процедуры сертификации авиационной техники. – М.: МАК, 1999.

6. Конвенция о международной гражданской авиации. Doc 7300/8.

7. ІСАО. Техническое руководство по летной годности. Doc 9051-AN/896.

8. ІСАО. Руководство по летной годности. Doc 9760-AN/967.

9. ДСТУ ISO 9000-2001. Системи управління якістю. Основні положення та словник.

10. ДСТУ ISO 9001-2001. Системи управління якістю. Вимоги.

Б) Мета та завдання

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів наукової основи і практичних навичок з оцінки льотної придатності бортового обладнання повітряних суден (ПС) та його сертифікації в державній системі сертифікації авіаційної техніки (АТ).

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

– оволодіти знаннями міжнародних та національних вимог до льотної придатності ПС та їхнього бортового обладнання;

– оволодіти навичками формування сертифікаційного базису функціональних систем бортового обладнання ПС на основі національних «Норм льотної придатності літаків транспортної категорії (АП-25)»;

– оволодіти правилами та процедурами сертифікації типу авіаційної техніки;

– оволодіти нормативними вимогами до виробництва АТ та процедурами його схвалення;

– оволодіти знаннями про особливості норм льотної придатності та процедур сертифікації АТ в країнах Європейського Союзу.

3. Навчальна дисципліна відноситься до вибіркової частини освітньо-професійної програми підготовки «Спеціалістів» і «Магістрів»  з авіоніки.

4. Науково-педагогічні працівники:

Ситник Олександр Георгійович, доцент кафедри, к.т.н., доцент

5. Обсяг та тривалість:

Годин – 120, кредитів ECTS – 4,0, семестр  – 2, тривалість 2 семестру – 17 тижнів, ауд. занять  на тиждень – 2 год.

6. Форма та методи навчання:

Лекції,  практичні заняття, самостійна робота студента.

7. Оцінювання:

- модульний контроль;

- семестровий контроль: диференційований залік у 2 семестрі.

8.  Мова викладання: українська.

Новини кафедри