Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Комп’ютерно-інтегровані системи та комплекси пілотажно-навігаційного обладнання

 Навчальна програма                                         Робоча програма

1. Змістовні модулі

Модуль № 1. Аерометричні пілотажно-навігаційні системи та інформаційні комплекси вертикалі та курсу

 Модуль № 2.  Навігаційні системи визначення координат місцеположення повітряного судна»

Модуль №3. Курсова робота «Синтез та дослідження контурів корекції платформної ІНС».

Модуль №4. Системи автоматичного керування польотом

Модуль №5. Бортові обчислювальні системи

Модуль №6. Комп’ютерно-інтегровані системи авіоніки

Модуль №7. Апаратно-програмне забезпечення комп’ютерно-інтегрованих систем та комплексів літака

2. Рівень:

А) Попередні умови: знання основ навчальних дисциплін: «Основи авіації», «Теорія автоматичного управління»,  «Електроніка, схемотехніка та мікропроцесори» «Надійність систем авіоніки», «Інформаційно-вимірювальні пристрої та системи авіоніки»

Дисципліна є базою для вивчення таких дисциплін як «Авіаційні радіоелектронні системи», «Основи експлуатації авіоніки», «Технічне діагностування авіоніки».

Література:

1. Рогожин В.О., Синєглазов В.М., Філяшкін М.К.  Пілотажно-навігаційні комплекси повітряних суден. – К: НАУ, 2005.– 316 с.

2.  Філяшкін М.К, Рогожин В.О., Скрипець А.В., Лукінова Т.І. Інерціально-супутникові системи навігації.  – К: НАУ, 2009.– 272с.

3. Авиационные приборы и навигационные системы, под ред. О.А Бабича. – М.: Изд-во ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского, 1981.  – 648 с.

4. Мелкумян В.Г., Семенов О.О., Соломенцев О.В. Радіолокаційне та радіонавігаційне  обладнання аеропортів.  – К.: НАУ, 2006.– 218 с.

 5. Синєглазов В.М.,Філяшкін М.К. Автоматизовані системи управління повітряних суден. –  К.: Вид-во НАУ, 2003. – 504 с.

6. Хвощ С.Т.Организация последовательных мультиплексных каналов систем автоматического управления. – Л.: Машиностроение, 1989. – 271 с.

7.  Кучерявый А.А.Бортовые информационные системы: Курс лекций, под ред. В.А. Мишина и Г.И. Клюева, 2-е изд., перераб. и доп. – Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 504 с.

8. Гатчин Ю.А., Жаринов И.О. Основы проектирования вычислительных систем интегрированной модульной авионики: монография. М.: Машиностроение, 2010. –  224 с.

9.  Шивринский В.Н.  Бортовые вычислительные комплексы навигации и самолетовождения: конспект лекций – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 148 с.

10. Ориентация и навигация подвижных объектов: современные информационные технологии. / Под ред. Б.С. Алешина, К.К. Веременко,  А.И. Черноморского. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. – 424 с.  

11. Грібов В.М., Грищенко Ю.В., Скрипець А.В.,Стрельніков В.П. Теорія  надійності систем авіоніки. – К.: Вид-во НАУ, 2006. – 320 с.

12. Рощин А.Г., Половов Р.М. Бортовые цифрове вычислительные устройства и машины. – М.: МГТУ ГА, 2003. – 116 с.

13. Аксенов В.П.Сигнальные процессоры. Учеб. пособие. – Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2006. – 135 с.

14. Приборно-модульные универсальные автоматизированные измерительные системы. Справочник./ В.А. Кузнецов, В.Н. Строителев, Е.Ю. Тимофеев и др.; Под ред. В.А. Кузнецова. – М.: Радио и связь,1993. – 304 с.

Б) Мета та завдання:

 Метою викладання дисципліни є досягнення рівня знань, достатнього для успішного використання в розробці, дослідженні, сертифікації й експлуатації пристроїв та систем комп`ютерно-інтегровані системи та комплексів пілотажно-навігаційного обладнання;

Завдання вивчення навчальної дисципліни є:

-  набуттянавичокз проведеннятехнічного обслуговуванняпристроїв та систем ПНО РМЛ;

-  оволодіння методами проведенняаналізу причин виникненнянесправностей і відмовпристроїв та систем ПНО РМЛ.

-  оволодіння методами навігації, літаководіння та керуванняповітрянимрухом з урахуваннямвимог з забезпеченнябезпекипольотів.

3. Навчальнадисциплінавідноситься до циклу професійної та практичноїпідготовки бакалавра з авіоніки.

4.Науково-педагогічніпрацівники:

Рогожин Віктор Олександрович, доцент кафедри, к.т.н., доцент

Слободян Олександр Петрович, старший викладач кафедри

5. Обсяг та тривалість:

Годин – 330, кредитів ECTS -11,0, семестри  - 6,7,8.

6. Форма та методинавчання:

Лекції,  лабораторнізаняття, самостійна робота студента.

7. Оцінювання:

– модульний контроль;

– семестровий контроль;

– диференційований залік  – 7 семестр;

– екзамен 6, 8 семестри;

8.  Мова викладання: українська, англійська.

Новини кафедри