Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Інженерна психологія, ергономіка та людський чинник в авіації

Навчальна програма                                          Робоча програма

1. Змістовні модулі

Модуль № 1. Людський чинник в різних умовах і режимах функціонування авіаційних систем

Модуль № 2. Основи інженерної психології в авіації

Модуль 3. Ергономічне забезпечення сумісностей та основні характеристики СОМС

Модуль № 4. Принципи розподілу функцій в СОМС, професійний відбір, підготовка та тренування операторів

2. Рівень:

А) Попередні умови: знання основ навчальних дисциплін: «Основи авіації», «Інформаційно-вимірювальні пристрої та системи авіоніки», «Комп’ютерно-інтегровані комплекси пілотажно-навігацій­ного обладнання», «Регіональний/магістральний літак, його двигуни та функціональні системи», «Надійність систем авіоніки». 

Дисципліна є базою для вивчення таких дисциплін як «Пілотажно-навігаційне обладнання регіонального/магістраль­ного літака», «Технічне діагностування авіоніки» та інших.

Література:

1. Макаров Р.Н. Человек и цивилизация в свете науки ХХІ века: энциклопедический справочник. – М.: 2006. – 1153 с.

2. Павлов В.В., Скрипец А.В. Эргономические вопросы создания и эксплуатации авиационных электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов воздушных судов. – К.: КИИГА, 2000. – 460 с.

 3. Скрипець А.В. Основи авіаційної інженерної психології: навч. посібник. – К.: НАУ, 2002. – 532 с.

4.Скрипець А.В. Основи ергономіки: навч. посібник. – К.: НАУ, 2001. – 400 с.

5. Скрипець А.В. Основи ергономіки: навч. посібник. – К.: Вид-во НАУ «НАУ-друк», 2009. – 124 с.

6. Скрипець А.В.,  Павлов В.В., Варченко О.І., Павлова С.В. Інженерна психологія і засоби відображення інформації: лабораторний практикум. – К: НАУ, 2002. – 76 с.

7. Скрипець А.В.,  Павлов В.В., Варченко О.І., Павлова С.В. Основи ергономіки: лабораторний практикум. – К: НАУ, 2002. – 80 с.

8.  Людський фактор в системі організації повітряного руху / І.С. Биковцев, В.М. Гладков, В.С. Дем’янчук та ін.

9. Международная академия проблем человека в авиации и космонавтике: справочник / Под. ред. Р.Н. Макарова. – М.: 2008. – 138 с.

10. Руководство по управлению безопасностью полетов (РУБП). – Монреаль: ІСАО, 2009.

11. Человек в измерениях ХХ века. Прогресс человечества  в двадцатом столетии / Главный ред. и автор Р.Н. Макаров. – М.: 2007.

 

Б) Мета та завдання

Метою викладання дисципліни «Інженерна психологія, ергономіка та людський чинник в авіації» є формування в студентів системи знань про психофізіологічні можливості людини-оператора та системні категорії ергатичних систем, уміння використовувати ці знання для вирішення задач підвищення надійності і ефективності експлуатації (в тому числі технічної експлуатації) авіатехніки, забезпечення високого рівня безпеки та регулярності польотів в цивільній авіації.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

-  навчити студентів використовувати аспекти людського чинника, основи інженерної психології та ергономіки для оптимізації функціонування авіаційних  систем оператор-машина-середовище (СОМС);

- надати студентам знання та уміння для оптимізації робочої діяльності операторів в цивільній авіації.

3. Навчальна дисципліна відноситься до циклу дисциплін вільного вибору студента освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з авіоніки.

4. Науково-педагогічні працівники:

Скрипець Андрій Васильович, професор кафедри, канд. техн. наук, професор

Грищенко Юрій Віталійович, доцент кафедри, канд. техн. наук, доцент

Ситник Олександр Георгійович, доцент кафедри, канд. техн. наук

5. Обсяг та тривалість:

Годин – 210, кредитів ECTS – 7,0, семестри – 7, 8, тривалість 7-го семестру – 17 тижнів, тривалість 8-го семестру – 12 тижнів, ауд. заняття на тиждень: в 7 семестрі – 4 год., в 8 семестрі – 3 год.

6. Форма та методи навчання:

Лекції, лабораторні заняття та самостійна робота студентів

7. Оцінювання:

– модульний контроль;

– семестровий контроль: екзамен в 7 семестрі; диференційований залік – у 8 семестрі;

–  підготовка та захист курсової роботи – 8 семестр.

8. Мова викладання: українська, англійська

Новини кафедри