Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Основи наукових досліджень та інноваційні технології в авіоніці

Навчальна робота                                              Робоча програма

1. Змістовні модулі:

Модуль 1. Основи наукових досліджень та інноваційні технології в авіоніці.

2. Рівень:

А) Попередні умови:

дисципліна «Основи наукових досліджень та інноваційні технології в авіоніці»:

– базується на знаннях, отриманих при вивчені таких дисциплін: «Математичні методи оптимізації та моделювання систем і процесів», «Конструкція літака та його функціональні системи», «Автономні системи навігації повітряних суден»;

– дисципліна є базою для вивчення таких дисциплін, як: «Основні етапи життєвого циклу та менеджмент об’єктів авіоніки», «Міжнародне та державне моделювання та сертифікація в цивільній авіації», «Управління підтриманням льотної придатності повітряних суден».

Література:

1. Лужбін В.М. Конспект лекцій. Електронний варіант. Матеріали кафедри, 2017.

2. Лужбін В.М. Матеріали до практичних занять. Електронний варіант. Матеріали кафедри, 2017.

3. Лужбін В.М., Тронько В.Д. Методичні вказівки з виконання домашнього завдання з дисципліни «Основи наукових досліджень та інноваційні технології в авіоніці». Електронний варіант. Матеріали кафедри, 2017.

4. Колісниченко Е.В. Основи наукових досліджень. – Суми: Сумський державний університет, 2012. – 83 с.

5. Чумак В.Л., Іванов С.В., Максимюк М.Р. Основи наукових досліджень. – К.: НАУ-друк, 2009. – 304 с.

6. Черба В.М. Основи наукових досліджень. – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2008. – 92 с.

7. Бурау Н.І. Основи наукових досліджень. – К.: НТУУ «КПІ», 2007.–33 с.

8. Дудкин В.И., Пахомов Л.Н. Квантовая электроника. Приборы и их применение: учебное пособие. – М.: Техносфера, 2006. – 402 с.

9. Ермаков О.И. Прикладная оптоэлектроника. – М.: Техносфера, 2004. – 416 с.

Б) Цілі та завдання:

– розкриття та надання теоретичних знань з загальних принципів, методів, форм та засобів наукових досліджень в галузі авіаційного приладобудування за інноваційними технологіями;

– закладення навичок з практичного використання вивчених принципів, методів, форм та засобів науково-пізнавальної діяльності, спрямованої на дослідження конкретного об’єкта, наукової підтримки та становлення перспективних авіаційних систем і техніки та використання сучасних систем дослідження;

– оволодіння теоретичними засадами та принципами побудови приладів авіоніки за інноваційними технологіями;

– отримання знань зі структурних та принципових схем функціональних вузлів і модулів вимірювання необхідних параметрів та ліній зв’язку;

– оволодіння методами розрахунку основних параметрів приладів авіоніки за інноваційними технологіями.

3. Навчальна дисципліна відноситься до циклу дисциплін вільного вибору студента.

4. Науково-педагогічні працівники:

Павлова Світлана Вадимівна, завідувач кафедри, д.т.н., професор;

Лужбін Віктор Миколайович, доцент кафедри, к.т.н.. доцент.

5. Обсяг та тривалість:

Годин – 180, кредитів ECTS – 6, семестр – 1.

6. Форма та методи навчання:

Лекції, практичні заняття, самостійна робота студента.

7. Оцінювання:

– модульний контроль;

– семестровий контроль – екзамен (1-й семестр).

8. Мова викладання: українська, англійська.

Новини кафедри