Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Технічне діагностування авіоніки

1. Змістовні модулі:

Модуль 1. Термінологія, методи діагностування авіоніки

Модуль 2. Засоби діагностування авіоніки

2. Рівень:

А) Попередні умови: знання основ, отриманих при вивченні таких дисциплін: «Вища математика», «Теорія ймовірностей», «Фізика», «Основи авіації», «Надійність систем авіоніки», «Електроніка, схемотехніка та мікропроцесори», «Теорія автоматичного управління», «Основи теорії інформації та кодування».

Дисципліна є базою для вивчення таких дисциплін як «Основи експлуатації авіоніки», «Пілотажно-навігаційне обладнання регіонального/магістрального літака» та інших.

Література:

Основні рекомендовані джерела

1. Грібов В.М.Техическое диагностирование авионики, модуль 1: Методы диагностирования, достоверность функционирования и контролепригодность авионики. – К.: НАУ, 2017. – 270 с.

2. Грібов В.М. Техическое диагностирование авионики, модуль 2: Средства диагностирования (бортовые встроенные, лабораторные, стендовые). – К.: НАУ, 2017. – 527 с.

3. Грібов В.М., Грищенко Ю.В., Киреєв М.Є., Смолич Д.В. Технічне діагностування авіоніки: Лабораторний практикум для студентів напряму 6.051103 „Авіоніка“. К.: НАУ, 2017. – 48 с.

4.Технічне діагностування та контроль технічного стану. Терміни та визначення. ДСТУ 2389-97. – К.:  Держстандарт України, 1997. – 24 с.

5. Кирьянов Д.В. MathCad 14. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007. – 684 с.

6. Вентцель Е.С. Теория вероятностей: Учебник, изд 5-е. – М.: Наука, 1998. – 576 с.

7. Далецкий С.В. Проектирование систем технического обслуживания и ремонта воздушных  судов гражданской авиации. - М.: МАИ, 2001 - 364 с

8. Синицкий А.И. Самодиагностика самолётов. Сделает ли технический прогресс ненужной инженерно-авиационную службу? – 2009.

// http://www.ato.ru/content/samodiagnostika-samoletov

9. Статистическое моделирование. Метод Монте-Карло.

 // http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=метод%20монте-карло

10. Федосов Е.А. Полвека в авиации. Записки академика. – М.: Дрофа, 2004. – 400 с.

 // http://epizodsspace.no-ip.org/bibl/fedosov /polveka.

11. R.P.G. Collinson. Introduction to Avionics Systems. Formerly Manager of the Flight Automation Research Laboratory of GEC Avionics. Springer Dordrecht Heidelberg, London-New York, 2011. – 530 р.

Б) Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

-  придбання знань у галузі сучасного діагностування технічніх систем відповідального застосування (авіоніки);

-  оволодіння методами контролю технічного стану компонентів авіоніки;

-  оволодіння методами локалізації відмов в компонентах авіоніки;

-  набуття навичок з дослідження впливу параметрів діагностичного процесу на його достоверність з використанням сучасних інформаційних технологій;

-  набуття навичок з організації моніторингу технічного стану компонентів повітряного судна засобами діагностування з метою забезпечення безпечного польоту.

3. Навчальна дисципліна відноситься до професійно-орієнтованой частини освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з авіоніки.

4. Науково-педагогічні працівники:

Грібов Віктор Михайлович, доцент кафедри, к.т.н., доцент

Грищенко Юрий Виталийович, доцент кафедри, к.т.н., доцент

Кожохіна Олена Володимировна, доцент кафедри, к.т.н..

5. Обсяг та тривалість:

Годин – 162, кредитів ЕСТS – 5,4,  семестр – 8. тривалість семестру – 17 тижнів, аудиторні заняття на тиждень – 4 години.

6. Форма та методи навчання:

Лекції, лабораторні заняття та самостійна робота студента.

7. Оцінювання:

– поточний контроль;

– модульний контроль;

– семестровий контроль – екзамен.

8. Мова викладання: українська, англійська.

Новини кафедри