Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Системи індикації, сигналізації і реєстрації польотних параметрів

Навчальна програма                                         Робоча програма

1. Змістовні модулі:

Модуль 1. Бортові інформаційні системи ПС

Модуль 2.Системи реєстрації польотної інформації. Особливості технічного обслуговування систем індикації, сигналізації і реєстрації

2. Рівень:

А) Попередні умови: знання основ навчальних дисциплін: «Управління підтриманням льотної придатності повітряних суден», «Автономні системи навігації повітряних суден», «Основи наукових досліджень та інноваційні технології в авіоніці».

Дисципліна є базою для вивчення таких дисциплін як «Технічне діагностування авіоніки», «Основи експлуатації  авіоніки», «Сертифікація обладнання повітряних суден», «Інноваційні технології в авіоніці» та інших

Література:

1. Скрипець А.В., Єгоров С.Г., Бєлов М.А., Яппаров А.Н., Тризна О.О. Регіональний/магістральний літак та його авіоніка: Навчальний посібник /За заг. ред. А.В. Скрипця. - К.: НАУ, 2010.-370 с.

2. Коптев, А. Н. Авиационное и радиоэлектронное оборудование воздушных судов гражданской авиации [Электронный ресурс]: электрон. Учеб. пособие / А. Н. Коптев; Минобороны России, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева (нац. исслед. ун-т). - Электрон. текстовые и граф. дан. ( 164 Мбайт). - Самара, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

3.  Жаринов И.О., Жаринов О.О. Бортовые средства отображения информации на плоских жидкокристаллических панелях: Учеб. пособие / Информационно-управляющие системы. СПб: ГУАП, 2005, 144 с.: ил.

3.1.5.  Кузнецов С.В. Электронные приборные системы. Часть I. Учебное пособие. - М.: МГТУ ГА, 2014. - 90 с.

3.1.6.  Белинский В.Н., Поздеев С.Т. Авиационная оптико-электроника и светотехника. – К.: КВВАИУ, 1987. – 316 с.

7. Ипполитов С.В., Кучевский В. Л., Юдин В.Т. Методы и средства объективного контроля: Учебное пособие. – Воронеж: ВАИУ, 2011. –  с. 239.

8.  R.P.G. Collinson, IntroductiontoAvionicsSystems, DOI. 10.1007/978-94-007-0708-5_2. SpringerScience+BusinessMedia B.V., 2011.

Б) Цілі та завдання:

-   оволодіння прийомами і методами складання та аналізу структурних, функціональних і принципових схем бортових інформаційних систем;

-   засвоєння принципів будови та основ функціонування бортових апартно-програмних засобів систем індикації (стаціонарних, переносних та портативних), сигналізації і реєстрації польотної інформації регіональних та магістральних ПС;

-    оволодіння методами виконання монтажних і демонтажних, перевірочних та налагоджувальних робіт систем індикації, сигналізації і реєстрації конкретних типів ПС та відновлення їх працездатності;

-    набуття навичок з проведення ТО систем індикації, сигналізації і реєстрації конкретних типів ПС відповідно до вимог керівництва з технічної експлуатації;

набуття навичок з використання експлуатаційної документації для пошуку, аналізу причин та усунення відмов систем індикації, сигналізації і реєстрації ПС конкретних типів ПС.

3. Навчальна дисципліна відноситься до вибіркової частини освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з  авіоніки.

4. Науково-педагогічні працівники:

Бєлінський Валерій Миколайович, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри,

Мельников Дмитро Сергійович, асистент кафедри.

5. Тривалість:

Годин – 90, кредитів ЕСТS – 3,0, семестр – 2, тривалість семестру – 17 тижнів, аудиторні заняття на тиждень – 2години.

6. Форма та методи навчання:

Лекції, лабораторні заняття та самостійна робота студента.

7. Оцінювання:

- модульний контроль;

- семестровий контроль – екзамен.

8. Мова викладання: українська.

Новини кафедри