Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Авіаційні телевізійні та мультимедійні системи

 Навчальна програма                                         Робоча програма

1. Змістовні модулі

Модуль 1Основи електроакустики та аудіотехніки

Модуль 2. Основи телебачення та відеотехніки

Модуль 3. Телевізійні та мультимедійні системи повітряних суден

2Рівень:

А) Попередні умови: знання основ навчальних дисциплін: «Вища математика», «Фізика», «Інженерна та комп`ютерна графіка», «Інформатика та основи алгоритмізації і програмування», «Електроніка, схемотехніка та мікропроцесори»

 Дисципліна є базою для вивчення таких дисциплін як «Пілотажно-навігаційне обладнання регіональ­ного/магістрального літака», «Оптоелектронні та лазерні системи і лінії зв’язку в авіоніці», «Основи експлуатації авіоніки», «Інженерна психологія, ергономіка  та людський чинник в авіації»

 Література:

1. Телевидение /Под ред. В.Е. Джаконии. - М.: Горячая линия - Телеком, 2002.- 640 с.

2. Смирнов А.В. Основы цифрового телевидения. - Телеком, 2001.-224 с..

3. Электроакустика и звуковое вещание: Учебное пособие для вузов / И. А. Алдошина, Э. И. Вологдин, А. П. Ефимов и др.; Под ред. Ю. А. Ковалгина. - М : Горячая линия-Телеком, Радио и связь, 2007. - 872 с: ил.

 4.  Арюшенко В.М., Шелухин О.И., Афонин М.Ю. Цифровое сжатие видеоинформации и звука, М.: Дашков и К, 2003 г.

5. Попов С.Н. Видеосистема РС. - БХВ-Петербург: Арлит,-2000.- 400 с.

6. Сэломон Д. Сжатие данных, изображения и звука. – М.: Техносфера, 2004.

7. Катунин, Г. П. Основы мультимедиа. Звук и видео. Монография.– Новосибирск: СибГУТИ, 2006. – 389 с.

8. Цифровая обработка изображений в информационных системах: Учеб. пособие / И.С. Грузман, B.C. Киричук и др.- Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2002. - 352 с.

9. Чепмен, Найджел. Цифровые технологии мультимедиа. – 2-е изд., М.: Диалектика, 2005. – 624 стр., с ил.

10. Попов В.Б. Основы информационных и телекоммуникационных технологий. Мультимедиа. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 334с.Б) Цілі та завдання:

Б) Цілі та завдання:

– набуття студентами навичок розрахунку параметрів і характеристик авіаційних телевізійних та мультимедійних систем;

–  оволодіння студентами основами проведення  досліджень та вимірювання характеристик авіаційних телевізійних та  мультимедійних систем.

3. Навчальна дисципліна відноситься до вибіркової частини освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з  авіоніки.

4. Науково-педагогічні працівники:

Бєлінський Валерій Миколайович, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри,

Мельников Дмитро Сергійович, асистент кафедри.

5. Тривалість:

Годин –90, кредитів ЕСТS – 3,0, семестр – 6, тривалість семестру – 16 тижнів, аудиторні заняття на тиждень – 3 години.

6. Форма та методи навчання:

Лекції, лабораторні заняття та самостійна робота студента.

7. Оцінювання:

- модульний контроль;

- семестровий контроль – екзамен..

8. Мова викладання:  українська.

Новини кафедри