Кафедра авіоніки

    Кафедра авіоніки – є провідною з підготовки фахівців з новітніх технологій експлуатації, технічного обслуговування, менеджменту, маркетингу, логістики, діагностування та ремонту авіаційної електроніки (авіоніки), яка становить сьогодні основу всього бортового обладнання сучасних повітряних суден.

На кафедрі викладають та займаються науковими дослідженнями 25 науково-педагогічних працівників, з них: 7 докторів наук, професорів, 10  кандидатів наук, доцентів,8 старших викладачів та асистентів.

      Кафедра оснащена сучасною навчально-лабо­раторною базою, до складу якої входять реальні зразки авіаційного обладнання, моделюючі стен­ди, комп’ютерні класи та мультимедійні аудиторії, технічні засоби навчання тощо.

      В НАУ створені належні умови, які дозво­ляють студентам не тільки успішно опановувати знання з навчальних дисцип­лін, але й активно займатися творчою роботою, брати участь в спортивному та культурному житті університету, змістовно відпочивати.

      Кафедра має належні умови для наукової дія­льності студентів: діють аспірантура і докторантура, прово­дяться наукові дослідження, а їх результати доповіда­ються на науково-технічних конференціях як в НАУ, так і в інших вищих навчальних закладах України та за кордоном. Щорічно публікуються підручники, навчальні посібники, мо­нографії, словники, довідники, наукові статті, підготовлені науково-педагогічними працівниками кафедри за участю студентів.

      Кафедрою підтримуються тісні творчі зв'язки з про­відними вищими навчальними закладами й інститутами Національної академії наук України, про­мисловими та транспортними підприємствами.

      Випускники кафедри успішно працевлаштовуються та працюють у провідних авіакомпаніях світу як в Україні, так і за її межами, а також є затребуваними фахівцями на авіабудівних та авіаремонтних підприємствах нашої держави та ближнього зарубіжжя.

Новини кафедри

Матеріали кафедри