Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

НАВЧАЛЬНІ ТА ВИРОБНИЧІ ПРАКТИКИ

НАВЧАЛЬНІ ТА ВИРОБНИЧІ ПРАКТИКИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 173 «АВІОНІКА»

Освітній ступінь «Бакалавр»

Навчальні практики

Електромонтажна практика за фахом (2 семестр)

Організаційні питання

Організація та навчально-методичне керівництво електромонтажною практикою за фахом і виконання програми практики забезпечується кафедрою авіоніки відповідно до наказу Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року за № 93 «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» та діючого з 01.03.2001 року в НАУ «Положення про організацію та проведення практик студентів».

Відповідно до цих положень електромонтажна практика за фахом проводиться на кафедрі авіоніки або в інших структурних підрозділах НАУ.

Розподіл студентів за конкретними об’єктами практики, час їх перебування та призначення керівників практики здійснюється наказом ректора НАУ за поданням директора ННІАН на підставі пропозицій кафедри авіоніки не пізніше, ніж за один місяць до початку електромонтажної практики за фахом.

Обов’язки студентів

Студент-практикант університету зобов’язаний:

– ознайомитися до початку практики з її програмою, пройти на кафедрі інструктаж про порядок проходження практики;

– одержати від керівника практики від університету всі необхідні документи (індивідуальне завдання, методичні рекомендації тощо);

– прибути на базу практики в строк, встановлений наказом ректора;

– в повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками її керівника та вести щоденник практики;

– вивчити і суворо дотримуватись правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і виробничої санітарії;

– нести відповідальність за виконану роботу;

– своєчасно підготувати письмовий звіт за результатами практики та захистити його.

В щоденнику практики студент повинен висвітлити наступні питання:

– підстава для проходження практики (№ наказу ректора);

– терміни проходження практики;

– ПІБ керівника практики від кафедри;

– інформацію про екскурсії;

– щоденні записи про виконані роботи.

Щоденник заповнюється регулярно і охайно.

План-графік виконання програми практики

Програма електромонтажної практики за фахом виконується згідно з наступним приблизним розподілом годин по етапах проходження практики та видах робіт, наведених в табл. 1.

Таблиця 1

№ п\п

Назва теми (етапу) програми практики

Кількість годин

Індивід. зан.

СРС

І етап

1

Проведення інструктажу з охорони праці, ознайомлення з базою практики та правилами її внутрішнього розпорядку

2

-

2

Ознайомлення з програмою практики, видача індивідуальних завдань

1

1

3

Вивчення нормативно-технічної документації

2

2

4

Виконання електромонтажних робіт

15

-

5

Виконання індивідуальних завдань

10

12

Всього годин за І етап

30

15

ІІ етап

6

Організаційні збори, проведення інструктажу з охорони праці, ознайомлення з базою практики та правилами її внутрішнього розпорядку

2

-

7

Ознайомлення і вивчення нормативно-правових актів, які регламентують організацію навчального процесу у ВНЗ

2

2

8

Ознайомлення зі зразками авіаційної техніки в Державному музеї авіації України та в ангарі НАУ

3

-

9

Вивчення складових частин літака та його систем

18

10

10

Удосконалення матеріалів з практики, оформлення звіту і складання диференційованого заліку

5

3

Всього годин за ІІ етап

30

15

Всього годин

60

30

Разом

90

 

Практика за фахом (4 семестр)

Організаційні питання

Організація фахової ознайомлювальної практики здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року за № 93 «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» і «Положення про організацію та проведення практики студентів», діючого в НАУ з 01.03.2001р.

Фахова ознайомлювальна практика студентів напряму підготовки 6.051103 «Авіоніка» Інституту аеронавігації проводиться в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом кафедри авіоніки та згідно з наказом ректора університету.

Розподіл студентів за конкретними об’єктами практики, час їх перебування та призначення керівників практики здійснюються наказом ректора НАУ за поданням директора ІАН на підставі пропозицій кафедри не пізніше, ніж за один місяць до початку фахової ознайомлювальної практики.

Обов’язки студентів

Під час підготовки і проведення фахової ознайомлювальної практики студент зобов’язаний:

– ознайомитися до початку практики з її програмою, пройти на кафедрі інструктаж про порядок проходження практики;

– прибути на базу практики в строк, встановлений наказом ректора;

– вивчити і суворо дотримуватись правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і виробничої санітарії попередньо розписатися в спеціальному журналі про інструктаж з цих питань;

– в повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками її керівника та вести щоденник практики;

– нести відповідальність за виконану роботу;

– своєчасно підготувати письмовий звіт за результатами практики та захистити його.

В щоденнику практики студент повинен висвітлити наступні питання:

– підстава для проходження практики (№ наказу ректора);

– терміни проходження практики;

– ПІБ керівника практики від кафедри;

– інформацію про екскурсії;

– щоденні записи про виконані роботи.

Щоденник заповнюється регулярно і охайно.

План-графік виконання програми практики

Програма фахової ознайомлювальної практики виконується згідно зі наступним приблизним розподілом годин по етапах проходження практики та видам робіт, наведеним в таблиці 1.

Таблиця 1

№ п\п

Назва теми (етапу) програми практики

Кількість годин

Індивід. зан.

СРС

1

Організаційні збори, проведення інструктажу з охорони праці, ознайомлення з базою практики та правилами її внутрішнього розпорядку

2

-

2

Ознайомлення і вивчення нормативно-правових актів, які регламентують організацію навчального процесу у ВНЗ

1

0,5

3

Ознайомлення зі змістом та вимогами ОКХ випускника напряму підготовки 6.051103 «Авіоніка»

2

0,5

4

Відвідування музею університету (екскурсійне заняття)

1

-

5

Ознайомлення зі структурою та підрозділами авіапідприємства (екскурсія в аеропорт Жуляни)

3

-

6

Ознайомлення зі зразками авіаційної техніки в Державному музеї авіації України та в ангарі (корпус 11 НАУ)

3

3

7

Вивчення складових частин літака та його систем

18

10

8

Опрацювання навчальної, реферативної та довідкової літератури

3

1

9

Удосконалення матеріалів з практики, оформлення звіту і складання диференційованого заліку

3

3

Всього годин

36

18

Разом

54

Виробничі практики

Комп’ютерно-інформаційна практика (4 семестр)

Організаційні питання

Відповідальність за організацію, проведення та контроль виконання практики згідно з діючими положеннями покладається на директора інституту, а за його дорученням – на завідувача кафедри авіоніки.

Організаційне та навчально-методичне керівництво та виконання програми практики забезпечує кафедра авіоніки. Загальну організацію практики та контроль здійснює навчально-методичне управління університету.

Розподіл студентів за об'єктами практики і призначення їх керівників здійснюється кафедрою авіоніки.

Для проведення практики завідувач кафедри авіоніки призначає керівника практики.

До керівництва практикою студентів залучаються викладачі кафедри, які брали безпосередню участь в навчальному процесі.

Обов’язки студентів

Студенти-практикантиуніверситету зобов'язані:

- до початку практики ознайомитися з її програмою, пройти на кафедрі інструктаж про порядок її проходження,  з правилами охорони праці, про дотримання внутрішнього розпорядку в комп’ютерному класі;

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою прак­тики і вказівки її керівників;

- вивчити та суворо дотримуватися правил охорони праці та внутрішнього розпорядку;

- своєчасно підготувати та оформити письмовий звіт за результатами практики і захистити його на засіданні комісії.

План-графік виконання програми практики, який містить заходи та розрахунок часу в годинах, необхідних для її виконання

 

№ п/п

Назва пункту практики

Обсяг в годинах

Індивідуальна робота

Самостійна робота

1.

Загальні збори

2

-

2.

Інструктаж з охорони праці

2

-

3.

Виконання програми практики та індивідуальних завдань

52

30

4.

Оформлення та захист звіту практики

16

6

Всього

72

36

Усього за практику

108

Технологічна практика (6 семестр)

Організаційні питання

Організація та навчально-методичне керівництво технологічною практикою і виконання програми практики забезпечується кафедрою авіоніки відповідно до наказу Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року за №93 «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» та діючого з 01.03.2001 року в НАУ «Положення про організацію та проведення практик студентів».

Відповідно до цих положень технологічна практика проводиться згідно з договором (або за запитом) між об'єктом практики (підприємством чи установою) і НАУ, де узгоджуються умови проведення практики і порядок розрахунків відповідно до існуючих економічних умов.

Технологічна практика студентів інституту аеронавігації напряму підготовки 6.051103 «Авіоніка» проводиться в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом кафедри авіоніки на основі наказу ректора НАУ і наказів керівників підприємств практики.

Безпосередньо керівництво практикою студентів в цехах, лабораторіях, відділах та на дільницях виконується керівниками практики від виробництва. Керівництво практикою окремої групи студентів університету здійснюють викладачі кафедри авіоніки згідно з наказом ректора і навчальним навантаженням.

Розподіл студентів за базами практики і призначення її керівників здійснюється кафедрою авіоніки з урахуванням замовлень на підготовку фахівців і оформляється наказом ректора університету за поданням директора ІАН не пізніше, ніж за один місяць до початку практики.

Обов’язки студентів

Студенти можуть бути зараховані на штатні посади бази практики, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики.

Студент-практикант університету зобов'язаний:

– до початку практики ознайомитися з її програмою, прослухати на кафедрі під розпис інструктаж про порядок проходження практики щодо охорони праці та попередження нещасних випадків;

– одержати від керівника практики від університету всі необхідні документи (направлення, журнал практики, індивідуальне завдання, методичні рекомендації);

– прибути на базу практики в строк, встановлений наказом ректора;

– в повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками її керівників;

– вивчити і суворо дотримуватись правил протипожежної безпеки, техніки безпеки та виробничої санітарії;

– нести відповідальність за виконану роботу;

– щоденно вести журнал практики, своєчасно підготувати письмовий звіт за результатами практики, надати його керівникові практики від підприємства та отримати від нього письмовий відгук, захистити звіт на кафедрі.

План-графік виконання програми практики

Програма технологічної практики виконується згідно з наступним приблизним розподілом годин за етапами проходження практики та видами робіт, наведеними в табл. 1.

Таблиця 1

№ п\п

Назва теми (етапу) програми практики

Кількість годин

Індивід. зан.

СРС

1

Проведення інструктажу з охорони праці, ознайомлення з базою практики та правилами її внутрішнього розпорядку

6

-

2

Ознайомлення зі структурою підприємства та функціональним призначенням окремих підрозділів

6

3

3

Ознайомлення з задачами контролю та управління технологічними процесами на підприємстві

12

6

4

Ознайомлення з етапами підготовки виробництва і технологічними процесами виготовлення вузлів та блоків авіоніки

12

12

5

Робота в основних цехах і відділах підприємства (вивчення технологічних процесів проведення заготівельних, складальних та електромонтажних робіт)

48

18

6

Аналіз напрямів подальшого удосконалення технології виготовлення авіоніки на підприємстві

6

3

7

Аналіз матеріалів, отриманих під час проходження практики, оформлення журналу та звіту з практики

12

12

8

Складання диференційованого заліку

6

-

Всього годин

108

54

Разом

162

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»

Виробничі практики

Аеродромна практика на кон­к­ретному типі повітряного судна

(спеціалізація 7.05110301.01) (1 семестр)

Організаційні питання

Організацію і навчально-методичне керівництво практикою та виконання програми практики забезпечує кафедра авіоніки.

Розподіл студентів за конкретними об’єктами практики, час їх перебування на них та призначення керівників практики здійснюється наказом ректора  на підставі пропозицій кафедри, узгоджених з дирекцією Інституту аеронавігації, не пізніше, ніж за один місяць до початку практики.

До керівництва практикою залучаються досвідчені науково-педагогічні працівники кафедри, які беруть безпосередню участь в навчальному процесі, за результатами якого проводиться практика.

Обов’язки студентів

Студенти-практиканти зобов’язані:

- до початку практики ознайомитися з її програмою, пройти на кафедрі інструктаж про порядок її проходження та з техніки безпеки, протипожежної безпеки і виробничої санітарії та попередження нещасних випадків, одержати від керівника практики всі необхідні документи (щоденник, індивідуальне завдання, методичні рекомендації тощо);               

- прибути на базу практики точно в строк, встановлений наказом ректора;

- у повному обсязі виконувати всі завдання, що передбачені програмою практики, та вказівки її керівників;

- пройти інструктаж і дотримуватись правил з техніки безпеки, протипожежної безпеки і виробничої санітарії;

- систематично робити в щоденнику записи про виконання робіт, передбачених програмою протягом усього періоду практики;

- самостійно виконати індивідуальне завдання, оформити звіт та скласти диференційований залік.

 Під час проходження практики використовуються різноманітні форми і методи контролю. Поточний контроль здійснюється керівником від бази практики щоденно. Він містить контроль часу початку та закінчення роботи, дані щодо особистої участі кожного студента в розв’язанні поставлених завдань, виконання ним вимог інструкцій з техніки пожежної та електробезпеки на робочих місцях тощо. Підсумковий контроль передбачає звіт про виконання програми, індивідуального завдання та складання диференційованого заліку.

План-графік виконання програми практики

За видами завдань, що вирішуються під час проходження АП на КТПС, передбачається такий  план-графік її проведення:

п/п

Захід

Тривалість (год)

Індивід.

зан.

Самост.

робота

1.

Організаційні збори

2

2.

Ознайомлення з програмою практики та отримання студентами індивідуальних завдань

2

2

3.

Вивчення правил техніки безпеки, протипожежної безпеки та виробничої санітарії та проходження інструктажу з охорони праці

4

4

4.

Екскурсії

4

5.

Ознайомлення зі зразками авіаційної техніки бази практики

6

6.

Вивчення призначення, складу, розміщення і технічне обслуговування пристроїв і систем комплексів ПНО КТПС

60

2

7.

Вивчення  експлуатаційної документації

12

12

8.

Виконання індивідуального завдання та підготовка звіту

12

28

9.

Підготовка до складання та складання диференційованого заліку

6

6

Разом

108

54

Всього

162

 

Переддипломна практика (спеціалізація 7.05110301.01) (3 семестр)

Організаційні питання

Організацію і навчально-методичне керівництво практикою та виконання програми практики забезпечує кафедра авіоніки.

Розподіл студентів за конкретними об’єктами практики, час їх перебування на них та призначення керівників практики здійснюється наказом ректора  на підставі пропозицій кафедри, узгоджених з дирекцією Інституту аеронавігації, не пізніше, ніж за один місяць до початку практики.

До керівництва практикою залучаються досвідчені науково-педагогічні працівники кафедри, які беруть безпосередню участь в навчальному процесі, за результатами якого проводиться практика.

Обов’язки студентів

Студенти-практиканти зобов’язані:

- до початку практики ознайомитися з її програмою, пройти на кафедрі інструктаж про порядок її проходження та з техніки безпеки, протипожежної безпеки і виробничої санітарії та попередження нещасних випадків, одержати від керівника практики всі необхідні документи (щоденник, індивідуальне завдання, методичні рекомендації тощо);               

- прибути на базу практики точно в строк, встановлений наказом ректора;

- у повному обсязі виконувати всі завдання, що передбачені програмою практики, та вказівки її керівників;

- пройти інструктаж і дотримуватись правил з техніки безпеки, протипожежної безпеки і виробничої санітарії;

- систематично робити в щоденнику записи про виконання робіт, передбачених програмою протягом усього періоду практики;

- самостійно виконати індивідуальне завдання, оформити звіт та скласти диференційований залік.

 Під час проходження практики використовуються різноманітні форми і методи контролю. Поточний контроль здійснюється керівником від бази практики щоденно. Він містить контроль часу початку та закінчення роботи, дані щодо особистої участі кожного студента в розв’язанні поставлених завдань, виконання ним вимог інструкцій з техніки пожежної та електробезпеки на робочих місцях тощо. Підсумковий контроль передбачає звіт про виконання програми, індивідуального завдання та складання диференційованого заліку.

План-графік виконання програми практики

За видами завдань, що вирішуються під час проходження практики, передбачається такий  план-графік її проведення:

 

п/п

Захід

Тривалість (год.)

Індивід.

зан.

Самост.

робота

1.

Організаційні збори

2

2.

Ознайомлення з програмою практики та отримання студентами індивідуальних завдань

2

2

3.

Вивчення правил техніки безпеки, протипожежної безпеки та виробничої санітарії та проходження інструктажу з охорони праці

4

4

4.

Екскурсії

4

5.

Ознайомлення зі зразками авіаційної техніки бази практики. Підбір матеріалів до дипломного проекту (роботи).

42

18

6.

Вивчення призначення, складу, розміщення і технічне обслуговування пристроїв і систем комплексів ПНО КТПС

60

2

7.

Вивчення  експлуатаційної документації

12

12

8.

Виконання індивідуального завдання та підготовка звіту

12

28

9.

Підготовка до складання та складання диференційованого заліку

6

6

Разом

144

72

Всього

216

 

Виробнича практика у відділі маркетингу підприємства (спеціалізація 7.05110301.02)

(1 семестр)

Організаційні питання

Організація та навчально-методичне керівництво виробничою практи­кою і виконання програми практики забезпечується кафедрою авіоніки від­повідно до наказу Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року № 83 «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» та чинного «Положення про організацію та проведення практики студентів», яке введено з 01.03.2001 року в НАУ.

Відповідно до цих положень виробнича практика проводиться згідно з договором між об'єктом практики (підприємством, організацією, установою, фірмою тощо) і НАУ, в якому зазначаються умови проведення практики і по­рядок розрахунків відповідно до існуючих економічних умов.

Виробнича практика проводиться під керівництвом науково-педагогічного працівника університету і керівника практики від підприємст­ва (організації, установи, фірми тощо), що є базою практики.

 

 

Розподіл студентів за базами практики та призначення її керівників здій­снюється наказом ректора за пропозиціями кафедри авіоніки та дирекції Ін­ституту аеронавігації у відповідності до договорів з підприємствами, наяв­них замовлень на підготовку фахівців і їх майбутнього місця роботи після за­кінчення навчання. Керівниками практики від університету призначаються науково-педагогічні працівники випускової кафедри авіоніки. Керівництво практикою на базовому підприємстві здійснює фахівець, призначений нака­зом його керівника.

Перед початком практики керівники практики від університету прово­дять із практикантами організаційні збори, на яких пояснюють мету практики, місце її проходження, доводять до відома практикантів вимоги прийнятих на базовому підприємстві регламентуючих документів з правил внутрішнього роз­порядку та охорони праці, яких практиканти повинні дотримуватися.

Обов'язки студентів

Студенти перед початком практики зобов'язані:

- одержати направлення на практику;

- ознайомитись з програмою практики, порядком її проходження і звітністю з неї;

ознайомитись з основними положеннями законодавства України про охорону праці; одержати індивідуальні завдання з практики і деталізувати індивідуальне завдання з керівником дипломної роботи.

Студенти в період проходження практики зобов'язані:

-  своєчасно прибути на базу практики;

-  оформити документи  про прибуття та вибуття з бази практики;

-  пройти   інструктажі з охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії, внутрішнього розпорядку і режиму роботи бази практики і повністю їх дотримуватись;

-  виконувати вказівки керівників практики від бази практики і університету, керівника дипломної роботи;

-  ефективно використовувати відведений на практику час для повного виконання програми практики, індивідуальних завдань, підготовки звіту з практики;

-  за необхідності уточнювати питання програми практики і індивідуального завдання з керівниками практики і керівником    дипломної роботи;

-  своєчасно скласти звіт з практики, обговорити з керівниками практики і керівником дипломної ро­боти;

-  отримати відгук (характеристику) за результатами проходження практики.

 План-графік виконання програми практики

Для досягнення цілей і завдань практики передбачено проведення заходів з відповідним розподілом навчального часу згідно з план-графіком, наведеним у табл.1.

Таблиця 1

п/п

Захід

Тривалість (год)

Індивід.

зан.

Самост.

робота

1.

Оформлення документів практики

2

2.

Інструктаж з охорони праці

2

3.

Ознайомлення з базою практики, напрямом її діяльності та структурою

2

4.

Виконання програми практики:

   

4.1.

Вивчення специфіки організації діяльності маркетингової служби підприємства;

8

4

4.2.

Вивчення організації маркетингових досліджень;

8

6

4.3.

Вивчення методів аналізу та оцінки конкурентного середо­вища підприємства

10

8

4.4.

Вивчення каналів розподілу продукції та ефективності їх діяльності;

10

4

4.5.

Вивчення маркетингової комунікативної політики підпри­ємства;

8

2

4.6.

Участь у створенні рекламної продукції;

8

2

4.7.

Участь у плануванні маркетингової діяльності підприємства

2

2

5.

Підготовка до складання та складання диференційованого заліку

2

2

Разом

60

30

Всього

90

 

 

 

Освітній ступінь «Магістр»

Виробничі практики

Науково-дослідна практика (2 семестр)

Організаційні питання

Організацію і навчально-методичне керівництво практикою та виконання програми практики забезпечує кафедра авіоніки.

Розподіл студентів за конкретними об’єктами практики, час їх перебування на них та призначення керівників практики здійснюється наказом ректора  на підставі пропозицій кафедри, узгоджених з дирекцією Навчально-наукового інституту аеронавігації, не пізніше, ніж за один місяць до початку практики.

До керівництва практикою залучаються досвідчені науково-педагогічні працівники кафедри, які беруть безпосередню участь в навчальному процесі, за результатами якого проводиться практика.

Обов’язки студентів

Студенти-практиканти зобов’язані:

- до початку практики ознайомитися з її програмою, пройти на кафедрі інструктаж про порядок її проходження та з техніки безпеки, протипожежної безпеки і виробничої санітарії та попередження нещасних випадків, одержати від керівника практики всі необхідні документи (щоденник, індивідуальне завдання, методичні рекомендації тощо);

- прибути на базу практики точно в строк, встановлений наказом ректора;

- у повному обсязі виконувати всі завдання, що передбачені програмою практики, та вказівки її керівників;

- пройти інструктаж і дотримуватись правил з техніки безпеки, протипожежної безпеки і виробничої санітарії;

- систематично робити в щоденнику записи про виконання робіт, передбачених програмою протягом усього періоду практики;

- самостійно виконати індивідуальне завдання, оформити звіт та скласти диференційований залік.

Під час проходження практики використовуються різноманітні форми і методи контролю. Поточний контроль здійснюється керівником від бази практики щоденно. Він містить контроль часу початку та закінчення роботи, дані щодо особистої участі кожного студента в розв’язанні поставлених завдань, виконання ним вимог інструкцій з техніки пожежної та електробезпеки на робочих місцях тощо. Підсумковий контроль передбачає звіт про виконання програми, індивідуального завдання та складання диференційованого заліку.

План-графік виконання програми практики

За видами завдань, що вирішуються під час проходження науково-дослідної практики (наукове стажування), передбачається такий  план-графік її проведення:

п/п

Захід

Тривалість (год)

Індивід.

зан.

Самост.

робота

1.

Ознайомлення з підприємством-базою практики. Проведення інструктажу з охорони праці

2

-

2.

Аналіз структури підприємства. Ознайомлення з основними напрямками наукових досліджень, технічною базою, предметною частиною практики

4

2

3.

Складання технічного завдання на науково-дослідну роботу. Пошук аналогів та вибір прототипу об'єкта наукових досліджень. Аналіз їх суперечностей. Визначення наукової новизни, корисності об’єкта наукових досліджень. Складання моделі об'єкта процесу наукових досліджень. Вибір стратегії наукових досліджень

4

2

4.

Складання миттєвої функції об'єкта, процесу наукових досліджень. Складання календарного та сітьового графіків наукових досліджень. Складання методики наукових досліджень. Планування експерименту.

 

6

 

4

5.

Виконання науково-теоретичних досліджень з точки зору ідентифікації, аналізу, синтезу та оптимізації об'єкта, процесу наукових досліджень

 

6

 

3

6.

Ознайомлення з типовими методами математичного модулювання, що використовуються на підприємстві-базі практики, для теоретичних досліджень процесів в пристроях і системах комплексів пілотажно-навігаційного обладнання

 

4

 

3

7.

Виконання науково-практичних досліджень. Обчислення математичної моделі об'єкта процесу наукових досліджень (дослідження натурної моделі)

 

8

 

4

8.

Ознайомлення та практичне освоєння, типових методів розрахунку на ПЕОМ параметрів і характеристик елементів пристроїв і систем комплексів пілотажно-навігаційного обладнання

 

6

 

3

9.

Проведення у відповідності з індивідуальним завдання і експериментальних досліджень окремих компонентів і елементів пілотажно-навігаційних комплексів

 

4

 

2

10.

Складання анімаційної схеми поведінки об'єкта, процесу наукових досліджень у просторі, часі.

6

 

2

11.

Робота з бібліотечно-бібліографічними джерелами інформації за матеріалами індивідуального завдання

4

2

12.

Узагальнення та аналіз матеріалів практики. Оформлення та захист звіту

4

2

13.

Підготовка до складання та складання диференційованого заліку

2

1

Разом

60

30

Всього

90

Переддипломна практика (3 семестр)

Організаційні питання

Організацію і навчально-методичне керівництво практикою та виконання програми практики забезпечує кафедра авіоніки.

Розподіл студентів за конкретними об’єктами практики, час їх перебування на них та призначення керівників практики здійснюється наказом ректора  на підставі пропозицій кафедри, узгоджених з дирекцією Інституту аеронавігації, не пізніше, ніж за один місяць до початку практики.

До керівництва практикою залучаються досвідчені науково-педагогічні працівники кафедри, які беруть безпосередню участь в навчальному процесі, за результатами якого проводиться практика.

Обов’язки студентів

Студенти-практиканти зобов’язані:

- до початку практики ознайомитися з її програмою, пройти на кафедрі інструктаж про порядок її проходження та з техніки безпеки, протипожежної безпеки і виробничої санітарії та попередження нещасних випадків, одержати від керівника практики всі необхідні документи (щоденник, індивідуальне завдання, методичні рекомендації тощо);               

- прибути на базу практики точно в строк, встановлений наказом ректора;

- у повному обсязі виконувати всі завдання, що передбачені програмою практики, та вказівки її керівників;

- пройти інструктаж і дотримуватись правил з техніки безпеки, протипожежної безпеки і виробничої санітарії;

- систематично робити в щоденнику записи про виконання робіт, передбачених програмою протягом усього періоду практики;

- самостійно виконати індивідуальне завдання, оформити звіт та скласти диференційований залік.

Під час проходження практики використовуються різноманітні форми і методи контролю. Поточний контроль здійснюється керівником від бази практики щоденно. Він містить контроль часу початку та закінчення роботи, дані щодо особистої участі кожного студента в розв’язанні поставлених завдань, виконання ним вимог інструкцій з техніки пожежної та електробезпеки на робочих місцях тощо. Підсумковий  контроль передбачає звіт про виконання програми, індивідуального завдання та складання диференційованого заліку.

План-графік виконання програми практики

За видами завдань, що вирішуються під час проходження переддипломної практики, передбачається такий  план-графік її проведення:

 

п/п

Захід

Тривалість (год)

Індивід.

зан.

Самост.

робота

1.

Проведення інструктажу з охорони праці та ознайомлення з підприємством (базою практики) та правилами внутрішнього розпорядку бази практики

8

2

2.

Ознайомлення керівника практики від бази практики з                                                                                                              4

темою дипломної роботи, тематикою індивідуальних завдань. Складання та затвердження календарного плану-графіку проходження практики

8

4

3.

Аналіз структури підприємств та функціонального                                                                                                              8

призначення окремих підрозділів

10

8

4.

Ознайомлення із задачами контролю та управління                                                                                                              8

технічними процесами на підприємстві

10

8

5.

Підбір і систематизація матеріалів по темі дипломної роботи

30

14

6.

Підготовка до складання кваліфікаційного екзамену

30

14

7.

Удосконалення матеріалів з практики, оформлення                                                                                                              4

звіту і складання диференційного заліку

12

4

Разом

108

54

Всього

162

 

 

Новини кафедри