Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Приймально-передавальні та антенно-фідерні пристрої

Навчальна програма                                       Робоча програма

1. Змістовні модулі

Модуль № 1. «Приймальні пристрої»

Модуль № 2. «Передавальні та антенно-фідерні пристрої»

2. Рівень:

А) Попередні умови: знання основ навчальних дисциплін: «Електротехнічні та радіотехнічні основи авіоніки», «Електронні компоненти авіоніки», «Основи теорії інформації та кодування», «Оптоелектронна та лазерна техніка і лінії зв’язку в авіоніці», «Основи авіаційного радіозв’язку, радіолокації та радіонавігації».

Дисципліна є базою для вивчення таких дисциплін як «Авіаційні телевізійні та мультимедійні системи», «Технічне діагностування авіоніки» та інших.

 

Література:

1. Чумаков В.І., Посошенко В.В., Харченко О.І., Басецький В.Л. Приймання та оброблення сигналів: навчальний посібник/ за заг. ред. В.І. Чумакова. – Харків: ХНУРЕ, 2006. – 296 с.

2. Радиоприемные  устройства  /Н.Н. Фомин, Н.Н. Буга, О.В. Головин и др. Под ред. Н.Н. Фомина. – М.: Горячая линия – Телеком, 2007. –  520 с.

3. Радиопередающие устройства: учебник для вузов /под. ред. Шахгильдяна. – 3- е изд., перераб. и доп. – М.: Радио и связь, 2003. – 560 с.

4. Ворона В.Д. Радиопередающие устройства. Основы теории и  расчета: учебное пособие для вузов. – М.: Горячая линия. – Телеком, 2006.– 364 с.

5. П’яних Б. Є., Мельников Є. В., Животовський С. О. Аналіз електричних кіл. Розрахунок стаціонарних режимів. – К.: КМУЦА, 1999.–183 с.

6. Ільницький Л.Я., Савченко О.Я., Сібрук Л.В. Антени та пристрої надвисоких частот: підручник. – К.: Укртелеком, 2003. – 496 с.

7. Ильницкий Л.Я., Сибрук Л.В., Фузик М.И.  Теория антенных устройств: учебник. – К.: КМУГА, 1996. – 176 с.

8. Бобров Н. В. Радиоприемные устройства. – М.: Энергия, 1976. – 368 с.

9. Бобров Н. В. Расчет радиоприемников. – М.: Радио и связь, 1981. – 240 с.

10. Вамберский М.В. и др. Передающие устройства СВЧ: учебное пособие для радиотехнических спец. вузов. – М.: Высш. шк., 1984. – 448 с.

11. Білець  А.І.,  Любімов  О.Д. Пристрої генерації та формування сигналів: навчальний посібник. – К.: НАУ, 2000. – 157 с.

12. Ерохин Г.А., Чернышев О.В., Козырев Н.Д., Кочержевский В.Г. Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн. – М.: Радио и связь, 1996. – 352 с.

 

Б) Мета та завдання

Метою вивчення дисципліни є засвоєння студентами теоретичних основ, принципів побудови пристроїв приймання, передавання й обробки сигналів, вивчення теоретичних основ формування достовірних оцінок процесів розпов­сюдження електромагнітних сигналів як найбільш поширеного носія енер­гії інформації, ознайомлення студентів з основними підходами розв’язу­вання практичних задач з визначення енергетичних, частотних та просторових характеристик акустичних і електромагнітних полів, конструктивними особливостями та принципами роботи антен, гучномовців, мікрофонів, пристроїв надвисоких частот, особливостями розповсюдження акустичних та радіохвиль.

Завданням навчальної дисципліни є отримання знань з призначення, складу, характеристик сучасних приймально-передавальних та антенно-фідер­них пристроїв, а саме:

-     засвоєння теорії передавання інформації радіотехнічними методами;

-     засвоєння методів забезпечення основних технічних характеристик засобів приймання та обробки інформації;

-     дослідження алгоритмів функціонування сучасних систем та комплексів передавання та приймання інформації;

- формування у майбутніх фахівців стійких знань з основних закономірностей, яким підпорядковуються акустичні та електромагнітні поля і хвилі у вільному просторі, приміщеннях та в напрямних системах.

3. Навчальна дисципліна відноситься до циклу дисциплін вільного вибору студента освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з авіоніки.

4. Науково-педагогічні працівники:

Тронько Володимир Дмитрович,  професор кафедри, д.ф.-м. наук, професор

Мельніков Дмитро Євгенович, асистент кафедри

5. Обсяг та тривалість:

Годин – 120, кредитів ECTS – 4,0, семестр – 8, тривалість 8-го семестру – 12 тижнів, тривалість, ауд. заняття на тиждень – 3 год.

6. Форма та методи навчання:

Лекції, лабораторні заняття та самостійна робота студентів

7. Оцінювання:

– модульний контроль;

– семестровий контроль: екзамен у 8-му семестрі.

8. Мова викладання: українська, англійська

Новини кафедри