Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Авіаційні телевізійні та мультимедійні системи

1. Змістовні модулі

Модуль 1Основи електроакустики та аудіотехніки

Модуль 2. Основи телебачення та відеотехніки

Модуль 3. Телевізійні та мультимедійні системи повітряних суден

2Рівень:

А) Попередні умови: знання основ навчальних дисциплін: «Вища математика», «Фізика», «Інженерна та комп`ютерна графіка», «Інформатика та основи алгоритмізації і програмування», «Електроніка, схемотехніка та мікропроцесори»

 Дисципліна є базою для вивчення таких дисциплін як «Пілотажно-навігаційне обладнання регіональ­ного/магістрального літака», «Оптоелектронні та лазерні системи і лінії зв’язку в авіоніці», «Основи експлуатації авіоніки», «Інженерна психологія, ергономіка  та людський чинник в авіації»

 Література:

1. Телевидение /Под ред. В.Е. Джаконии. - М.: Горячая линия - Телеком, 2002.- 640 с.

2. Смирнов А.В. Основы цифрового телевидения. - Телеком, 2001.-224 с..

3. Электроакустика и звуковое вещание: Учебное пособие для вузов / И. А. Алдошина, Э. И. Вологдин, А. П. Ефимов и др.; Под ред. Ю. А. Ковалгина. - М : Горячая линия-Телеком, Радио и связь, 2007. - 872 с: ил.

 4.  Арюшенко В.М., Шелухин О.И., Афонин М.Ю. Цифровое сжатие видеоинформации и звука, М.: Дашков и К, 2003 г.

5. Попов С.Н. Видеосистема РС. - БХВ-Петербург: Арлит,-2000.- 400 с.

6. Сэломон Д. Сжатие данных, изображения и звука. – М.: Техносфера, 2004.

7. Катунин, Г. П. Основы мультимедиа. Звук и видео. Монография.– Новосибирск: СибГУТИ, 2006. – 389 с.

8. Цифровая обработка изображений в информационных системах: Учеб. пособие / И.С. Грузман, B.C. Киричук и др.- Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2002. - 352 с.

9. Чепмен, Найджел. Цифровые технологии мультимедиа. – 2-е изд., М.: Диалектика, 2005. – 624 стр., с ил.

10. Попов В.Б. Основы информационных и телекоммуникационных технологий. Мультимедиа. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 334с.Б) Цілі та завдання:

Б) Цілі та завдання:

– набуття студентами навичок розрахунку параметрів і характеристик авіаційних телевізійних та мультимедійних систем;

–  оволодіння студентами основами проведення  досліджень та вимірювання характеристик авіаційних телевізійних та  мультимедійних систем.

3. Навчальна дисципліна відноситься до вибіркової частини освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з  авіоніки.

4. Науково-педагогічні працівники:

Бєлінський Валерій Миколайович, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри,

Мельников Дмитро Сергійович, асистент кафедри.

5. Тривалість:

Годин –90, кредитів ЕСТS – 3,0, семестр – 6, тривалість семестру – 16 тижнів, аудиторні заняття на тиждень – 3 години.

6. Форма та методи навчання:

Лекції, лабораторні заняття та самостійна робота студента.

7. Оцінювання:

- модульний контроль;

- семестровий контроль – екзамен..

8. Мова викладання:  українська.

Новини кафедри