Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Міжнародне і державне регулювання та сертифікація в цивільній авіації

Навчальна програма                                          Робоча програма

1. Змістовний модуль

Модуль № 1. Основи міжнародного і державного регулювання в цивільній авіації

Модуль № 2. Система і процедури сертифікації АТ

2. Рівень:

А) Попередні умови: знання основ навчальних дисциплін: «Конструкція літака та його функціональні системи», «Автономні системи навігації повітряних суден», «Основи наукових досліджень та інноваційні технології в авіоніці».

Дисципліна є базою для вивчення таких дисциплін як «Інтелектуальна власність та патентознавство об’єктів авіоніки», «Основні етапи життєвого циклу та менеджмент об’єктів авіоніки» та інших.

Література:

1. Авчинкин Д.В. Международные перевозки: правовые аспекты перемещения грузов и пассажиров. – Минск: Амалфея, 1999. – 304 с.

2. Бордуков В.Д., Котов А.И., Малеев Ю.Н. Правовое регулирование международных полетов гражданских воздушных судов. – М.: Наука, 1988. – 208 с.

3. Малеев Ю. Н. Международное воздушное право: Вопросы теории и практики. – М.: Наука, 2002. – 128 с.

4. Aircraft Maintenance Manual 737-300/400/500. - Seattle, Washington, USA: Boeing commercial Airplanes group, 1999. – 5417 p.

5. Operations Manual 737-300/400/500. - Seattle, Washington, USA: Boeing company, 2002. – 946 p.

6. Flight Manual 737. - Seattle, Washington, USA: Continental, 1999 – 2129 p.

7. Бархатова Е. Ю. Международное публичное право в вопросах и ответах. – М.: Наука, 2005. – 204 с.

8. Демський Е.Ф., Гіжевський В.К., Демський С.Е., Мілашевич А.В. Транспортне право України. Навч. посібник.– К.: Юрінком Інтер, 2002.–  416 с.

9. Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими протибезпеки цивільної авіації, укладена в Монреалі 23 вересня 1971 р. – 144 с.

Б) Мета та завдання

Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних наукових концепцій, понять правових норм міжнародного і державного регулювання в цивільній авіації на прикладі здобуття студентами алгоритмічного мислення та розуміння логіки процесів, навичок тлумачення та застосування міжнародних норм в реальній практиці і взаємодії з навколишнім світом. Метою викладання дисципліни є набуття студентами знань і практичних навичок про призначення сертифікації бортового обладнання повітряних суден (ПС) в державній системі сертифікації авіаційної техніки (АТ). Студент повинен знати правила сертифікації ПС, які встановлюють сертифікаційні вимоги до авіаційних організацій, а також процедури сертифікації організацій та нагляду за ними.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

– оволодіння методами та засобами міжнародного і державного регулювання в цивільній авіації;

– дослідження місця державного регулювання льотної придатності повітряних суден серед інших галузей міжнародного та державного повітряного права;

– опанування методиками з метою вивчення сучасних тенденцій та проблем розвитку міжнародного і державного регулювання в цивільній авіації в складі повітряного права;

– дослідження історії становлення, сучасного стану та місця національного державного регулювання льотної придатності повітряних суден серед інших галузей українського права і авіаційного законодавства в системі національного законодавства України;

– оволодіння знаннями міжнародних та національних вимог до сертифікації бортового обладнання авіоніки і ПС;

– оволодіння навичками формування сертифікаційного базису функціональних систем бортового обладнання ПС на основі національних «Норм льотної придатності літаків транспортної категорії (АП-25)»;

– оволодіння правилами та процедурами сертифікації типу авіаційної техніки;

– оволодіння нормативними вимогами до виробництва АТ та процедурами його схвалення;

– оволодіння знаннями про особливості процедур сертифікації АТ в країнах Європейського Союзу.

3. Навчальна дисципліна відноситься до цикл дисциплін вільного вибору студента освітньо-професійної програми підготовки і «Магістрів»  з авіоніки.

4. Науково-педагогічні працівники:

Ситник Олександр Георгійович, к.т.н., доцент кафедри авіоніки ННІАН,

5. Обсяг та тривалість:

Годин – 120, кредитів ECTS – 4, семестр  2 1, тривалість  2 семестру  – 17 тижнів, ауд. заняття на тиждень 2 год.

6. Форма та методи навчання:

Лекції,  практичні заняття, самостійна робота студента.

7. Оцінювання:

- модульний контроль;

- семестровий контроль – диференційований залік – 2 семестр.

8.  Мова викладання: українська.

Новини кафедри