Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Основи експлуатації авіоніки

Навчальна програма                                          Робоча програма

1. Змістовні модулі

Модуль № 1.Технічна експлуатація авіоніки та її складові

Модуль № 2. Технічна експлуатація авіоніки та її забезпечення

Модуль 3. Льотно-технічна експлуатація електрообладнання повітряних суден

Модуль № 4. Льотно-технічна експлуатація комплексів пілотажно-навігаційного обладнання повітряних суден

2. Рівень:

А) Попередні умови: знання основ навчальних дисциплін: «Основи авіації», «Інформаційно-вимірювальні пристрої та системи авіоніки», «Регіональний/магістральний літак, його двигуни та функціональні системи», «Надійність систем авіоніки», «Бортові системи автоматичного керування польотом».

Дисципліна є базою для вивчення таких дисциплін як «Пілотажно-навігаційне обладнання регіонального/магістраль­ного літака», «Технічне діагностування авіоніки» та інших.

Література:

1. Дмитрієв С.О., Кудрін А.П., Кулик М.С., Зайвенко Г.М., Тугарінов О.С. Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів: підручник. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2014. – 612 с.

2.  Дмитрієв С.О., Тугарінов О.С., Молодцов М.Ф. Технічна експлуатація повітряних суден: навч. посібник. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2014. – 480 с.

3. Скрипець А.В. Теоретичні основи експлуатації авіаційного обладнання: навч. посібник. – К.: НАУ, 2003. – 396 с.                          

4.  Казак В.М. Надійність та діагностика електрообладнання:  навч. посібник/ В.М. Казак, Б.І. Доценко, Ю.І. Шепелєв, Д.О. Шевчук – К.: НАУ, 2013. – 275 с.

5. Рогожин В.О., Синєглазов В.М., Філяшкін М.К. Пілотажно-навігаційні комплекси повітряних суден: підручник. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 316 с.

6. Рогожин В.О., Скрипець А.В., Філяшкін М.К., Мухіна М.П.  Автономні системи навігації конкретного типу повітряного судна та їх технічне обслуговування: навч. посібник. – К.: НАУ, 2015. – 308 с.

7. Аеронавигационные радиотехнические системы: учеб. пособие / [А.П. Бамбуркин, В.Н. Неделько, С.Н. Неделько, М. И. Рубец]; под ред. М.И. Рубца. – Кіровоград.: Вид-во ДЛАУ, 2002. – 520 с.

8. Інерціально-супутникові навігаційні системи.: навч. посібник / М.К. Філяшкін, В.О. Рогожин, А.В. Скрипець, Т.І. Лукінова – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2009. – 272 с.

9. Техническая эксплуатация авиационного оборудования: учебник / Под. ред. В.Г. Воробьева. – М.: Транспорт, 1990. – 296 с.

10. Техническая эксплуатация пилотажно-навигационных комплексов: учеб. пособие / Под ред. А.В. Скрипца. – М.: Транспорт, 1992. – 296 с.

 

Б) Мета та завдання

Метою  викладання дисципліни є прищеплення уміння формування в студентів системи знань з організації інженерно-авіаційної служби цивільної авіації, керування процесами технічної та льотної експлуатації систем авіоніки.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є глибоке засвоєння  студентами знань та практичних навичок з:

-організації інженерно-авіаційної служби цивільної авіації;

-застосування методів технічної експлуатації, стратегій та методів технічного обслуговування і ремонту (ТОіР) авіатехніки (АТ);

-реалізації процесів льотно-технічної експлуатації авіоніки сучасних повітряних суден (ПС).

3. Навчальна дисципліна відноситься до циклу професійної підготовки освітньо-про­фе­сійної програми підготовки бакалавра з авіоніки.

4. Науково-педагогічні працівники:

Скрипець Андрій Васильович, професор кафедри, канд. техн. наук, професор

Грищенко Юрій Віталійович, доцент кафедри, канд. техн. наук, доцент

Варченко Олег Іванович, доцент кафедри, доцент НАУ

Левківський Василь Васильович, асистент кафедри

5. Обсяг та тривалість:

Годин – 180, кредитів ECTS – 6,0, семестри – 7, 8, тривалість 7-го семестру – 17 тижнів, тривалість 8-го семестру – 12 тижнів, ауд. заняття на тиждень: в 7 семестрі 3 год., в 8 семестрі – 3 год.

6. Форма та методи навчання:

Лекції, лабораторні заняття та самостійна робота студентів

7. Оцінювання:

– модульний контроль;

– семестровий контроль: екзамен в 7 семестрі; диференційований залік – у 8 семестрі

8. Мова викладання: українська, англійська

Новини кафедри