Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ ПРОЕКТІВ

ТЕМАТИКА

курсового проектування з навчальних дисциплін кафедри авіоніки

та її навчально-методичне забезпечення

1. Освітній ступінь «Бакалавр» за спеціальністю 173 «Авіоніка»,

за напрямом підготовки 6.051103 «Авіоніка»

 

Дисципліна «Електротехнічні та радіотехнічні основи авіоніки»

(3 семестр, курсова робота)

1. Розрахунок кіл постійного та змінного струму (100 варіантів).

2. Аналіз спектральних та амплітудно-частотних характеристик різних форм сигналів (30 варіантів).

3. Розробка фрагментів дискретних принципових схем (30 варіантів).

Література

1. П'яних Б.Є., Мельніков Є.В., Животовський С.О. Аналіз електричних кіл. Розрахунок стаціонарних режимів. Навч. посібник. – К.: КМУЦА, 1999. – 184 с.

2. Пьяных Б.Е. Переходные процессы в электрических  цепях. Четырехполюсники, фильтры. Учебн. пособие. – К.: КИИГА, 1990. – 148 с.

3. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи: Учебник для вузов спец. «Радиотехника». – М.: Высш. шк., 1984. – 559 с.

4. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. – М.: Высш. шк., 1984. – 559 с.

5. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. Руководство к решению задач. – М.: Высш. шк., 1987. – 250 с.

6. Белецкий А.Я., Бойко И.Ф., Синицын Р.Б., Юдин А.К. Радиотехнические  цепи и сигналы. Лабораторные работы 1-7. – К.: КИИГА, 1991. – 48 с.

7. Белецкий А.Я., Бойко И.Ф., Уланский В.В., Шутко Н.А. Радиотехнические цепи и сигналы. Спектральный анализ аналоговых сигналов. Учебн. пособие. 1-7. – К.: КИИГА, 1992. –  64 с.

8. Зевеке Г.В., Ионкин П.А. и др. Основы теории цепей. – М.: Энергия, 1973.

9. Дезор Ч.А., Ку З.С. Основы теории цепей. – М.: Связь, 1976. – 288 с.

10. Сешу С., Рид М.В. Линейные графы и электрические цепи. – М.: Высш. шк., 1971.

11. Деч Г. Руководство к практическому применению преобразования Лапласа и Z-преобразования. – М.: Наука, 1971.

12. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. – М.: Радио и связь, 1986.

13. Радиотехнические цепи и сигналы/Под ред. К.А. Самойлова – М.: Радио и связь, 1982.

14. Задачник по курсу «Радиотехнические цепи и сигналы»/ В.М. Жуков, В.Г. Карташов, А.М. Николаев. – М.: Высш. шк., 1986.

15. ДСТУ 2815-94. Електричні й магнітні кола та пристрої. Пристрої та визначення.

16. ДСТУ 3592-97. Сигнали радіотехнічні вимірювальні. Пристрої та визначення.

17. Краснов В.М. Кола та сигнали. Методичні вказівки до виконання курсової роботи. Електронний варіант на кафедрі авіоніки.

Дисципліна «Електронні компоненти авіоніки»

(4 семестр, курсова робота)

 1. Перетворити номер своєї залікової книжки у двійковий, двійково-десятковий, восьмеричний та 16-річний коди.
 2. Розробити принципову схему паралельного прямого та зворотного перетворювача  коду Грея. В якості паралельного двійкового коду взяти паралельний двійковий код своєї залікової книжки. Перетворювач виконати на мікросхемах серії 561.
 3. Розробити принципову схему дешифратора на елементах комбінаційної логіки серії 561. В якості коду на вході занести паралельний двійковий код числа, значення якого дорівнює сумі двох останніх цифр залікової книжки.
 4. Розробити принципову схему дешифратора (п.3 завдання) і буферного регістра на D-тригерах серії 561, в який по вихідній команді дешифратора занести паралельний двійковий код числа, значення якого дорівнює сумі двох останніх цифр залікової книжки.
 5. Розробити принципову схему лічильника на JK-тригерах серії 155, модуль переліку якого дорівнює  номеру своєї залікової книжки. На виході лічильника установити дешифратор на елементах комбінаційної логіки серії 561, який фіксує модуль переліку по загорянню світлодіода.
 6. Розробити принципову схему лічильника на двійково-десяткових мікросхемах серії 561, модуль переліку якого дорівнює  номеру своєї залікової книжки. Інформацію на виході лічильника зареєструвати через   дешифратори та 7-сегментні індикатори.
 7. Розробити принципову схему підключення 12-розрядного паралельного АЦП до мікроконтролера МК-51. Навести циклограму обміну інформацією між цими блоками.

Література

 1.                 1.   Кардашев Г.А. Цифровая электроника на персональном компьютере. Electronics Workbench и MicroCap. – М.: Горячая линия – Телеком, 2003. – 311 с.
 2.                 2.   Богданович М.И., Грель Н.Н. и др. Цифровые интегральные микросхемы. Справочник. – Мн.: Беларусь, 1991. – 493 с.
 3.                 3.   Гершунский Б.С. Основы электроники и микроэлектроники. Учебник. – К.: Вища школа, 1987.
 4.                 4.   Гилмор И. Введение в микропроцессорную технику. Пер. с англ. – М.: Мир, 1984. – 334 с.
 5.                 5.   Карлащук В.И. Электронная лаборатория на ІВМ РС. Программа Electronics Workbench и ее применение. «Солон – Р», 2000.
 6.                 6.   Панфилов Д.И., Чепурин И.Н. и др. Электротехника и электроника в экспериментах и упражнениях: Практикум на Electronics Workbench: В 2 т. /Под общей ред. Д.И. Панфилова – Т.2: Электроника. – М.: ДОДЭКА, 2000. – 288 с.
 7.                 7.   Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. В 2т. Пер. с англ. Изд. 2-е, стереотип. – М.: Мир, 1984.
 8.                 8.   ГОСТ 26.003-80. Система интерфейса для измерения приборами с байт-пос­ле­до­вательным и байт-параллельным обменом информации. Требования к соединениям.

 Краснов В.М. Електроніка, схемотехніка та мікропроцесори. Методичні вказівки до виконання курсової роботи. Електронний варіант на кафедрі авіоніки.

Дисципліна «Інформаційно-вимірювальні пристрої та системи авіоніки»

(6 семестр, курсовий проект)

 1. 1.  Розробка потенціометричного вимірювача тиску в мастильній системі повітряного судна.
 2. 2.  Розробка потенціометричного вимірювача тиску в системі гальмування шасі повітряного судна.
 3. 3.  Розробка потенціометричного вимірювача тиску в гідравлічній системі повітряного судна.
 4. 4.  Розробка індуктивного вимірювача тиску в мастильній системі повітряного судна.
 5. 5.  Розробка індуктивного вимірювача тиску в системі гальмування шасі повітряного судна.
 6. 6.  Розробка індуктивного вимірювача тиску в гідравлічній системі повітряного судна.
 7. 7.  Розробка терморезисторного вимірювача температури паливної системи повітряного судна.
 8. 8.  Розробка терморезисторного вимірювача температури системи кондиціонування повітряного судна.
 9. 9.  Розробка терморезисторного вимірювача температури мастильної системи авіадвигуна.
 10. Розробка термоелектричного вимірювача температури вихідних газів авіадвигуна.
 11. Розробка термоелектричного вимірювача температури в камерах згоряння авіадвигуна.
 12. Розробка магнітоіндукційного вимірювача частоти обертання ротора авіадвигуна.
 13. Розробка частотно-імпульсного вимірювача частоти обертання ротора авіадвигуна.
 14. Розробка індуктивного вимірювача вібрації авіадвигуна повітряного судна.
 15. Розробка п’єзоелектричного вимірювача вібрації авіадвигуна повітряного судна.
 16. Розробка поплавкового вимірювача кількості палива у баку повітряного судна.
 17. Розробка ємнісного вимірювача кількості палива у баку повітряного судна.
 18. Розробка турбінного вимірювача витрати палива повітряного судна.
 19. Розробка ультразвукового вимірювача витрати палива повітряного судна.
 20. Розробка барометричного вимірювача висоти польоту повітряного судна.
 21. Розробка частотного вимірювача висоти польоту повітряного судна.
 22. Розробка аерометричного вимірювача швидкості польоту повітряного судна.
 23. Розробка частотного вимірювача швидкості польоту повітряного судна.
 24. Розробка індукційного вимірювача лінійних прискорень повітряного судна.
 25. Розробка п’єзоелектричного вимірювача лінійних прискорень повітряного судна.
 26. Розробка індукційного вимірювача курсу повітряного судна.
 27. Розробка оптоволоконного вимірювача кутової швидкості ПС.

Література

 1.  Алексеев Н.В. Бортовые средства измерения высотно-скоростных параметров полета ЛА. Учебн. пособие. – М.: МАИ, 2001.– 46 с.
 2.  Брехин Н.И., Кошевой Н.Д. Методы и средства измерения параметров движения самолетов: Учебник для студентов. – Харьков.: Факт, 2004. – 344 с.
 3.  Іванов І.О. Прилади та системи контролю роботи авіадвигунів та вимірювання висотно-швидкісних параметрів. – К.: НАУ, 1998. – 120 с.
 4.  Лигум Т.И., Скрипниченко С.Ю., Чульский Л.А. Аэродинамика самолета Ту-154. – М.: Транспорт, 1977. – 304 с.
 5. Никитин Г.А., Баканов Е.А. Основы авиации. Учебник. – М.: Транспорт, 1984. – 261с.
 6.  Рогожин В.О., Синєглазов В.М., Філяшкін М.К. Пілотажно-навігаційні комплекси ПС: Підручник для студентів ВНЗ.– К.: НАУ, книжкове вид-во НАУ, 2005. – 316 с.
 7.  AIRCRAFT Maintence Manual 737-300/400/500. - Seattle, Washington, USA: Boeing commercial Airplanes group, 1999. – 5417 p.
 8.  OPERATINS Manual 737-300/400/500. - Seattle, Washington, USA: Boeing company, 2002. – 946 p.
 9.  FLIGHT Manual 737. - Seattle, Washington, USA: Continental, 1999. – 2129 p.
 10. Єгоров С.Г. Інформаційно-вимірювальні пристрої та системи авіоніки. Методичні вказівки до виконання курсового проекту. Електронний варіант на кафедрі авіоніки.

Дисципліна «Комп`ютерно-інтегровані комплекси пілотажно-навігаційного обладнання»

 (7 семестр, курсова робота)

Об’єкт дослідження – інерціальна навігаційна система (ІНС), яка коригується від позиційного та швидкісного коректорів.

Завданнями виконання проекту є:

– виконати розрахунок коефіцієнтів корекції, які забезпечують найкращі точнісні і динамічні характеристики системи «ІНС-коректор»;

– дослідити вплив позиційного і швидкісного коректорів на точнісні характеристики ІНС;

– дослідити вплив позиційного і швидкісного коректорів на динаміку зміни її похибок.

Передбачено 100 варіантів завдань на курсовий проект.

Література

 1. Ільїн О.Ю. Пілотажно-навігаційні системи та комплекси./О.Ю. Ільїн, М.К Філяшкін, Ю.О. Черних – К.: Вид-во КІ ВПС, 1999. – 335 с.
 2. Рогожин В.О. Пілотажно-навігаційні комплекси/ В.О. Рогожин, Ю.О. Черних – К.: Изд-во КВВАИУ, 1990. – 283 с.
 3. Рогожин В.О. Пілотажно-навігаційні комплекси повітряних суден. Методичні рекомендації  до виконання практичних робіт для студентів напряму 6.051103 «Авіоніка» /В.О. Рогожин, М.К. Філяшкін, В.М. Хімін. – К.: Вид-во НАУ, 2009. – 56 с.
 4. Рогожин В.О. Пілотажно-навігаційні комплекси повітряних суден/В.О. Рогожин, В.М. Синєглазов, М.К. Філяшкін. – К.: НАУ, книжкове вид-во НАУ, 2005 – 316 с.
 5. Філяшкін М.К. Інерціально-супутникові  навігаційні системи/М.К. Філяшкін, В.О. Рогожин, А.В. Скрипець, Т.І. Лукінова. – К: НАУ, вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2009. – 296 с.
 6. Положення про курсове проектування. Наказ ректора НАУ від 03.10.2002р.           № 152/од.
 7. Рогожин В.О. Комп`ютерно-інтегровані системи та комплекси пілотажно-навігаційного обладнання. Методичні вказівки до виконання курсового проекту. Елек­тронний варіант на кафедрі авіоніки.

Дисципліна «Оптоелектронна та лазерна техніка і лінії зв’язку в авіоніці»

(5 семестр, курсова робота)

1. Однокомпонентні лазерні доплерівські вимірники швидкості (ЛДВШ).

2. Двокомпонентні ЛДВШ на різних довжинах хвиль. 

3. Двокомпонентні ЛДВШ з некогерентними зонами (поляризаційно-фазові ЛДВШ).

4. Лазерні вимірники вектора швидкості аеродинамічних потоків.

5. Когерентно-оптичні лінії зв’язку.

6. Лазерний гіроскоп.

7. Когерентно-оптичні вимірники вібрації.

8. Лазерні інтерферометри.

9. Лазерні висотоміри.

10. Лазерні вимірники кутів атаки та ковзання.

11 Когерентно-оптичні вимірники забруднення пально-мастильних матеріалів з поляризаційною фільтрацією.

12. Волоконно-оптичні гіроскопи.

13. Лазерний локатор.

14. Голографія.

15. Когерентно-оптичні витратоміри.

16. Когерентно-оптичні газові аналізатори.

17. Оптоволоконні системи передачі інформації.

18. Когерентно-оптичні вимірювальні машини.

19. Вимірювання просторової когерентності оптичних квантових генераторів (ОКГ).

20. Розрахунок просторово-фазової фільтрації, що розглядатиметься в курсовій роботі, визначається та затверджується її керівником.

Література

 1. Байбородин Ю.В. Основы лазерной техники. Учебн. для ВТУЗов. – К.: Вища школа, 1998. – 382 с.
 2. Бусурин В.П., Носиков Ю.Р. Волоконно-оптические датчики, физические основы, вопросы расчета и применения. – М.: Энергоиздат, 1990. – 321 с.
 3. Гинзбург В.М., Степанов В.М. Голографические  измерения. – М.: Радио  и связь, 1981.– 296 с.
 4. Землянський В.М. Измерение скорости потоков лазерным доплеровским методом. – К.: Вища школа, 1987. – 177 с.
 5. Лазерные измерительные системы /под ред. Д.П. Лукьянова. – М.: Радио и связь, 1981.– 456 с.
 6. Справочник по лазерам / под ред. А.М.Прохорова, в 2-х томах. – М.: Сов. Радио, 1978.– 504 с.
 7. Землянський В.М. Оптоелектронна та лазерна техніка і лінії зв’язку в авіоніці. Методичні вказівки до виконання курсової роботи. Електронний варіант на кафедрі авіоніки.

Дисципліна «Інженерна психологія, ергономіка та людський чинник в авіації»

(8 семестр, курсова робота)

 1. Інформаційна модель машини, сенсорне та сенсомоторне її поля. Шляхи їх оптимізації.
 2. Роль ергономіки в забезпеченні високої ефективності виробництва авіатехніки, безпеки польотів і поліпшення умов праці.
 3. Ергономічне забезпечення основних етапів жит­тєвого циклу авіаційної техніки.
 4. Особливості початкового етапу експлуатації авіоніки й етапу нормальної експлуатації з позицій ергономіки.
 5. Основні бортові ергатичні системи.
 6. Просторово-антропометрична сумісність в СОМС.
 7. Енергетична сумісність в СОМС і вимоги до пристроїв керування.
 8. Інформаційна сумісність в СОМС.
 9. Біотехнічна сумісність в СОМС.
 10. Техніко-естетична сумісність в СОМС.
 11. Групова ергатична сумісність операторів в СОМС.
 12. Ергономічні характеристики машини в СОМС.
 13. Ергономічні властивості оператора в СОМС.
 14. Ергономічні параметри середовища в СОМС.
 15. Ергономічні показники СОМС.
 16. Основний зміст ергономічних вимог до СОМС.
 17. Задачі ергономічного проектування СОМС.
 18. Сутність принципів орієнтованої на людину автоматизації та їх характеристика.
 19. Порівняльні (модальні) характеристики людини-оператора і машини в СОМС.
 20. Принципи раціонального розподілу функцій в ергатичній системі, їх характеристика.
 21. Принципи активності і задоволеності оператора при розподілі функцій в ергатичній системі.
 22. Ергономічна оцінка СОМС і її складових частин.
 23. Функціонування СОМС в нормальних, аварійних і стресових ситуаціях в авіації.
 24. Зміст професіограм основних груп спеціальностей (льотного складу, диспетчерів УПР та авіаційного персоналу з технічного обслуговування авіатехніки) в авіації.
 25. Питання професійного відбору авіаційних операторів: визначення, мета, основні принципи, етапність.
 26. Характеристика психофізіологічного (тестового) етапу професійного відбору авіаційних операторів.
 27. Навчання і тренування авіаційних операторів. Навчальні та тренажерні засоби.
 28. Ергономічний портрет авіаційного підприємства.
 29. Атестація автоматизованих робочих місць операторів та основні напрями їх раціоналізації.

Література

 1. Макаров Р.Н. Человек и цивилизация в свете науки ХХІ века. Энциклопедичес­кий справочник. – М.: 2006. – 1153 с.
 2. Павлов В.В., Скрипец А.В. Эргономические вопросы создания и эксплуатации авиационных электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов воздушных судов. – К.: КИИГА, 2000.– 460 с.
 3. Скрипець А.В. Основи авіаційної інженерної психології. Навч. посібник. – К.: НАУ, 2002. – 532 с.
 4. Скрипець А.В. Основи ергономіки. Навч. посібник. – К.: НАУ, книжкове вид-во НАУ, 2001.– 400 с.;  – К.: НАУ, вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2009. – 124 с.
 5. Безпека польотів та організація повітряного руху/ І.С. Биковцев, В.С.Дем’янчук, В.М. Гладков та ін. Під ред. В.С. Дем’янчука. – К.: ДП ОПР України, 2009. – 424 с.
 6. Людський фактор в системі організації повітряного руху/ І.С. Биковцев, В.М. Гладков, В.С. Дем’янчук та ін. – К.: ДП ОПР, 2009. – 440 с.
 7. Международная академия проблем человека в авиации и космонавтике: справочник / Под. ред. Р.Н. Макарова. – М.: 2008. – 138 с.
 8. Руководство по управлению безопасностью полетов (РУБП). – Монреаль: ІСАО, 2009.
 9. Человек в измерениях ХХ века. Прогресс человечества в двадцатом столетии / Главный ред. и автор Р.Н. Макаров. – М.: 2007. – 475 с.
 10. Скрипець А.В. Інженерна психологія, ергономіка та людський чинник в авіа­ції. Методичні вказівки до виконання курсової роботи. Електронний варіант на кафедрі авіоніки.

Дисципліна «Основи експлуатації авіоніки»

(8 семестр, курсова робота)

 1. Первинна система електропостачання регіонального літака і її льотно-технічна експлуатація.
 2. Первинна система електропостачання магістрального літака і її льотно-технічна експлуатація.
 3. Вторинна система електропостачання регіонального літака і її льотно-технічна експлуатація.
 4. Вторинна система електропостачання магістрального літака і її льотно-технічна експлуатація.
 5. Система електропостачання регіонального літака постійного струму 27 В і її льотно-технічна експлуатація.
 6. Система електропостачання магістрального літака постійного струму 27 В і її льотно-технічна експлуатація.
 7. Акумуляторні батареї літака і їх льотно-технічна експлуатація.
 8. Система запуску допоміжної силової установки (ДСУ) регіонального літака і її льотно-технічна експлуатація.
 9. Система запуску допоміжної силової установки (ДСУ) магістрального літака і її льотно-технічна експлуатація.
 10. Система запуску основних авіадвигунів регіонального літака  і її льотно-тех­ніч­на експлуатація.
 11. Система запуску основних авіадвигунів магістрального літака  і її льотно-тех­нічна експлуатація.
 12. Система вимірювання кількості палива на літаку та  її льотно-технічна експлуатація.
 13. Система керування витратою палива на літаку та  її льотно-технічна експлуатація.
 14. Протипожежна система регіонального літака та її льотно-технічна експлуатація.
 15. Протипожежна система магістрального літака та  її льотно-технічна експлуатація.
 16. Система кондиціонування регіонального літака та  її льотно-технічна експлуатація.
 17. Система кондиціонування магістрального літака та  її льотно-технічна експлуатація.
 18. Система вимірювання висотно-швидкісних параметрів регіонального літака та  її льотно-технічна експлуатація.
 19. Система вимірювання висотно-швидкісних параметрів магістрального літака та її льотно-технічна експлуатація.
 20. Система вимірювання курсу польоту регіонального літака та  її льотно-технічна експлуатація.
 21. Система вимірювання курсу польоту магістрального літака та її льотно-тех­нічна експлуатація.
 22. Система штурвального керування регіонального літака та її льотно-технічна експлуатація.
 23. Система штурвального керування магістрального літака та  її льотно-технічна експлуатація.
 24. Система реєстрації параметрів польоту літака та її льотно-технічна експлуатація.
 25. Система раннього попередження про приближення землі і  її льотно-технічна експлуатація.
 26. Система попередження про критичні режими польоту і  її льотно-технічна експлуатація.
 27. Радіоелектронне обладнання літака і  його льотно-технічна експлуатація.

Література

 1. Анненков Н.П. Приборы и навигационно-пилотажное оборудование самолетов Ту-154 и Ту-154Б. – М.: Транспорт, 1980. – 168 с.
 2. Генделевич А.М. Электротехническое оборудование самолета Ту-154Б2, М. – М.: Воздушный транспорт, 1990. – 328 с.
 3. Давыдов П.С., Иванов П.А. Эксплуатация авиационного радиоэлектронного оборудования. Справочник. – М.: Транспорт, 1990. – 240 с.
 4. Кравец А.И., Мелкумян В.Г., Соломенцев А.В. Радиооборудование воздушных судов. – К.: КИИГА, 1985. – 88 с.
 5. Основы летно-технической эксплуатации и безопасность полетов / Под ред. А.И. Пугачева. – М.: Транспорт, 1984. – 239 с.
 6. Павленко К.И. Основы эксплуатации радиоэлектронного оборудования летательных аппаратов. – М.: Воениздат, 1987. – 168 с.
 7. Скрипець А.В. Теоретичні основи експлуатації авіаційного обладнання. – К.: НАУ, книжкове вид-во НАУ, 2003. – 396 с.
 8. Смирнов Н.Н., Ицкович А.А. Обслуживание и ремонт авиационной техники по состоянию. – М.: Транспорт, 1987. – 272 с.
 9. Смирнов Н.Н., Мулкиджанов И.К. Эксплуатационная технологичность транспортных самолетов. – М.: Транспорт, 1972. – 218 с.
 10. Техническая эксплуатация авиационного оборудования: учебник / Под. ред. В.Г. Воробьева. – М.: Транспорт, 1990. – 296 с.
 11. Техническая эксплуатация и ремонт электрического, приборного и пилотажно-навигационного оборудования воздушных судов. Лабораторный практикум / Под ред. А.В. Скрипца. – К.: КМУГА, 1999. – 152 с.
 12. Техническая эксплуатация летательных аппаратов. Учебник / Под ред. Н.Н. Смирнова. – М.: Транспорт, 1990. – 423 с.
 13. Техническая эксплуатация пилотажно-навигационных комплексов. Учеб. посо­бие ­/ ­Под ред. А.В. Скрипца. – М.: Транспорт, 1992. – 296 с.
 14. Скрипець А.В. Основи експлуатації авіоніки. Методичні вказівки до виконання курсової роботи. Електронний варіант на кафедрі авіоніки.

1. Освітній ступінь «Магістр» за спеціальністю 173 «Авіоніка»

за напрямом підготовки 6.051103 «Авіоніка»

Дисципліна «Автономні системи навігації повітряних суден»

(1 семестр, курсова робота)

Розрахунок відповідно до заданого варіанту кутових та лінійних ортодромічних координат навігаційних точок, протяжності етапів маршруту і загальної протяжності маршруту та часу польоту (100 варіантів).

Література

 1. Андрусяк І.І., Дем’янчук В.С., Юр’єв Ю.М. Мережа авіаційного електрозв’язку. – К.: НАУ, 2001. – 448 с.
 2. Валуєв М.І., Харченко В.П., Яппаров А.Н. Системотехніка та основи проектування аеронавігаційних систем. Навч. посібник. – К.: НАУ, 2003. – 120 с.
 3. Зуєв О.В., Мелкумян В.Г., Семенов О.О., Соломенцев О.В. Радіолокаційне та радіонавігаційне обладнання аеропортів. Навч. посібник. – К.: НАУ, 2006. – 218 с.
 4. Павлов В.В., Скрипец А.В. Эргономические вопросы создания и эксплуатации авиационных электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов воздушных судов: Учебное пособие. – К.: КМУГА, 2000. – 460 с.
 5. Рогожин В.О., Синєглазов В.М., Філяшкін М.К. Пілотажно-навігаційні комплекси повітряних суден: Підручник. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 316 с.
 6. Харченко В.П., Барабанов Ю.М., Міхалочкін М.А. Системи зв’язку та навігації. Навч. посіб. – К.: вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2009. – 216 с.
 7. Харченко В.П., Зайцев Ю.В. Аеронавігація. Навч. посібник. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2008. – 272 с.
 8. Аэронавигационные радиотехнические системы: учебное пособие / [А.П. Бамбуркин, В.Н. Неделько, С.Н. Неделько, М. И. Рубец]; под ред. М.И. Рубца. – Кіровоград: Изд-во ГЛАУ, 2002. – 520 с.
 9. Інерціально-супутникові навігаційні системи: навч. посіб. / М.К. Філяшкін, В.О. Рогожин, А.В. Скрипець, Т.І. Лукінова – К.: вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2009. – 272 с. 
 10. Приложение 10 к Конвенции ICAO/ Авиационная электросвязь. – Т.3. – Монреаль: ICAO. 1995. – 334 c.
 11. Техническая эксплуатация пилотажно-навигационных комплексов/ Под ред. А.В. Скрипца. – М.: Транспорт, 1992. – 296 с.
 12. Aircraft Maintenance Manual 737-300/400/500. - Seattle, Washington, USA: Boeing commercial Airplanes group, 1999. – 5417 p.
 13. Operations Manual 737-300/400/500. - Seattle, Washington, USA: Boeing company, 2002. – 946 p.
 14.  Flight Manual 737. - Seattle, Washington, USA: Continental, 1999. – 2129 p.
 15. Рогожин В.О. Автономні системи навігації конкретного типу повітряного судна та їх технічне обслуговування. Методичні вказівки до виконання курсової роботи. Електронний варіант на кафедрі авіоніки.

Дисципліна «Бортові радіотехнічні системи навігації, посадки і зв’язку»

 (2 семестр, курсова робота)

1. Дослідження роботи радіовисотоміра малих висот сучасного регіонального літака.

2. Функціонування системи раннього попередження наближення землі сучасного регіонального літака.

3. Функціонування радіотехнічних систем ближньої навігації регіонального літака.

4. Метеонавігаційна радіолокаційна станція, режими роботи та перспективи розвитку.

5. Перспективи розвитку висотомірного обладнання повітряних суден.

6. Системи посадки сучасних повітряних суден, їх перспективи розвитку.

7. Дослідження роботи супутникових навігаційних систем.

8. Порівняння метеонавігаційних РЛС сучасних літаків, їх переваги та недоліки.

9. Особливості експлуатації зв’язкової радіостанції метрового діапазону.

10.  Дослідження літакових далекомірних систем.

Література

 1. Андрусяк І.І., Дем’янчук В.С., Юр’єв Ю.М.Мережа авіаційного електрозв’язку. – К.: НАУ, 2001. – 448 с.
  1. Бакулев П.А. Радиолокационные системы – М.: Радиотехника, 2004. – 320 с.
  2. Беляевский Л.С., Новиков В.С., Олянюк П.В. Основы радиона­вигации. – М.: Транспорт, 1992.
  3. Дудко Б.П. Радионавигация: учеб. пособие. –  Томск: Томск. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2003.
  4. Котоусов А.С. Теоретические основы радиосистем. Радиосвязь, радиолокация, радионавигация. – М.: Радио и связь, 2002. – 224 с.
  5. Харченко В.П., Барабанов Ю.М., Міхалочкін М.А. Системи зв’язку та навігації: навч. посіб. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2009. – 216 с.
  6. Яценко В.С. Основы спутниковой навигации. Системы GPS NAVSTAR  и ГЛОНАСС / В.С. Яценко. – М.: Радио и связь, 2005. – 403 с.
  7. Аеронавигационные радиотехнические системы: учебное пособие / [А.П. Бамбуркин, В.Н. Неделько, С.Н. Неделько, М. И. Рубец]; под ред. М.И. Рубца. – Кіровоград: Изд-во ГЛАУ, 2002. – 520 с.
  8. Інерціально-супутникові навігаційні системи: навч. посіб. / М. К. Філяшкін, В. О. Рогожин, А. В. Скрипець, Т. І. Лукінова. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2009. – 272 с.
  9. Метеонавігаційні радіолокаційні системи повітряних суден/ Ф.Й. Яновський. – К.: НАУ,  2003. – 304 с.
  10. Приложение 10 к Конвенции ICAO/ Авиационная электросвязь. – Т.3. – Монреаль: ICAO, 1995. - 334 c.
  11. Радиомаячные системы посадки и системы VOR: учебное пособие./ Сост.: А.В. Хафизов – Кировоград: ГЛАУ, 2009. – 83 с.
  12. Руководство по технической эксплуатации самолета Ан-148-100.
  13. Системи зв’язку та навігації: навч. посіб. / В.П. Харченко, Ю. М. Барабанов, М. А. Міхалочкін. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту  «НАУ-друк», 2009. – 216 с.
  14. Системы авиационной радиосвязи: учеб. пособие/ Под ред. В. А. Силякова; СПбГУАП. СПб., 2004. 160 с.
  15. Техническая эксплуатация пилотажно-навигационных комплексов/Под ред. А.В. Скрипца. – М.: Транспорт, 1992. – 296 с.
  16. Aircraft Maintenance Manual 737-300/400/500. - Seattle, Was hington, USA: Boeing commercial Airplanes group, 1999 – 5417 p.
  17. Operations  Manual 737-300/400/500. - Seattle, Washington, USA: Boeingcompany, 2002. – 946 p.
  18. Flight Manual 737. - Seattle, Washington, USA: Continental, 1999 – 2129 p.

 

 

 

Новини кафедри