Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Навчальні видання кафедри

Видавнича діяльність на кафедрі авіоніки за 50 років свого існування: підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, монографії, лабораторні практикуми, методичні вказівки, науково-популярні книги

1.Dependability and technical diagnostics of avionics: guide for homework completing / Compilers:     Yu. HryshchenkoD. Smolych, V. Romanenko, O. Slobodian. – К.: NАU, 2024 – 4p. 

2. Тачиніна О.М.,  Слободян О.П. Інформація та кодування в авіоніці: методичні рекомендації до виконання домашнього завдання. Уклад: К. НАУ, 2023. 28 с.

3. Надійність та технічне діагностування авіоніки: методичні рекомендації до виконання домашнього завдання / уклад.: Ю. В. Грищенко., Д. В. Смолич, В. Г. Романенко, О. П. Слободян. – К.: НАУ, 2023 – 40 с.

4.Самсонов В.В., Сільвестров А.М., Тачиніна О.М. Методологія наукових досліджень та приклади її використання: Навч. Посібник. К.: НУХТ, 2022.–385 с.

5.Грібов В.М, Марінченко Г.Є., Стрельников В.П., Кожохіна О.В. Надійність систем авіоніки. Підручник. – К.: Альянт, 2021.  –  264 с.

 

6.Pavlova S.V. Airborne automatic flight control systems. Лабораторний практикум. –  K. : NAU. 2021 -52 p.

 

5.Бойко С.М., Коваль І.М. Романенко В.Г. Modern aspects of helicopters modernization. Monograph. – Warsaw: iSainsce Sp. z.o.o., 2020. -121p.

 

7.Hryshchenko Yurii. Methods for Assessing of the Glissade Entrance Quality by the Crew / Yurii Hryshchenko, Victor Romanenko, Daria Pipa // Handbook of Research on Artificial Intelligence Applications in the Aviation and Aerospace Industries. IGI Global science reference, USA, 2019, pp. 372-403.

 

8.Polozhevets Hanna. Basic Analytics of Anti-Failure Avionics // Hanna Polozhevets, Sergiy Derets, Bogdan Chebukin // Handbook of Research on Artificial Intelligence Applications in the Aviation and Aerospace Industries. IGI Global science reference, USA, 2019, pp. 404-418.

 

9.Основи теорії систем та системного аналізу: підручник для слухачів, курсантів та студентів вищих навчальних закладів / М. А. Павленко, О. В. Петров, С. І. Хмелевський, О. І. Тимочко, Г. А. Кучук, М. І. Литвиненко, Ю. І. Полонський, П. Г Берднік, Н. Г. Кучук, С. М. Балакірева, О. О. Писарчук; за заг. ред. М. А. Павленка. – Харків: ХНУПС, 2018. – 215 с.

 

10.Писарчук О.О., Рубан І.В., Хмелевський С. І., Петров О.В. Теорія інформації: підручник. – Харків: ХНУПС, 2018. – 276 с.

 

11. Землянский В.М.  Расчет и оптимизация параметров сигнала лазерных доплеровских систем с учетом поляризационно-фазовых эффектов рассеяния: монография, ч.2. – К.: НАУ, 2017. – 347 с.

Наведені розрахунки і оптимізація параметрів сигналу лазерних допплерівських систем з урахуванням ефектів розсіювання.

 

12Землянский В.М.,  Гусев М.О. Лазерные измерительные приборы. Часть 4. Многоволновые ЛДА с  четырехволновым смещением и синфазным приемом рассеянного излучения. – К.: НАУ, 2017. – 161 с.

Наведені авторські розробки лазерних допплерівських анемометрів, принцип дії яких ґрунтується на формуванні синфазних допплерівських сигналів.

 

13Чужа О.О., Ситник О.Г., Хімін В.М., Кожохіна О.В.Авіаційні радіоелектронні системи. – К.: НАУ, 2017. – 264 с.

Містить навчальний матеріал з дисципліни «Авіаційні радіелектронні системи», де розкриваються питання призначення, принципу роботи, складу та розміщення на борту радіоелектронних систем навігації, посадки, радіолокації і зв’язку сучасного повітряного судна.

 

14Грибов В.М. Техническое диагностирование авионики. Модуль 2-2. Средства диагностирования (бортовые встроенные, лабораторные, стендовые). – К.: НАУ, 2017. – 263 с.

Наведені навчальні матеріали (авторські підбірки і розробки) з методів діагностування: загальнолітакового обладнання; інтерфейсів авіоніки; бортових пристроїв реєстрації польотної інформації; наземних засобів діагностування структур інтегрованої модульної авіоніки.

 

15Грибов В.М. Техническое диагностирование авионики. Модуль 2-1. Средства диагностирования (бортовые встроенные, лабораторные, стендовые). – К.: НАУ, 2017. – 264 с.

Наведені навчальні матеріали (авторські підбірки і розробки) з методів діагностування: їх класифікація; вбудовані засоби контролю типу ВІТЕ; засоби діагностування радіоелектронного обладнання повітряного судна; засоби діагностування безплатформної інерціальної навігаційної системи; засоби діагностування системи повітряних сигналів.

 

15Грибов В.М. Техническое диагностирование авионики. Модуль 1. Методы диагностирования, достоверность функционирования и контролепригодность авионики. – К.: НАУ, 2017. -269 с.

Наведені навчальні матеріали (авторські підбірки і розробки) з методів діагностування, достовірності функціонування  і контролепридатності авіоніки.

 

16Землянский В.М.  Расчет и оптимизация параметров сигнала лазерных доплеровских систем с учетом поляризационно-фазовых эффектов рассеяния: монография, ч.1. – К.: НАУ, 2016. – 152 с.

Наведені розрахунки і оптимізація параметрів сигналу лазерних допплерівських систем з урахуванням ефектів розсіювання.

 

17Землянский В.М. Лазерные измерительные приборы. Часть 3. – К.: НАУ, 2016. – 174 с.

Наведені авторські розробки лазерних допплерівських вимірників.

 

18Павлов В.В., Павлова С.В.Интеллектуальное управление сложными нелинейными динамическими системами: монография. – К.: Наукова думка, 2016. – 2014 с.

Розглядаються становлення і розвиток наукового напряму «Аналітика інтелекту» як «Суми аналітичних технологій» реалізації інтелектуального керувального ядра «Складних ергатичних динамічних систем» (динамічних систем людина-машина-прикладний процес). Наведено методи топологічного аналізу і синтезу інтелектуального керування складними системами в складних середовищах на аналітичній основі використання інтегрованих кореневих властивостей інтелекту в уявленнях теорії динамічних систем. Сформована базова система законів і система аналітичних технологій синтезу інтелектуального керування прикладними процесами у «великому» та «цілому».

 

19. Скрипець А.В. Авіаційно-технічний тлумачний словник-довідник з цивільної авіації. У 2-х томах.– К.: НАУ, 2016. – Т.2. – 736 с.

До другого тому словника увійшло понад 4,4 тисячі  найуживаніших термінів і понять з авіаційної техніки та цивільної авіації.

 

20.  Скрипець А.В., Єгоров С.Г., Бєлов М.А., Яппаров А.Н., Тризна О.О.Регіональний/магістральний літак та його авіоніка: навч. посібник. – К.: НАУ, 2016. - 352 с.

Розглянуто питання про склад, розміщення та принцип роботи систем загального і спеціального призначення регіонального/магістрального літака та систем його силової установки. Наведено основні льотно-технічні характеристики сучасних регіональних та магістральних літаків, технічні характеристики сучасних систем авіоніки.

 

21Алімпієв А. М.,  Кушнір О. І., Писарчук О.О.  та інші. Застосування досвіду АТО для підготовки фахівців зв’язку, РТЗ та ІС. Навч. посібник – Харків.: ХУПС, 2016. – 326 с.

Наведені відомості щодо особливостей проведення антитерористичної операції та дій підрозділів зв’язку, радіотехнічного забезпечення й інформаційних систем Військово-повітряних Сил Збройних Сил України.

 

22Умінський В.В.,  Писарчук О.О.,, Гуменюк М.О. та інші. Методичні рекомендації з написання магістерських робіт. Методичні рекомендації. – Житомир: ЖВІ, 2016. – 44с.

Розкрито комплекс вимог керівних документів з порядку розробки і оформлення магістерських робіт.

 

23Даник Ю.Г., ПисарчукО.О., Шестаков В.І. та інші Багатокрите-ріальні математичні моделі ситуаційного управління та самоорганізації у складних інформаційних системах . Монографія. – Житомир: ПП «Рута», 2016. – 232 c.

Монографія присвячена розгляду багатокритеріальних математичних моделей ситуаційного управління та самоорганізації, що застосовуються для аналізу і синтезу складних інформаційних систем та обробки в них отримуваних даних. Включає оригінальні результати, отримані авторами протягом останніх років.

 

24. Даник Ю.Г. , Писарчук О.О.,  Вдовенко С.Г. та інші. Основи захисту інформації . Навч. посібник. – Житомир: ЖВІ ДУТ, 2015. – 226 с.

(З грифом МОН України. Лист № 1/11-10218 від 03.07.2014 р).

Навчальний посібник з навчальної дисципліни «Основи захисту інформації» призначений для курсантів, які навчаються за спеціальністю «Радіоелектронні комплекси та системи озброєння і військової техніки спеціального призначення», за спеціалізацєюї «Засоби технічного захисту інформації та комплексного технічного контролю» відповідно до програми викладання дисципліни.

У посібнику подається матеріал з основ технічного захисту інформації.

 

25Грабар І.Г., Даник Ю.Г., Писарчук О.О. та інші. Методологічні основи наукових досліджень. Математичне моделювання та оптимізація складних систем. Навчальний посібник. – Житомир: ЖВІ ДУТ, 2015. – 680 с. (З грифом МОН України. Лист № 1/11-10150 від 02.07.2014 р).

В навчальному посібнику наведено матеріал, що викладається в курсі дисциплін, які входять до складу нормативних із галузі знань «Радіотехніка» для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр». У логічному порядку висвітлені теоретичні основи наукових досліджень, методи аналізу і синтезу складних систем та побудови математичних моделей різного класу. Висвітлені прикладні питання застосування теоретичних засад для дослідження конкретних систем військового призначення і процесів, що в них відбуваються. Більшість наведеного матеріалу отримано авторами навчального посібника особисто.

 

26Шматок С.О., Даник Ю.Г., Писарчук О.О. Введення до теорії дослідження операцій. Монографія. – Житомир: ЖВІ, 2015. – 316 c.

Розкриваються основні поняття та принципи математичної формалізації операцій з використанням фазових координат (змінних стану) із акцентуванням особливої уваги на наявності неконтрольованих факторів, які зумовлені неповними або неточними знаннями оперативною стороною умов проведення операції. Обґрунтовуються загальні підходи до порівняння стратегій (рішень) в умовах невизначеності. Викладені детальні методи математичного моделювання детермінованих і стохастичних динамічних об’єктів та систем (як операцій) з безперервним та дискретним часом. Наведені математичні методи знаходження оптимальних стратегій (рішень) для основних (типових) моделей операцій (здебільшого динамічних).

 

27Бобало Ю.Я., Даник Ю.Г.,Писарчук О.О. та інші. Моніторинг об’єктів в умовах апріорної невизначеності джерел інформації . Монографія. – Львів: Коло, 2015. – 360 c.

Комплексно розкриті основні проблеми, що пов’язані з організацією процесу збору, накопичення та обробки даних в автоматизованій системі моніторингу об’єктів з апріорно-невизначеною кількісною і якісною структурою та просторово-часовою нестабільністю джерел інформації.

 

28Харченко В.П., Писарчук О.О. Нелінійне та багатокритеріальне моделювання процесів у системах керування рухом. Монографія. – К.: Інститут обдарованої дитини, 2015. – 248 с.

У монографії запропоновано нове вирішення актуальної науково-прикладної проблеми розроблення й удосконалення методів побудови нелінійних та багатокритеріальних моделей для систем і процесів керування рухом з використанням диференціальних перетворень та нелінійної схеми компромісів.

Зокрема розглянуто: метод побудови нелінійних моделей руху динамічних об’єктів за експериментальними даними на базі диференціальних перетворень; метод визначення просторових координат рухомих об’єктів на основі порівнянь ортогональних відображень моделей їх руху; багатокритеріальну математичну модель визначення оптимальної просторової структури багатопозиційної інформаційної системи та системи накопичення цільової інформації; методики вироблення рішень з використанням багатокритеріальних моделей, які забезпечують розв’язання задач оптимального розподілу обмежених ресурсів, оцінювання ефективності досліджуваних процесів та систем, ідентифікацію технічних засобів і контрольованих ситуацій за сукупністю ознак.

 

29Грибов В.М., Кофанов Ю.Н., Стрельников В.П. Надежность бортовых аэрокосмических систем управления. – М.: Энергоатомиздат, 2015. – 700 с.

Розглядається широкий спектр питань, пов’язаних з надійністю бортових аерокосмічних систем управління.

 

30Скрипець А.В. Авіаційно-технічний тлумачний словник-довідник з цивільної авіації. У 2-х томах.– К.: НАУ, 2015. – Т.1. – 708 с.

До першого тому словника увійшло понад 4 тисяч статей найуживаніших термінів і понять з авіаційної техніки та цивільної авіації.

 

31Рогожин В.О.,Скрипець А.В.,Філяшкін М.К.,Мухіна М.П. Автономні системи навігації конкретного типу повітряного судна та їх технічне обслуговування: навч. посібник. – К.: НАУ, 2015. – 308 с.

Систематизовано викладено принципи побудови автономних навігаційних систем та особливості їх технічної експлуатації. Розглянуто теоретичні основи навігації, де показано роль автономних навігаційних систем у складі бортового обладнання. Наведено призначення, принципи роботи, структуру побудови та класифікації існуючих систем повітряних сигналів, платформних і безплатформних  інерціальних навігаційних систем, астрономічних засобів навігації, а також радіовисотомірів, допплерівських вимірювачів швидкості та кута знесення  і оглядово-порівняльних систем навігації, зокрема. Кореляційно-екстремальних навігаційних систем.

 

32Бобало Ю.Я., Даник Ю.Г.,Писарчук О.О. та інші. Моніторинг об’єктів в умовах апріорної невизначеності джерел інформації. Теорія та практика. Монографія. – Львів: Коло, 2014. – 235 c.

В монографії розглянуто теоретичні та практичні аспекти реалізації комплексного моніторингу і управління процесами збору та обробки інформації в системах з апріорною невизначеністю джерел інформації за їх просторовим розташуванням, складом, типом вихідної інформації, точністю, достовірністю, оперативністю та повнотою отримання первинних даних в умовах виникнення кризових ситуацій на об’єкті, якому відповідає інформаційно-керуючий кластер з індивідуальними особливостями.

 

33.  Краснов В.М., Мельніков Д.Є. Електроніка, схемотехніка та мікро-процесори. Навч. посібник. – К.: Бізнес Медіа Консалтинг, 2014. – 216 с.

Систематизовано матеріал лекцій з дисципліни «Електроніка, схемотехніка та мікропроцесори», згідно з вимогами Part-66, за критеріями А, В1, В2 для фахівців з обслуговування та експлуатації авіоніки сучасних літаків.

 

34.  Грибов В.М., Кофанов Ю.Н., Стрельников В.П. Оценивание и прог-нозирование надежности бортового аэрокосмического оборудования. Моно-графия. – М.: НИУ ВШЭ, 2013. – 496 с.

В монографії викладені основи ймовірнісно-фізичного підходу до дослідження і оцінки надійності бортьвого аерокосмічного обладнання. Наведені методи оцінювання і розрахунку показників надійності різних елеметів і систем, теорія планування випробувань на надійність, нові методи обробки результатів виробувань тощо. Наведена велика кількість прикладів, які підтверджують ефективність пропонованих методів.

 

35Харченко В.П., Чепіженко В.І., Павлова С.В., Тунік А.А. Авіоніка безпілотних літальних апаратів: монографія. – К.: ТОВ «Абрис-принт», 2012. –463 с.

Узагальнено основні напрямки синтезу сучасних систем авіоніки безпілотних літальних апаратів (БПЛА), наведено теоретичні засади, методи, математичні моделі і засоби їх побудови, а також методи і алгоритми отримання й обробки інформації в комплексах авіоніки БПЛА. Наведено узагальнені структури та функціональний склад систем авіоніки БПЛА і приклади їх технічних рішень. Дана характеристика елементів конструкції авіоніки БПЛА: систем зв’язку, орієнтації та навігації, керування ЛПЛА, а також датчиків, виконавчих систем, додаткового і спеціального обладнання.

 

36.  Gribov V.M., Grishchenko Y.V. Dependability and diagnostics of technical systems. The lectures synopsis – К.: NAU, 2012. – 76 с.

 

37. Землянский В.М.  Лазерные измерительные приборы. Часть 2. – К.: НАУ, 2011. – 273 с.

Наведені авторські розробки однокомпонентних і багатокомпонентних лазерних вимірників параметрів руху.

 

38Землянский В.М.  Лазерные измерительные приборы. Часть 1. – К.: НАУ, 2011. – 132 с.

Наведені авторські розробки лазерних доплерівських вимірників швидкості, вібрації, витрати та інших пристроїв.

 

39.Філяшкін М.К.,Рогожин В.О.,Скрипець А.В., Лукінова Т.І. Інерціально-супутникові навігаційні системи. Навч. посіібник. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун - ту "НАУ-друк", 2009. – 272 с.

Систематизовано викладено принципи побудови супутникових та інерціальних навігаційних систем повітряних суден. Наведено типові алгоритми функіонування супутникових й інерціальних навігаційних систем. Окремо для інерціальних навігаційних систем розглянуто їхні датчики первинної інформації, включаючи мікромеханічні, що виготовлені на основі MEMS-технологій, та варіанти побудови гіростабілізованих платформ. Проаналізовано джерела похибок окремих навігаційних систем. Також наведено класифікація інерціально-супутникових  навігаційних систем і можливі варіанти їхньої реалізації. Розглянуто основні алгоритми сумісної обробки інформації. Сформульовано в загальній постановці задачу оптимального комплексування інерціальної та супутникової систем навігації, розглянуто варіанти реалізації алгоритмів комплексування.

 

40. Скрипець А.В. Основи ергономіки. Навч. посібник.– К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту "НАУ-друк", 2009. – 124 с.

Розглянуто широке коло проблем, пов’язаних  із забезпеченням сумісностей в сис-темах оператор-машина-середовище, з розподілом функцій між складовими ергатичних систем, взаємодією оператора з машиною в нормальних і стресових ситуаціях, професій-ним відбором, підготовкою та тренуванням операторів тощо.

 

41Ковбасюк С.В.,  Писарчук О.О., Ракушев М.Ю. Метод найменших квадратів та його практичне застосування. Монографія . – Житомир: ЖВІ НАУ, 2008. – 228 с.

В монографії розглядаються питання обробки експериментальних даних з використанням методу найменших квадратів (МНК). Подано класичний МНК та отримана особисто авторами низка його модифікацій. Зокрема, викладено модифікацію метода найменших квадратів, що забезпечує сумісне згладжування параметра досліджуваного процесу та його похідних. Наведено шляхи побудови нелінійних моделей досліджуваних процесів з використанням методу найменших квадратів. Для кожної модифікації МНК наведено його векторно-матрична форма, порядок формування матриці базисних функцій, умови та приклади застосування.

 

42Бучик С.С., Писарчук О.О., Кондратюк С.О. Системи підтримки прийняття рішеньЗавдання на лабораторні роботи. –  Житомир: ЖВІРЕ, 2006. – 24 с.

Викладено лабораторний практикум з навчальної дисципліни «Системи підтримки прийняття рішень».

 

43Бучик С.С., Писарчук О.О.  Системи підтримки прийняття рішень. Конспект лекцій. – Житомир: ЖВІРЕ, 2006. – 168 с.

В конспекті лекцій подано відомості щодо архітектури, структури і теоретичних основ побудови складових, порядку розробки і математичного забезпечення інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень. Значна увага приділена розгляду конкретних прикладів з розробки складових систем підтримки прийняття рішень.

 

44Ковбасюк С.В., Писарчук О.О.  Теоретичні основи автоматизації процесів вироблення рішень у системах управління. Навч. посібник. – Житомир: ЖВІРЕ, 2006. – 132 с.

У навчальному посібнику розглянуті основи теорії автоматизованого вироблення рішень у системах управління. Розглянуті елементи теорії прийняття рішень: математичний апаратів теорії операцій, багатокритеріального аналізу, статистичних методів вироблення рішень, методів моделювання, прийняття рішень на основі експертної інформації. Приведено теоретичні основи побудови систем підтримки прийняття рішень. Докладно розглянуті  приклади застосування викладених теоретичних положень.

 

45.Ковбасюк С.В., Писарчук О.О. Програмне та математичне за без-печення обчислювальних систем АСУ. Конспект лекцій. – Житомир: ЖВІРЕ, 2006. – 164 с.

В конспекті лекцій розглянуті основи побудови найбільш поширених класів програмного забезпечення: операційних систем, систем програмування, прикладного програмного забезпечення. Приведені математичні основи побудови програмного забезпечення обчислювальних систем АСУ: метод диференціальних перетворень для аналізу і синтезу складних систем, методи обробки експериментальних даних та основи математичного моделювання. Для кожного інформаційного блока розглянуті приклади застосування відповідних теоретичних положень.

 

46Грібов В.М., Грищенко Ю.В., Скрипець А.В., Стрельніков В.П. Теорія надійності систем авіоніки. Частина І. Визначення, показники, моделі відмов, методи розрахунку. За заг. ред. проф. А.В.Скрипця. – К.: Книжкове видавництво НАУ, 2006. – 324 с.

Розглянуто визначення і показники теорії надійності, моделі відмов і методи розрахунку надійності систем авіоніки. Містить новітні наукові результати з теорії надійності, враховує вимоги нормативних документів  з надійності техніки, а також досвід викладання дисциплін з урахуванням кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

 

47Скрипець А.В., Мамонтов В.К., Кузнєцов О.М., Грищенко Ю.В., Ков-тун В.І.  Методи забезпечення довговічності автоматичних засобів контролю. – К.: НАУ, 2006. – 80 с.

Розглянуто широкий спектр питань забезпечення високого рівня довговічності авто-матичних засобів контролю.

 

48. Рогожин В.О.,Синєглазов В.М., Філяшкін М.К. Пілотажно-навігаційні комплекси повітряних суден. Підручник. – К.: НАУ,2005. – 316 с.

Систематизовано викладено теорію побудови пілотажно-навігаційних комплексів (ПНК) повітряних суден і методи обробки інформації, включаючи методи оптимізації обробки, наведено типові алгоритми функціонування ПНК на основних етапах польоту повітряного судна. Докладно розглянуті тактико-технічні вимоги до ПНК, розглядаються питання підготовки комплексів до польотів з використанням геодезичної та картографічної інформації.

 

49.Ковбасюк С.В., Писарчук О.О., Герговський С.А. Основи програмного та математичного забезпечення автоматизованих систем управління військового призначеннянавч. посібник. – Житомир: ЖВІРЕ, 2005. – 300 с.

В навчальному посібнику представлено систематизований матеріал з математичного і програмного забезпечення автоматизованих систем управління військового призначення. Зокрема, подано математичне забезпечення процесів автосупроводження аеродинамічних об’єктів, траєкторної обробки інформації та прийняття рішення про тип цілей.

50. Іщенко В.І.,  Ревенко В.Б., Писарчук О.О. Комп’ютеризовані системи, автоматика та управління. Довідник. – Житомир: ЖВІРЕ, 2003. – 176 с.

Довідник в інтегрованому вигляді включає основні відомості із предметної галузі комп’ютеризованих систем, автоматики і управління. Корисна для тих, хто навчається за відповідними галузями знань.

 

51Скрипець А.В., Сухарніков Ю.В. Інновації у вищій освіті (за матеріа-лами регіональних нарад). – К.: НМЦВО МОН України, 2003. – 68 с.

Матеріали збірника присвячені інноваційним роботам, які виконуються у вищих навчальних закладах України з метою розвитку вищої освіти в умовах ринкових відносин.

 

52Скрипець А.В. Теоретичні основи експлуатації авіаційного обладнан-ня. Навч. посібник. – К.: НАУ, 2003. – 396 с.

Розглянуто широке коло питань, пов’язаних з організацією інженерно-авіаційної служби і керуванням процесом технічної експлуатації авіаційного обладнання; видами і формами технічного обслуговування; підготовкою, навчанням і стажуванням інженерно-технічного складу; допуском авіаційного персоналу до виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту авіатехніки; призначенням й видами  експлуатаційної   документації в системі технічної експлуатації повітряних суден; класифікацією і характеристикою систем, видів, методів і принципів ремонту, організацією і технологією ремонту виробів авіоніки; експлуатаційною технологічністю авіоніки і шляхами її забезпечення; характеристиками ефективності процесів технічної експлуатації авіатехніки та шляхами їх підвищення.

 

53.  Скрипець А.В.,  Павлов В.В.,  Варченко О.І.,  Павлова С.В.  Інженер-на психологія  і засоби відображення інформації. Лабораторний практикум. – К.: НАУ, 2002. – 76 с.

Викладено методику виконання лабораторних робіт, а також методики експериментального дослідження психофізіологічних властивостей людини-оператора в процесі взаємодії її з технікою.

 

54 Скрипець А.В., Варченко О.І., Верхулевська Л.Ф., Скуратівська Л.Г.,    Степко О.М. Російсько-український словник-довідник термінів і словосполу-чень з авіоніки. – К.: НАУ, 2002. – 360 с.

Наведено понад одинадцять тисяч російських та українських термінів і словосполучень з авіоніки, в також загальновживаних слів. Словник-довідник укладено на основі термінології, прийнятої в Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO).

 

55.  Скрипець А.ВІнженерна психологія і засоби відображення інфор-мації. Методичні вказівки і контрольне завдання для студентів Інституту заочного та дистанційного навчання спеціальності 7(8).100107 «Обладнання повітряних суден». – К.: НАУ, 2002. – 52 с.

Містить розділи програми навчальної дисципліни «Інженерна психологія і засоби відображення інформації», методичні рекомендації щодо їх вивчення, запитання для самоперевірки, список літератури.

 

56Скрипець А.В., Павлов В.В., Варченко О.І., Павлова С.В. Основи ергономіки. Лабораторний практикум. – К.: НАУ, 2002. – 80 с.

Викладено методику виконання лабораторних робіт, методики дослідження ергономічних властивостей людини-оператора, а також методики оцінювання розміщення засобів індикації і органів керування на робочому місці оператора та ін.

 

57Скрипець А.В. Основи авіаційної інженерної психології.  Навч. посіб-ник. – К.: НАУ, 2002. – 532 с.

Розглянуто об’єкт, предмет, мета, задачі, методи та проблематика авіаційної інженерної психології, її місце серед інших наук.

Викладено проблеми, повязані з психічними і психофізіологічними властивостями людини-оператора, інженерно-психологіними вимогами до техніки і робочого середо-вища, інженерно-психологічними основами проектування ергатичних систем  та їх інженерно-психологічною оцінкою, з особливостями групової діяльності авіаційних операторів, а також з інженерно-психологічними основами організації їхньої праці.

 

58Скрипець А.В. Основи ергономіки. Навч. посібник. – К.: НАУ, 2001. – 400 с.

Розглядаються зміст, предмет, мета, задачі, методи та проблематика ергономіки, її місце серед інших наук, значення її рекомендацій в забезпеченні високої ефективності виробництва, безпеки польотів та поліпшення умов праці.

Розглядається широке коло проблем, пов’язаних з забезпеченням сумісностей в систе-мах оператор-машина-середовище, з розподілом функцій між складовими ергатичних систем, взаємодією оператора з машиною в нормальних і стресових ситуаціях, професій-ним відбором, підготовкою та тренуванням операторів тощо.

 

59Скрипець А.В.,  Варченко О.І.,  Грібов В.М.,  Краснов В.М.   Дипломне проектування. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей 7.091003  і  7.091002 «Біотехнічні та медичні апарати і системи». – К.:НАУ, 2001. – 128 с.

Визначені основні вимоги до змісту, обсягу та оформлення дипломного проекту (роботи).

 

60. Павлов В.В., Скрипец А.В. Эргономические вопросы создания и эксп-луатации авиационных электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов воздушных судов. – К.: КМУГА, 2000. – 400 с.

В навчальному посібнику розглядаються питання, повязані зі створенням і експлуатацією авіаційного обладнання з позицій ергономіки.

 

61. Скрипець А.В.,  Варченко О.І.,  Грібов В.М.,  Козарук  В.В.  Дипломне проектування.  Методичні  вказівки для студентів спеціальностей  7.092210 «Технічна експлуатація авіаційних електрифікованих та пілотажно-навігацій-них комплексів» і  7.100107 «Обладнання повітряних суден». – К.: КМУЦА, 2000. – 76 с.

Визначають основні вимоги до змісту, обсягів та оформлення дипломних проектів (робіт).

 

62.  Скрипець А.В. Основи ергономіки. Методична розробка та контроль-не завдання для студентів Інституту заочного та дистанційного навчання спе-ціальності 7.100107 «Обладнання повітряних суден». – К.: НАУ, 2000. – 60 с.

Містить розділи програми навчальної дисципліни «Основи ергономіки», методичні рекомендації з їх вивчення, питання для самоперевірки, список літератури.

 

63. Скрипець А.В. Основи теорії експлуатації авіаційних систем. Методичні вказівки та завдання на курсову роботу для студентів Інституту заочного та дистанційного навчання спеціальності 7.091303 «Авіаційні вимірювально-обчислювальні комплекси». – К.: КМУЦА, 2000. – 44 с.

Містить розділи програми навчальної дисципліни «Основи теорії експлуатації авіаційних систем», методичні рекомендації з їх вивчення, питання для самоперевірки, список літератури.

 

64 . Скрипець А.В. Теоретичні основи експлуатації авіаційного обладнан-ня. Методичні вказівки  і контрольне  завдання для студентів Інституту за-очного та дистанційного навчання спеціальності 7.100107 «Обладнання по-вітряних суден». – К.: КМУЦА, 2000. – 40 с.

Містить теми програми навчальної дисципліни «Теоретичні основи експлуатації авіаційного обладнання», методичні рекомендації з їх вивчення, питання для самоперевірки, список літератури.

 

65. Скрипец А.В. ,Иванов К.И., Меньшиков А.П., Романенко В.Г., Сильнягин А.А., Сорокопуд В.В., Химин В.М.Методические указания и типовая программа государственного экзамена по направлению подготовки бакалавров 6.0922 «Электромеханика» специальности 7.092210 «Техническая эксплуа-тация авиационных электрифицированных и пилотажно-навигационных ком-плексов». – К.: КМУГА, 1999. – 24 с.

Містить методичні вказівки  та програмні питання  з основних профілюючих навчальних дисциплін бакалаврату.

 

66Скрипець А.В., Варченко О.І., Воробйов В.М., Козарук В.В., Романенко В.Г., Салимон В.І., Сорокопуд В.В., Хімін В.М. Методичні вказівки та типова програма державного іспиту за напрямом підготовки бакалаврів 6.0922 «Електромеханіка» спеціальності 7.092210 «Технічна експлуатація авіаційних електрифікованих та  пілотажно-навігаційних комплексів». – К.: КМУЦА, 1999. – 20 с.

Містить методичні вказівки та програмні питання  з основних профілюючих навчальних дисциплін бакалаврату.

 

67Скрипець А.В., Бєлов М.А., Боровик Р.М., Варченко О.І., Грібов В.М., Козарук В.В., Мозжухін Г.М., Нехорошев Ю.Г., Романенко В.Г., Сорокопуд В.В., Хімін В.М. Методичні вказівки та типова програма кваліфікаційного іспиту зі спеціальності  7.092210 «Технічна експлуатація авіаційних електрифікованих та пілотажно-навігаційних комплексів». – К.: КМУЦА, 1999. – 40 с.

Містить методичні рекомендації та програмні питання  з основних профілюючих дисциплін спеціальності  7.092210 «Технічна експлуатація авіаційних електрифікованих та пілотажно-навігаційних комплексів».

 

68. Скрипец А.В. Теоретические основы эксплуатации авиационного обо-рудования. Методическая разработка и контрольные задания для студентов заочного факультета специальности 7.092210 «Техническая эксплуатация авиационных электрифицированных и пилотажно-навигационных комп-лексов». – К.: КМУГА, 1999. – 52 с.

Містить розділи програми навчальної дисципліни «Теоретичні основи експлуатації авіаційного обладнання», методичні рекомендації з їх вивчення, питання для самоперевірки, список літератури.

 

69.  Белов Н.А.,  Боровик Р.М., Варченко О.И.,  Козарук В.В.,  Мозжу-хин Г.Н., Скрипец А.В., Химин В.М. Техническая эксплуатация и ремонт элек-трического, приборного и пилотажно-навигационного оборудования.  Под ред. А. В. Скрипца.Лабораторный практикум.– К.: КМУГА,1999. – 152 с.

Наведені опис і методика виконання лабораторних робіт з  методів і засобів техніч-ного діагностування авіаційного обладнання, технічного обслуговування електричного, приладового і пілотажно-навігаційного обладнання повітряних суден.

 

70. Скрипець А.В., Варченко О.І., Кічігін А.А., Мартинюк В.С., Науменко А.П., Онопрієнко О.М.  Методичні  вказівки  та  типова програма державного іспиту за  напрямом  підготовки бакалаврів  6.0910  «Електронні апарати» спеціальності  7.091003  «Біотехнічні та медичні апарати і системи». – К.: КМУЦА, 1999. – 28 с.

Розглядаються питання організації, підготовки та проведення  державного іспиту за напрямом підготовки бакалаврів 6.0910 «Електронні апарати» спеціальності 7.091003 «Біотехнічні та медичні апарати і системи»,  методичні вказівки та програмні питання  з основних профілюючих навчальних дисциплін.

 

71.  Скрипец А.В. Основы авиационной эргономики. Методическая разра-ботка и контрольные задания для студентов заочного факультета специаль-ности 7.091303 «Авиационные измерительно-вычислительные комплексы». – К.: КМУГА, 1999. – 40 с.

Містить розділи програми навчальної дисципліни «Основи авіаційної ергономіки», методичні рекомендації з їх вивчення, питання для самоперевірки, список літератури.

 

72.  Скрипец А.В. Инженерная психология и системы отображения ин-формации. Методическая разработка и контрольные задания для студентов заочного факультета специальности 7.092210 «Техническая эксплуатация авиационных электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов». – К.: КМУГА, 1999. – 48 с.

Містить розділи програми навчальної дисципліни «Інженерна психологія і системи відображення інформації», методичні рекомендації з їх вивчення, питання для самоперевірки, список літератури.

 

73.  Єгоров С.Г., Бєлов М.А.Датчики авіоніки. Контроль параметрів роботи двигуна: конспект лекцій. За заг. ред. А.В. Скрипця. – К.: НАУ, 2007. – 60 с.

Містить матеріали лекцій з дисципліни «Датчики авіоніки», в яких розглянуто такі теми: предмет і задачі дисципліни; основи проектування датчиків авіоніки; датчики вимірювання тиску; датчики вимірювання  температури.

 

74Землянский В.М., Дивнич Н.П. Современные оптико-электронные из-мерительные системы. Конспект лекций. – К.: КМУГА, 1996. – 88 с.

Розглядаються сучасні доплерівські прилади, які відносяться до классу когерентно-оптичних перетворювачів різних фізичних величин.

 

75Скрипец А.В., Грибов В.М., Козарук В.В., Мозжухин Г.Н., Нехорошев Ю.Г., Варченко О.И.Техническая эксплуатация и ремонт электрического, приборного и пилотажно-навигационного оборудования воздушных судов. Методические указания по выполнению домашних заданий студентами специальности 19.04 «Техническая эксплуатация авиационных электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов». – К.: КМУГА, 1996. – 72 с.

Викладені основні питання змісту, організації і оформлення домашнії завдань з навчальних дисциплін: «Технічна експлуатація і ремонт електричного, приладового і пілотажно-навігаційного обладнання повітряних суден» і  «Технічна експлуатація і ремонт пілотажно-навігаційних комплексів повітряних суден» для студентів спеціалізацій 19.04.01 і 19.04.03 відповідно.

 

76.  Скрипец А.В. , Аксенов О.Б.  Эргономика  и  инженерная  психоло-гия: методические указания, учебно-тематический план и программа изу-чения. – К.: Межрегиональная академия управления персоналом, 1995. – 12 с.

Розглядаються і методичні рекомендації, навчально-тематичний план і програма вивчення навчальної дисципліни «Ергономіка й інженерна психологія» для слухачів Міжрегіональної академії управління персоналом.

 

77.  Воробьев В.М., Иванов К.И., Козарук В.В.,Мозжухин Г.Н., Салимон В.И. ,Скрипец А.В. Методические указания и типовая программа квалифика-ционного экзамена по специальности 19.04 «Техническая эксплуатация авиационных электрифицированных и пилотажно-навигационных комп-лексов». –  К.: КИИГА, 1995. – 16 с.

Розглядаються типова програма і методичні вказівки до організації, підготовки і складанню кваліфікаційного екзамену за спеціальністю 19.04 «Технічна експлуатація авіаційних електрифікованих та пілотажно-навігаційних комплексів».

 

78.  Грибов В.М., Козарук В.В.  Основы теории  надежности  авиацион-ной техники. Учебн. пособие. – К.: КИИГА, 1994. – 268 с.

Розглядається широкий спектр теорії і практики надійності виробів авіаційної техніки, розглядаються основні положення  теорії ймовірностей і математичної статистики, які виступають базою виконуваних досліджень з зазначеної проблеми.

 

79.  Сегедин В.С., Скрипец А.В., Шутко Н.А. Методические указания по изучению  авиационного радиоэлектронного оборудования и стажировке  в  должностях  техника и инженера  по АиРЭО на  базовых предприятиях УНПК  «КИИГА – Казахское  управление ГА» для студентов специальности 0706 «Техническая эксплуатация авиационного радиоэлектронного оборудования». – К.: КИИГА, 1993. – 40 с.

Розглядаються програма і методичні рекомендації з вивчення авіаційного радіоелек-тронного обладнання, а також стажування студентів останнього курсу навчання за спе-ціальністю 0706 «Технічна експлуатація авіаційного радіоелектронного обладнання» на посадах техніка та інженера на базових підприємствах навчально-науково-виробничого комплексу «КІІЦА-Казахське управління ЦА».

 

80Сегедин В.С., Скрипец А.В., Шутко Н.А. Типовая программа и методические указания по практической подготовке специалистов по технической эксплуатации авиационного радиоэлектронного оборудования на базових предприятиях УНПК для студентов специальности 23.04.00 «Техническая эксплуатация транспортного оборудования»– К.: КИИГА, 1993. – 20 с.

Розглядаються типова програма і методичні рекомендації з  практичної підготовки фахівців з технічної експлуатації авіаційного радіоелектронного обладнання на базових підприємствах навчально-науково-виробничого комплексу  для студентів спеціальності 24.04.00 «Технічна експлуатація транспортного радіообладнання».

 

81Сегедин В.С., Скрипец А.В., Гресь А.М.  . Методические  указания  по  изучению авиционных элетрифицированных и пилотажно-навигационных  комплексов воздушных судов и практической подготовке специалистов по технической эксплуатации авиационного оборудования на  базовых предприятиях УНПК для  студентов специальности 19.04 «Техническая эксплуатация авиационных электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов». – К.: КИИГА, 1993. – 68 с.

Розглядаються програма і методичні рекомендації з вивчення авіаційних електрифікованих і пілотажно-навігаційних комплексів повітряних суден та практичної підготовки фахівців з технічної експлуатації авіаційного обладнання на базових підприємствах навчально-науково-виробничого комплексу  для студентів спеціальності 19.04 «Технічна експлуатація авіаційних електрифікованих та пілотажно-навігаційних комплексів»

 

82.  Боровик Р.М., Грицык В.Г., Козарук В.В., Мозжухин Г.Н., Скрипец А.В.Техническая эксплуатация и ремонт электрического, приборного и пилотажно-навигационного оборудования воздушных судов: методические указания по курсовому проектированию для  студентов специальности 19.04 «Техническая эксплуатация авиационных электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов». – К.: КИИГА, 1993. – 56 с.

Розглядаються методичні рекомендації з організації і виконання курсового проектування з дисципліни  «Технічна експлуатація і ремонт електричного, приладового і пілотажно-навігаційного обладнання повітряних суден» за спеціальністю 19.04 «Технічна експлуатація авіаційних електрифікованих та пілотажно-навігаційних комплексів»

 

83.  Денисов В.Г., Козарук В.В., Новиков В.С., Скрипец А.В., Савченко Н.М.  Техническая  эксплуатация  пилотажно-навигационных  комплексов.  Учебн. пособие. Под ред. А.В. Скрипца. – М.: Транспорт, 1992. – 296 с.

Розглянуті пілотажно-навігаційні комплексм (ПНК) як об’єкти експлуатації в системах екіпаж-літак, експлуатаційні характеристики навігаційних і пілотажних комплексів, способи і алгоритми їх використання і технічного обсуговування з оцінкою впливу на рівень безпеки польотів. Дано опис застосованої при технічному обслуговуванні ПНК контрольно-вимірювальної і діагностичної апаратури. Викладено особливості льотно-технічної експлуатації ПНК на різних етапах їх життєвого циклу з урахуванням ролі людського чинника.

 

84Сегедин В.С., Скрипец А.В., Гельфанд В.Г. Методические  указания  по  изучению  авиационного оборудования и стажировке  в  должностях  техника и инженера  по АиРЭО на  базовых предприятиях УНПК  «КИИГА – Казахское  управление ГА» для студентов специальности  0621 «Техническая эксплуатация авиационного оборудования». – К.: КИИГА, 1990. – 68 с.

Розглядаються програма і методичні рекомендації з вивчення  авіаційного обладнан-ня, а також стажування студентів останнього курсу навчання за спеціальністю 0621 «Технічна експлуатація авіаційного обладнання» на посадах техніка та інженера на базових підприємствах навчально-науково-виробничого комплексу «КІІЦА-Казахське управління ЦА».

 

85.  Сегедин В.С., Скрипец А.В., Черненко Ж.С.  Методические указания по изучению  самолетов  и  двигателей   и стажировке  в  должностях  техни-ка и инженера на  базовых предприятиях УНПК  «КИИГА – Казахское  уп-равление ГА» для студентов специальности 1610 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и авиационных двигателей». –К.: КИИГА,1990.– 28 с.

Розглядаються програма і методичні рекомендації з вивчення  літаків та авіаційних двигунів, а також стажування студентів останнього курсу навчання за спеціальністю 1610 «Технічна експлуатація літальних апаратів і авіаційних двигунів» на посадах техніка та інженера на базових підприємствах навчально-науково-виробничого комплексу «КІІЦА-Казахське управління ЦА».

 

86.  Воробъев  В.Г.,  Константинов В.Д.,  Денисов В.Г., Куликов Г.А., Пальчих М.И.   Техническая эксплуатация авиационного оборудования. Учебник. – М.: Транспорт, 1990. -296 с.

Розглянуті структура служб і підрозділів експлуатації, стратегії, види і методи технічного обслуговування і ремонту, основи діагностування і прогнозування стану авіаційного облапднання.

Викладені характеристики ефективності та основні особливості технічної експлуатації авіаційного обладнання, висвітлені питання інформаційного і метрологічного забезпечення.

 

87Денисов В.Г., Онищенко В.Ф., Скрипец А.В. Чекиш, саломатлик, мехнат кобилияти. Книга.– Ташкент, УзССР «Медицина», 1990. – 86 б.

Перекладено з української на узбецьку мову: Денисов В.Г., Онищенко В.Ф., Скрипец А.В.  Курение. Здоровье. Работоспособность.. – К.: Здоров’я, 1985. – 128 с.

Показано негативний вплив тютюнового диму на здоров’я людини, на працездатність людини і продуктивність її праці, на деякі економічні категорії виробництва, на колектив, сім’ю. Наведені рекомендації з профілактики паління і боротьби з ним.

 

88.  Боровик Р.М.,  Грицык В.Г.,  Коронин В.Г.,  Мозжухин Г.Н.,  Скрипец А.В.,  Методические указания по курсовому проектированию для студентов специальности  0621 «Техническая эксплуатация авиационного оборудования». – К.: КИИГА, 1988. – 32 с.

Розглядаються методичні рекомендації з організації і проведення курсового проектування з дисциплін кафедри технічної експлуатаціїї електро-приладового обладнання літальних апаратів зі спеціадьності 0621 «Технічна експлуатація авіаційного обладнання».

 

89.  Денисов В.Г., Скрипец А.В.Взаимодействие человека и техники при освоении космоса: методические рекомендации в помощь  пропагандистам. – К.: Дом политического просвещения, 1988. – 24 с.

Розглядаються рекомендації пропагандистам системи політичного навчання за проблемою «Людина і техніка у сучасному світі».

 

90Денисов В.Г., Скрипец А.В.Методические рекомендации по форми-рованию научного мировоззрения студентов КИИГА в процессе преподавания общественных, естественных и технических дисциплин. – К.: КИИГА, 1988. -24 с.

Наводяться рекомендації щодо формування наукового світогляду студентів інституту в процесі викладання дисциплін навчального плану.

 

91Боровик Р.М., Коронин В.Г., Мозжухин Г.Н. Скрипец А.В.Техническая эксплуатация авиационного оборудования летательных аппаратов:: методические указания, контрольные  задания  и  задание на курсовой проект для студентов–заочников специальности 0621 «Техническая эксплуатация авиационного оборудования». – К.: КИИГА, 1988. – 32 с.

Містить рекомендації щодо вивчення  тем дисципліни, питання для самоперевірки, завдання на контрольні роботи і на курсовий проект, а також рекомендації з їх виконання.

 

92Землянский В.М. Измерение  скорости  потоков  лазерным допле-ровским методом. – К.: Вища  шк., 1987. – 177 с.

Розглядається розрахунок параметрів сигналу лазерного доплерівського вимірювача швидкості та їх оптимізація на основі векторної теорії розсіювання з врахуванням поляри-заційно-фазових ефектів. На основі розробленої теорії створені високоточні лазерні доплерівські вимірювачі, які захищені патентами.

 

93.  Денисов В.Г., Скрипец А.В. Дорога  в авиацию (авиаторами не рож-даются). Книга.– М.: Транспорт, 1987. – 192 с.

Розповідається про особливості роботи в цивільній авіації, про вимоги до тих, хто збирається стати авіатором. Читач взнає про основні дані з аеродинаміки, отримає відомості про будову літака, вертольота та їх застосування в транспортній системі країни. Знайде відповіді на питання щодо відбору, навчання та тренування авіаторів.

 

94Белинский В.М., Поздеев С.Т. Авиационная оптико-электроника  и  светотехника: навч. посібник – К.: КВВИАУ, 1987. – 316 с.

Наведені фізичні основи роботи джерел некогерентного та когерентного випромі-нення, приймачів та модуляторів оптичного випромінення, оптичних систем, основ формування і сприйняття оптичних зображень, а також основи конструкції та експлуатації світлотехнічного обладнання літаків.

 

95Зараковский Г.М.,  Павлов В.В.  Закономерность функционирования эргатических систем. – М.: Радио и связь, 1987. – 232 с.

Містить оригінальну концепцію побудови ергатичних (людино-машинних) систем на основі узагальнення результатів фундаментальних досліджень в області технічної кібернетики, психології і фізіології людини.

Описані основні закономірності таких систем з використанням великої кількості експериментальних даних. Розглянуті з позицій системного підходу психофізіологічні особливості і кількісні характеристики виконання людиною-оператором окремих дій і діяльності в цілому. Наведені дані про вплив на якість діяльності мотивації людини, її функціональних даних і факторів середовища. Наведені математичні моделі і методи комплексного аналізу і синтезу структур ергатичних систем, інформаційних і інших характеристик взаємодії людини-оператора з технічними пристроями  і середовищем на робочому місці.

 

96.  Павлов В.В. Системы человек-машина: проблемы и синтез.– К.: Вища шк., 1987. – 56 с.

Розглянуті системні властивості і методологія побудови раціональних комплексів людина-машина, які в сукупності керують технологічним виробничим процесом і забезпечують задану його якість.

Показано, що цілісні властивості системи людина-машина-виробничий процес синтезуються на основі принципу організмічної подібності властивостей всієї даної системи поведінковим властивостям живих організмів. Наводиться метод розподілу функцій між людиною-оператором і машиною, для чого використовується поняття узагальненої функціональної характеристики елементів систем, формулюється функціональне поняття складності  і напруженості функціонування елементів замкнутої системи.

 

97Денисов В.Г. Профессии  авиаторов. – К.: Рад. шк., 1986. – 102 с.

Розглядаються особливості і характер різних професій, пов’язаних з авіацією, їх проя-ви, становлення і перспективи, вимоги до фахівців, яким чином краще підготуватися до «небесних « професій, які навчальні заклади готують фахівців для цивільної авіації.

98Денисов В.Г., Онищенко В.Ф., Скрипец А.В. Курение. Здоровье. Рабо-тоспособность. – К.: Здоров’я, 1985. – 128 с.

Показано негативний вплив тютюнового диму на здоров’я людини, на працездатність людини і продуктивність її праці, на деякі економічні категорії виробництва, на колектив, сім’ю. Наведені рекомендації з профілактики паління і боротьби з ним.

 

99Войтенко А.М., Денисов В.Г. Космонавтика: проблемы, достижения, перспективы. Брошюра. –  К.: Знання, 1985. – 48 с.

Розглядається застосування різних космічних засобів і систем для вирішення задач в нашій країні. Наведені напрями і результати космічних досліджень вченими і фахівцями України. Аналізуються перспективи подальшого розвитку космонавтики і задачі пропаганди успіхів країни у засвоєнні космосу.

 

100.  Яшкир Н.А. Основы восстановления и ремонта авиационного оборудо-вания воздушных судов. Учебн. пособие. –  К.: КИИГА,  1984. –72 с.

Проведено коротке викладення теорії  відновлення, питання організації і управління відновленням і ремонтом авіатехніки. Розглянуті питання управління якістю ремонту авіаційної техніки, описані структури технологічних процесів ремонту авіаційного обладнання повітряних суден.

 

101.  Боровик Р.М., Мозжухин Г.Н. Бортовые системы регистрации полет-ной информации. Учебн. пособие. –  К.: КИИГА,  1984. – 84 с.

Розглядаються бортові системи реєстрації польотної інформації (БСРПІ): призначення, класифікація, вимоги до складу реєстрованих параметрів, основні принципи перетворення інформації, схемні рішення систем, засоби їх обслуговування.

 

102.  Денисов В.Г., Скрипец А.В. Человек в мире машин. Монография.– К.: Наук . думка, 1983. – 216 с.

На кожного мешканця Землі сьогодні приходиться понад 100 технічних пристроїв. Як же почуває себе людина у світі, який пропонує їй 40 тисяч професій? Як функціонує система людина-машина? Що потрібно приспособлювати людину до машини або машину до людини? Як машини сприяють гуманізації праці? На ці та інші питання відповідає ця монографія.

 

103Денисов В.Г., Онищенко В.Ф., Скрипец А.В. Авиационная инженер-ная психология. Учебник. – М.: Машиностроение, 1983.  – 233 с.

Викладені основні положення інженерної психології в авіації, розглянуті характеристики аналізаторних систем, психофізіологічні можливості і особливості функціонування людини-оператора, системи відображення інформації в авіації, питання професійного відбору операторів і керування колективами авіафахівців.

 

104.  Денисов В.Г.Основные понятия  и определения эргономики. Брошюра.

Розглянуті загальні поняття ергономіки, наведені визначення основних термінів в новій інтенсивно формуючій області знань, поняття і визначення в рамках ергономічного проект-тування людино-машинних систем, а також при вивченні і використанні різних методів досліджень в ергономіці.

 

105.  Павлов В.В. Конфликты в технических системах. Управление, целост-ность: монографія. – К.: Вища шк., 1982. – 184 с.

Розглядається клас конфліктних задач, які виникають у сфері техніки і теорії ігр. Показано, що основні принципи теорії оптимальних систем людина-машина (ергатичних систем) є діючим засобом вирішення технічних конфліктів різного рівня. Надається змістовна і семантична класифікація конфліктних ситуацій. Досліджуються конфлікти різної складності – від найпростіших до багатовимірних.

 

106Денисов В.Г. Подвиги на орбитах. Брошюра. – К.: Знання, 1981. – 15 с.

Розглянуті загальні задачі космонавтики, які вирішуються в процесі польотів космічних апаратів, кораблів і станцій, а також особливості діяльності космонавтів у незвичних умовах польоту.

 

107Денисов В.Г., Скрипец А.В., Онищенко В.Ф. Человек, твои психо-физиологические возможности. Книга. – К.: Здоров’я, 1980. – 144 с.

З позиції нової науки – інженерної психології – розкриваються основні властивості людини-оператора – її пропускна здатність, надійність, психофізіологічна напруженість, пам'ять.

 

108. Денисов В.Г., Аксенов О.Б.  Эргономический   портрет   предприятия. Брошюра. – К.: Знання,1980. – 48 с.

Розглядається комплексне вирішення наукових і виробничих проблем на підприємстві з метою досягнення високого рівня виробництва, підвищення його ефективності і якості продукції. Розглянуті теоретичні і методичні питання створення і удосконалення ергоно-мічної характеристики підприємства, проблеми управління якістю в системах людина-машина.

 

109.  Боровик Р.М., Мозжухин Г.Н. Основы контроля  авиационного оборудования. Общие вопросы контроля АСК. Учебн. пособие. –  К.: КИИГА,  1980. – 94 с.

Розглядається застосування контролю при експлуатації авіаційного обладнання, викладаються принципи контролю, термінологія, основні характеристики, які ставляться до систем контролю, питання їх побудови. Наведені основні принципи технічної реалізації систем вбудованого контролю, поняття і методи пошуку місць відмов авіаційного обладнання.

 

110. Аксенов О.Б., Скрипец А.В. Логическая структура эргономики и под-готовки кадров. Брошюра. – К.: Знання, 1979. – 20 с.

Розглядаються об’єкт, предмет, задачі, цілі і методи ергономіки – науки про складні ергатичні (людино-машинні) системи оператор-машина-середовище, а також наводиться основна термінологія, яка використовується в цій новій науковій дисципліні.

 

111.  Денисов В.Г.  Космонавт и космический корабль. Книга. – М.: Маши-ностроение, 1979.  – 158 с.

Розглянуті проблеми взаємодії людини з технікою на космічних кораблях і станціях, питання оптимальної сумісності оператора-космонавта з чисельним бортовим облад-нанням. Викладені особливості космічних кораблів з точки зору забезпечення функціо-нування системи космонавт-корабль, розглянуті сучасні системи, які використовуються на борту, і їх поєднання з можливостями операторів-дослідників і операторів-випробувачів.

 

112.  Денисов В.Г., Козарук В.В., Кураев А.С., Пальчих М.И., Синдеев И.М. Эксплуатация авиационного оборудования  и  безопасность полетов. Учебн. пособие. – М.: Транспорт, 1979. – 240 с.

Розглянуті питання організації інженерно-авіаційної служби і експлуатації повітряних суден. Розглянуто системний підхід до вивчення обладнання як об’єкта експлуатації. Описані методи використання і обслуговування навігаційного, пілотажного,енергетичного комплексів і комплексу життєзабезпечення літаків, наведені методи діагностування і прогнозування їх стану.

 

113. Павлов В.В., Воронин А.Н., Голего В.Н., Мелешев А.М., Яковлев О.С. Технические эргатические системы: монография.– К.: Вища шк.,1977.– 344 с.

Розглянуті питання організації інженерно-авіаційної служби і експлуатації повітряних суден. Розглянуто системний підхід до вивчення обладнання як об’єкта експлуатації. Описані методи використання і обслуговування навігаційного, пілотажного,енергетичного комплексів і комплексу життєзабезпечення літаків, наведені методи діагностування і прогнозування їх стану.

 

114.  Денисов В.Г. Современные  требования  к  лектору и  лекциям по проблемам экономики  и  научно-технического  прогресса. Брошюра. – К.: Знання, 1977.  – 28 с.

Наведені рекомендації лекторам з відбору й узагальнення матеріалів і написання  лекцій для підвищення їх якості і ефективності.

 

115.  Бугаев Б.П., Денисов В.Г. Пилот  и самолет (Авиационная эргономи-ка). Книга.  –М.: Машиностроение, 1976.  – 112 с.

Розглянуті окремі аспекти теорії і практики авіаційних ергатичних систем оператор-машина-середовище, вивченням яких займається нова наука – авіаційна ергономіка. Розкриті предмет цієї науки, цілі, задачі і використовувані методи. Показана роль ерго-номіки у вирішенні важливої задачі – підвищення рівня безпеки польотів. Наведені результати деяких теоретичних і експериментальних ергономічних досліджень системи пілот-літак при посадці.

 

116.  Денисов В.Г., Онищенко В.Ф., Скрипец А.В. Авиационная  інженер-ная психология: учебное пособие. – М.: Машиностроение, 1976.  – 216 с.

Присвячена основним питанням інженерної психології в авіації. Розглянуті характер-ристики аналізаторних систем і психофізіологічних можливостей оператора, особливості функціонування оператора і психофізіологічні особливості систем відображення інфор-мації в авіації, питання професійного відбору і тренування операторів.

 

117.  Павлов В.В.  Начала теории  эргатических систем: монография. – К.: Наук. думка, 1975. – 240 с.

Розглядаються початки теорії технічних ергатичних систем з позицій організмічного підходу, який об’єднує в собі основні підходи як теорії управління, так і теорії живих систем. При цьому наголос робиться на викладення теорії синтезу гостро конфліктних ергатичних систем, які належать до класу таких найдосконаліших ергатичних систем  як ергатичні організми. Наводиться математичний апарат синтезу структур і розподілу функцій між людиною-оператором і технічними пристроями управління  в ергатичних системах.

 

118Денисов В.Г., Онищенко В.Ф.  Инженерная  психология и косми-ческий полет.  – М.: Знание, 1975. – 96 с.

Розглядається предмет інженерної психології в космонавтиці, Значне місце приділено опису психофізіологічних можливостей людини-оператора в космосі і їх зміни під впливом космічних факторів, функцій, які покладаються на космонавтів з управління космічним кораблем і його системами в польоті, методів інженерно-психологічної оцінки систем «космонавт- космічний корабель».

 

119.  Денисов В.Г. Космонавтика сьогодні  і  завтра. – К.: Наукова думка, 1975. – 280 с.

Розповідається про те, чому людина прагне в космос, як зустрічає її космос, як підготуватися до польоту в космос, як взаємодіють людина і автомати в космосі, які професії пов’язані з космічними апаратами; як завершується космічний політ. Яким буде завтрашній день космонавтики.

 

120Козарук В.В. Техническая  эксплуатация  навигационных  комплексов воздушных судов . Учебн. пособие. – К.: КИИГА, 1975. – 116 с.

Наведені основні дані про навігаційні комплекси повітряних суден як об’єкта експлуатації. Викладена сутність навігаційних задач. Дана класифікація комплексів і наведено аналіз їх структур. Обгрунтовані основні кількісні критерії оцінки експлуатаційних характеристик навігаційних комплексів, розглянуті питання їх застосування і технічного обслуговування.

 

121.  Денисов В.Г., Козарук В.В.  Эргономические   вопросы   эксплуата-ции оборудования  воздушных судов. Учебн. пособие. – К.: КИИГА, 1975. – 164 с.

 Розглянуті принципи системного підходу до вивчення  ергатичних систем облад-нання повітряних суден, особливості їх застосування і обслуговування, роль оператора і його властивості, розподіл функцій між оператором і машиною в авіаційних ергатичних системах, проектування роботи оператора, умови функціонування ергатичних систем.

 

122 Бугаев Б.П., Денисов В.Г. Эргономика и безопасность полетов. Бро-шюра. – К.:Знання, 1974.  – 48 с.

В доступній формі для широкого кола читачів розглянуті проблеми, основні задачі і методи ергономіки, показана її роль в підвищенні безпеки польотів, даються рекомендації відносно підвищення ефективності виробництва  в авіапідрозділах, які сприяють вико-нанню важливої державної задачі – літати без аварій. Розглянуті характеристики ерга-тичної системи пілот-літак: ергатична надійність, точність, якість функціонування, часові  характеристики і психофізіологічні можливості пілота-оператора.

 

123.  Денисов В.Г., Сокол В.В. Радиоэлектроника и эргономика. Брошюра. –М.: Знание, 1974.  – 64 с.

В популярній формі розповідається про роль і значення операторів в складних ерга-тичних радіоелектронних системах. Розглянуті принципи проектування, аналізу  й  екс-плуатації ергатичних систем.

 

124.  Денисов В.Г. Человек и машина в системе управления. Брошюра. – М.: Знание, 1973. – 64 с.

Розлянуті суттєві зміни відношень між людиною і машиною в період науково-технічного прогресу, між людьми в процесі їх трудової діяльності. Наголошується, що система оперетор-машина-середовище вимагає під час проектування і експлуатації наукового підходу, запровадження рекомендацій ергономіки – науки про взаємодію людини і техніки в системах  управління.

 

125.   Денисов В.Г., Сумін В.О. Ергономіка і наука управління. Брошура. – К.: Знання, 1973. – 64 с.

Розгядаються ергономічні аспекти проектування й експлуатації як простих, так і найскладніших керуючих систем, в яких використовуються ЕОМ; форми і методи управління складними технічними і виробничими системами, дії оператора та їх вплив на органи управління різних рівнів, ергономічний «портрет» підприємства.

 

126.  Денисов В.Г., Онищенко В.Ф.  Инженерная  психология  в  авиации  и космонавтике. Книга. – М.: Машиностроение, 1972. – 316 с.

Розглянуті проблеми взаємодії оператора з машиною в різних умовах роботи при польоті на літальних апаратах, узагальнені і проаналізовані з позиції інженерної психології експериментальні дані з управління літальними апаратами. Показані зміни психофізіологічних можливостей оператора в результаті адаптації людини до машини і машини до людини, визначені основні теоретичні проблеми в області розробки і застосування систем людина-машина на літальних апаратах і шляхи їх вирішення.

 

127.  Денисов В.Г., Маньшин Г.Г. Новая наука – эргатика. – Минск: Знание, 1972. – 16 с.

Розглянуті питання взаємодії людини з машиною, предмет, задачі і методи ергатики.

 

128.   Павлов В.В. Инвариантность и автономность нелинейных систем уп-равления. Монография. – К.: Наук. думка, 1971. – 272 с.

Розглядаються основні питання нелінійної поліінваріантності і поліавтономності  з позицій штучного примусового роз’єднання систем диференціальних рівнянь.

Наводяться прикладні аспекти теорії поліінваріантності і поліавтономності. Розгля-даються нові напрями ефективного використання теорії інваріантності – теорія голоном-них і диференціально-ігрових систем

 

129.  Денисов В.Г.Знайомтесь: ергономіка. Брошура. – К.: Знання,1971.– 48 с.

Про дружбу людини і машини, шляхи «підгонки» техніки до оператора й  добору його до машини, гуманізацію праці людей цікаво й захоплююче розповідається в пропонованій брошурі.

 

130.  Денисов В.Г. Новая наука –  эргономика. Брошюра. – К.:УкрНИИНТИ, 1971.  – 12 с.

Розглянуті проблеми становлення науки ергономіки, визначені предмет, задачі, функції і значення ергономіки для галузей економіки.

 

131.  Денисов В.Г. Ергономіка. – К.: Техніка, 1971. – 104 с.

Описані основи нової науки – ергономіки, яка виникла на стику різних наук  про людину і керовані нею складні машини. Показано: як фахівці оптимально розподіляють функції  між оператором і машиною;  як вони досягають біофізичну, просторово-антро-пометричну, енергетичну, інформаційну і техніко-естетичну сумісності людини з маши-ною; що можуть дати людям ергономічні дослідження; як ергономіка сприяє підвищенню продуктивності праці, якості продукції і гуманізації праці людей.

132.  Денисов В.Г., Онищенко В.Ф.  Шаги среди звезд (В полете человек и автоматы). Книга.– М.: Знание, 1970. – 160 с.

Розглядаються питання, яким чином на науковій основі розподіляються функції в польоті між людиною і автоматами, як створюються на літальному апараті надійно функціонуючі системи людина-машина, чим керує людина в польоті, які її функції і особливості професійної діяльності, яким чином приходить на допомогу пілоту і космонавту технічна естетика, як вони готуються до повітряних і космічних рейсів, які перспективи подальшого розвитку систем людина-машина в авіації і космонавтиці.

133.Денисов В.Г. Космонавт летает… на земле. Книга. – М.:Машиностроение, 1964. –152 с.

Розглядаються способи і технічні засоби, які дозволяють на Землі відтворювати незвичайні умови космічного польоту: центрифуги і сурдокамери, барокамери і ракетні візки, тренажери, багато засобів електроніки і кібернетики. За допомогою них готують майбутніх космонавтів до космічних польотів.

 

134.Денисов В.Г. Навигационное оборудование летательных аппаратов. Книга. – М.: Оборонгиз, 1963. – 384 с.

Викладаються теоретичні основи і наводиться опис конструкцій навігаційних приладів і систем літальних апаратів, головним чином автономних.

Розглядаються прилади і системи вимірювання швидкості, висоти і курсу літального апарата, навігаційні автоматичні координатори, інерціальні навігаційні пристрої, астроно-мічні прилади й інтегральні системи, комбіновані і комплексні навігаційні системи. В кни-зі використані опубліковані за кордоном дані з вищеперелічених навігаційних приладів і систем, а також перспективи їх розвитку.

 

135. Денисов В.Г., Лопатин Р.Н. Пилотажно-навигационные приборы  (о пилотировании самолета по приборам). –  М.: Воениздат ,1962. – 112 с.

Розглядаються психофізіологічні і технічні умови пілотування літака за приладами. Наголошено, що якість керування літаком залежить не тільки від майстерності пілота, але й від пілотажно-навігаційних приладів, від методів їх комбінації і розміщення на приладо-вій дошці. Також наведені вимоги до нових пілотажно-навігаційних приладів і систем, покликаних полегшити літаководіння піотам.

 

 

 

 

 

 

 

Новини кафедри