Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

НАУКОВІ НАПРЯМИ

Наукові напрями кафедри формувалися так, щоб їх результати підживляли навчальний процес, збагачували його, розширювали його дидактичні можливості. Вітчизняний і зарубіжний досвід модернізації освіти свідчить про необхідність розробки і застосування інноваційних технологій, що дозволяють на новій основі підійти до підготовки фахівців третього тисячоліття. При цьому як головний системоутворюючий чинник вказаних технологій виступає особа суб'єкта навчання, яка повинна бути гуманною, висококваліфікованою, професійно зрілою і здоровою.

Наукові напрями

Науковий напрям

Наукові керівники

Сучасні технології керування літальними  апаратами у критичних умовах експлуатації

Павлова С.В.
завідувач кафедри

Ергономічні та інженерно-психологічні    дослідження в цивільній авіації, активізація    людського чинника в авіації

Скрипець А.В.,
професор кафедри

Грищенко Ю.В.,
доцент кафедри

Алгоритми комплексної обробки пілотажно-    навігаційної інформації

Рогожин В.О. 
професор кафедри

Розробка методів і засобів підвищення надійності   та ефективності діагностування об'єктів авіоніки

Грібов В.М.,
доцент кафедри

Грищенко Ю.В.,
доцент кафедри

Лужбін В.М.
доцент кафедри

Лазерні доплерівські системи та когерентно-оптичні вимірювальні перетворювачі

Землянський В.М.,
професор кафедри 

Тронько В.Д.,
професор кафедри

Бєлінський В.М.,
доцент кафедри 
 
Слободян О.П.
ст. викладач кафедри 

Неінвазивні оптико-електронні методи визначення параметрів фізичних середовищ людини

Краснов В.М.
доцент кафедри
 

 

В рамках наукового напряму "Сучасні технології керування літальними апаратами у критичних умовах експлуатації" розроблені cтруктура і оптимальний розподіл функцій між екіпажем і сучасним літальним апаратом, здійснено моделювання ефективності розробленої структури. Досліджено вплив комп'ютера на моделювання аеродинамічних процесів, розроблені варіанти комп'ютерного інтерфейсу ергатичних систем в різних умовах використання і режимах роботи. Розроблені системи реконфігурації керування станом літальних апаратів, розроблені варіанти автоматизованої системи поліпшення динамічних характеристик повітряних суден.

За науковим напрямом "Ергономічні та інженерно-психологічні дослідження в цивільній авіації, активізація людського чинника в авіації" розроблені та впроваджені в практику цивільної авіації методи і засоби оцінки ергатичних систем, керівництво з ергономіки (окреме) для цивільної авіації, алгоритми і програмне забезпечення діагностики авіаційного обладнання з урахуванням методик дослідження властивостей, характеристик, параметрів як людино-машинних систем в авіації, в цілому, так і їх складових компонентів, зокрема. Багато розробок виконано на рівні винаходів і захищено авторськими свідоцтвами. До 1992 року дослідження за цим науковим напрямом очолював та координував професор Денисов В.Г.

В рамках наукового напряму "Алгоритми комплексної обробки пілотажно-навігаційної інформації" розроблені методичні рекомендації до дослідження алгоритмів обробки інформації в пілотажно-навігаційних комплексах з використанням програм візуального моделювання, реалізованих на ПЕОМ. Досліджені алгоритми впроваджуються конструкторськими бюро при розробці пілотажно-навігаційних комплексів безпілотних ЛА (ДКБ "Луч"). Розробляються шляхи підвищення точнісних характеристик комплексів пілотажно-навігаційного обладнання сучасних літаків на базі комплексної обробки пілотажно-навігаційної інформації.

За науковим напрямом "Розробка методів і засобів підвищення надійності та ефективності діагностування об'єктів авіоніки" розробляються методики оцінки показників надійності апріорної інформації за результатами випробувань одиничних зразків авіоніки. Розробляються методики розрахунку безвідмовності електронних і механічних систем (відновлюваних, невідновлюваних, резервованих, нерезервованих) на основі дифузійних моделей відмов. Розробляються шляхи прискорення (форсування) випробувань об'єктів авіоніки на надійність. Розробляється комплекс питань, пов'язаних з діагностикою авіоніки (підвищення достовірності діагностики систем авіоніки при технічному обслуговуванні повітряних суден, синтез вимірювальних каналів систем діагностики авіоніки з метою підвищення інструментальної точності контролю і т. ін.).

В рамках наукового напряму"Лазерні доплерівські системи та когерентно-оптичні вимірювальні перетворювачі" розроблені теоретичні методи розрахунку розсіювання з урахуванням фазових ефектів. Розроблені і отримані винаходи України на схеми різних лазерно-вимірювальних приладів і систем.

За науковим напрямом "Неінвазивні оптико-електронні методи визначення параметрів фізичних середовищ людини"розроблено документацію, проведені випробування в Українському центрі стандартизації і метрології, а також в ДСКЛ “Охмадит” експериментальних зразків приладу ІБН-01. Розроблено неінвазивний вимірник гемоглобіну крові ІГН-01: розроблена ескізна документація і проводяться клінічні випробування експериментального зразка. Розробляються кутовимірювальні прецизійні оптико - електронні прилади з фотоперетворювачами на приладах із зарядовим зв'язком. Виконувалися наукові дослідження з державних НДР "Методологія побудови та застосування систем і технологій неінвазивного вимірювання глюкози в крові людини" та “Теоретичне обґрунтування застосування автоколіматорів для вимірювань коливань елементів конструкції і кутових розворотів об`єктів авіакосмічної техніки“.

Новини кафедри