Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Регіональний/магістральний літак, його двигуни та функціональні системи

 

Навчальна програма                                         Робоча програма

1. Змістовні модулі:

Модуль 1. Регіональний/магістральний літак та його функціональні системи

Модуль 2. Силова установка регіонального/магістрального літака

2. Рівень:

А)  Попередні умови: знання основ, отриманих при вивченні таких дисциплін: «Основи авіації», «Авіаційні електричні машини та апарати»,» Електроніка, схемотехніка та мікропроцесори»,»Фізика», «Теорія автоматичного управління».

Дисципліна є базою для вивчення таких дисциплін як «Надійність систем авіоніки», «Електрообладнання регіонального/магістрального літака», «Інформаційно-вимірювальні пристрої та системи авіоніки» та інших.

Література:

Основні рекомендовані джерела

1. Алексеев Н.В. Бортовые средства измерения высотно-скоростных параметров полета ЛА. учеб. пособ. – М.: МАИ, 2001.– 46 с.

2. Брехин Н.И., Кошевой Н.Д. Методы и средства измерения параметров движения самолетов: учебник для студентов. – Харьків.: Факт, 2004. – 344 с.

3. Рогожин В.О., Синєглазов В.М., Філяшкін М.К. Пілотажно-навігаційні комплекси повітряних суден: підручник.– К.: НАУ, 2005.– 316 с.

4. Іванов І.О. Прилади та системи контролю роботи авіадвигунів та вимірювання висотно-швидкісних параметрів. – К.: НАУ, 1998. – 120 с.

5. AIRCRAFT Maintence Manual 737-300/400/500. - Seattle, Washington, USA: Boeing commercial Airplanes group, 1999 – 5417 p.

6. OPERATINS Manual 737-300/400/500. - Seattle, Washington, USA: Boeing company, 2002. – 946 p.

7. FLIGHT Manual 737. - Seattle, Washington, USA: Continental, 1999 – 2129 p.

8.  Никитин Г.А., Баканов Е.А. Основы авиации.– М.: Транспорт, 1984. – 261с.

9.  Лигум Т.И., Скрипниченко С.Ю., Чульский Л.А. Аэродинамика самолета Ту-154. – М.: Транспорт, 1977. – 304 с.

Б) Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

-       придбання знань з призначення, складу, льотно-технічних характер-ристик, режимів роботи, розміщення, використання і технічного обслуговування авіоніки магістральних та регіональних ПС;

-       оволодіння методами проведення аналізу причин виникнення відмов і несправностей авіоніки літака та його силової установки (СУ);

-       набуття навичок з використання експлуатаційної документації для пошуку та усунення несправностей і відмов авіоніки, в тому числі функціональних систем літака та СУ;

-       дослідження техніко-економічних характеристик систем і комплексів авіоніки регіональних/магістральних літаків.

3. Навчальна   дисципліна   відноситься   до   вибіркової   частини   освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з авіоніки.

4. Науково-педагогічні працівники:

Єгоров Сергій Гаврилович, старший викладач кафедри,

Левківський Василь Васильович, асистент кафедри.

5. Обсяг та тривалість:

Годин – 150, кредитів ЕСТS – 5,0, семестр – 4, тривалість семестру – 16 тижнів, аудиторні заняття на тиждень – 4 години.

6. Форма та методи навчання:

Лекції, практичні заняття та самостійна робота студента.

7. Оцінювання:

-  модульний контроль;

-  семестровий контроль:  екзамен у 4 семестрі.

8. Мова викладання: українська, англійська

Новини кафедри