Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Вибіркові дисципліни

Інформація для студентів 1, 2 і 5 курсів навчання щодо

вільного вибору вибіркових навчальних дисциплін

Статтею 62, п. 1, абз. 15 Закону України «Про вищу освіту» визнані права осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, на вибір навчальних дисциплін у межах відповідної освітньої програми та робочого навчального плану в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти.

Навчальні дисципліни за вибором здобувача або вибіркові навчальні дисципліни,  – це дисципліни, які вводяться вищими навчальними закладами для більш повного задоволення освітніх і кваліфікаційних запитів особи для потреб суспільства, ефективного використання можливостей закладу, врахування регіональних або національних потреб.

Вибіркові дисципліни професійної та практичної підготовки надають можливість більш повного забезпечення освітніх кваліфікаційних вимог на ринку праці, здійснення поглибленої підготовки за спеціальностями та спеціалізаціями, що визначають характер майбутньої діяльності, сприяють академічній мобільності студента та реалізації його освітніх інтересів.

Вибір дисциплін здійснюється шляхом подачі кожним студентом заяви на вивчення вибіркових навчальних дисциплін до дирекції (додаток 1). Якщо студент із поважної причини не зміг вчасно написати заяву, то звертається до дирекції інституту із заявою для запису на вивчення обраних ним дисциплін.

Студент, який не скористався своїм правом вибору, буде записаний на вивчення тих дисциплін, які дирекція інституту вважатиме потрібним для оптимізації навчальних груп.

Вибрані студентом дисципліни включаються до індивідуального плану і є обов’язковим для вивчення.

Перелік вибіркових дисциплін формується кафедрою авіоніки на кожний новий навчальний рік та доводиться до відома студентів:

– 1 і 2 курсів навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» – до 10 квітня навчального року, що передує початку нового навчального року (на 2017/2018 навчальний рік – до 10 квітня 2016 р.);

–    для студентів 1 курсу за освітнім ступенем «Магістр» – до 10 вересня нового навчального  (на 2017/2018 навчальний рік – до 10 вересня 2017 р.).

Згідно з робочими навчальними планами:

– за спеціальністю 173 «Авіоніка» студенти нинішнього першого курсу вибирають на наступний 2017/2018 навчальний рік (3 і 4 семестри другого курсу) одну із пакетів 3-х дисциплін:

 

№ пакета

Назва дисципліни

Кафедра, яка

викладає дисципліну

Семестр

вивчення

Форма

контролю

Примітка

  1. Згідно з робочим навчальним планом № РБ-14-173/16, затв. 01.06.2016 р.

Освітній ступінь – бакалавр

  1.  

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Авіаційної

англійської мови

3, 4

Диф. залік –

3, 4 семестри

 

Іноземна мова

спеціальності

Авіаційної

англійської мови

3, 4

Диф. залік –

3, 4 семестри

 

Іноземна мова (за фахом)

Авіаційної

англійської мови

3, 4

Диф. залік –

3, 4 семестри

 

  1.  

Основи економічної теорії

Економічної

теорії

3

Диф. залік –

3 семестр

 

Історія економічних учень

Економічної

теорії

3

Диф. залік –

3 семестр

 

Економіка підприємства

Економічної

теорії

3

Диф. залік –

3 семестр

 

  1.  

Основи права

Теорії та історії

держави і права

3

Диф. залік –

3 семестр

 

Правознавство

Теорії та історії

держави і права

3

Диф. залік –

3 семестр

 

Державне право

Теорії та історії

держави і права

3

Диф. залік –

3 семестр

 

  1.  

Політологія та психологія

ділового спілкування

1. Педагогіки та

психології професійної освіти

2. Соціології та політології

3, 4

Диф. залік –

3 семестр

Екзамен –

4 семестр

 

Політологія

Соціології

та політології

3, 4

Диф. залік –

3 семестр

Екзамен –

4 семестр

 

Психологія ділового

спілкування

Педагогіки та

психології

професійної освіти

3, 4

Диф. залік –

3 семестр

Екзамен –

4 семестр

 

  1.  

Регіональний/магістральний літак, його двигуни

та функціональні системи

Авіоніки

4

Екзамен –

4 семестр

 

Основні системи та елементи фюзеляжу повітряних суден

Авіоніки

4

Екзамен –

4 семестр

 

Будова літака,

його двигунів та функціональних систем

Авіоніки

4

Екзамен –

4 семестр

 

  

– за напрямом підготовки 6.051103 «Авіоніка» студенти нинішнього другого курсу вибирають на наступний 2017/2018 навчальний рік (5 і 6 семестри третього курсу) одну із пакетів    3-х дисциплін:

 

№ пакета

Назва дисципліни

Кафедра, яка

викладає дисципліну

Семестр

вивчення

Форма

контролю

Примітка

2. Згідно з робочим навчальним планом № РБ-14-6.051103/15, затв. 06.04.2016 р.

Освітній ступінь – бакалавр

  1.  

Основи економічної теорії

Економічної

теорії

6

Диф. залік –

6 семестр

 

Історія економічних учень

Економічної

теорії

6

Диф. залік –

6 семестр

 

Економічний розвиток

Економічної

теорії

6

Диф. залік –

6 семестр

 

  1.  

Оптоелектронна та лазерна техніка і лінії зв’язку

в авіоніці

Авіоніки

5

Екзамен –

5 семестр

 

Авіаційна оптоелектроніка

Авіоніки

5

Екзамен –

5 семестр

 

Лазерна техніка в авіації

Авіоніки

5

Екзамен –

5 семестр

 

  1.  

Інженерна психологія,

ергономіка та людський чинник в авіації

Авіоніки

6

Диф. залік –

6 семестр

 

Інженерна психологія

в авіації

Авіоніки

6

Диф. залік –

6 семестр

 

Авіаційна ергономіка

Авіоніки

6

Диф. залік –

6 семестр

 

                   

 

 

 

 

Інформаційні матеріали щодо змісту вибіркових навчальних дисциплін

Освітній ступінь «Бакалавр»

2-й курс навчання в 2017/2018 навчальному році

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

3 семестр

– Частини літака

– Типи фюзеляжу

– Кабіна пілота / Базові навігаційні інструменти

– Гіроскоп/Акселерометр

4 семестр

– Основні системи літака

– Причини відмови основних систем літака

– Допоміжні системи літака

– Причини відмови допоміжних систем літака

Іноземна мова спеціальності

3 семестр

– Електричний струм

– Джерела електричного струму

– Альтернативні джерела струму

– Генератори струму / батареї

– Використання струму в авіації

4 семестр

– Основні та допоміжні системи літака

– Надійність систем літака

Іноземна мова (за фахом)

3 семестр

– Аеродинамічні поверхні

– Крило літака

– Типи польотів

– Візуальний політ

– Інструментальний політ

4 семестр

– Бортове обладнання літака

– Типи швидкостей

– Датчики та сенсори і їх показники

– Фактори, які впливають на точність показників приладів

 

 

Основи права

Навчальна дисципліна «Основи права» є фундаментальною дисципліною для студентів всіх форм навчання та напрямів підготовки. Адже у сучасних умовах розбудови правової системи України, що базується на зміцненні гарантій прав людини і громадянина, важливим є піднесення на належний рівень правосвідомості і правової культури населення України. Велике значення в реалізації процесу належить правовому вихованню і правовій освіті, адже сьогодні без належного рівня правових знань та навичок неможлива свідома участь особи у суспільному житті. Для того, щоб бути гідним громадянином незалежної демократичної України, необхідно опанувати досягнення світової і вітчизняної правової культури, сприймати ідеали демократії, навчитися юридичними засобами захищати загальні суспільні цінності і свої власні конституційні права.

Метою дисципліни «Основи права» є формування цілісної системи знань і навичок з українського правознавства, сформованого на базі сучасних досягнень юридичної науки, надання знань з питань громадянства, загальної теорії суспільства та держави, основ права, взаємодії громадянського суспільства і держави, основних прав і свобод людини й громадянина України, безпосередньої та представницької демократії, форм державного і територіального устрою України, системи органів державної влади, місцевого самоврядування, а також засвоєння правових основ таких галузей законодавства, як конституційне, адміністративне, кримінальне, цивільне, трудове, шлюбно-сімейне законодавство та інших галузевих юридичних наук.

Предметом вивчення даної навчальної дисципліни є право як регулятор суспільних відносин у різних сферах суспільного життя.

Завданнями вивчення дисципліни є оволодіння знаннями з теорії держави і права, з’ясування закономірностей та специфіки розвитку держави та права, основних положень Конституції України, які стосуються регламентування діяльності держави та організації суспільного життя, прав і обов’язків громадян, ознайомлення з вузловими положеннями основних галузей права та їх застосуванням, а також перспективами розвитку правової системи України в умовах євроінтеграції. Важливим завданням є створення мотивації до самонавчання та особистісного розвитку.

У результаті вивчення курсу у майбутніх фахівців формується належний рівень правових знань, навичок та умінь щодо практичного застосування положень тих чи інших галузей права в повсякденному житті та професійній діяльності. Також отримані знання та вміння можуть бути використані в ході вивчення переважної більшості наступних дисциплін професійної та практичної підготовки фахівця.

Правознавство

Навчальна дисципліна «Правознавство» є базовим курсом для всієї системи вищої освіти, теоретичною основою сукупності знань та умінь, що формують відповідний рівень загального світогляду студента, його правосвідомості та правової культури, які так необхідні в умовах розбудови правової держави та громадянського суспільства в Україні.

Головною метою навчальної дисципліни є підвищення рівня правових знань студентів, їх правосвідомості та правової культури. Це можливо лише за умови повсякденного, професійно-організованого навчання та виховання, що здійснюються на лекційних та практичних заняттях і в процесі самостійного вивчення. Відповідно метою цих форм навчання є формування знань теорії держави і права, основних засад трудового, сімейного, конституційного, адміністративного, цивільного, кримінального та інших галузей права.

Предметом вивчення курсу «Правознавство» виступають загальні закономірності виникнення, розвитку та функціонування держави і права, а також система основних понять юриспруденції. Але коло питань, що відносяться до предмета правознавства, не обмежується тільки загальними закономірностями, а охоплює також такі важливі питання, як структура, форми та механізми діяльності держави і права, співвідношення правових систем, сучасні політико-правові доктрини тощо. Вивчаючи загальні для даної галузі знань питання, правознавство визначає та формулює основні теоретичні поняття і категорії юриспруденції, які відбивають державно-правову дійсність, визначають її суттєві ознаки. 

Завданнями вивчення даної навчальної дисципліни є:оволодіння теоретичними знаннями з «Правознавства»;набуття навичок практичного застосування набутих теоретичних знань з дисципліни;формування уміння користуватися необхідною нормативно-правовою базою;виховання у студентів законослухняності через повагу до права і закону.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти мають можливість знати понятійний матеріал, що є основним інструментарієм дисципліни,методологію теорії держави і права,основний зміст понятійних (формальних) визначень,нормативно-правову базу даної дисципліни,правові засади регулювання окремих видів суспільних відносин;аналізувати норми Конституції, законів та інших нормативно-правових актів;розуміти значення права в житті суспільства та свідомо виконувати його вимоги.

Знання та вміння, отримані під час вивчення даної навчальної дисципліни можуть бути використані в повсякденному та професійному житті, а також в ході вивчення переважної більшості наступних дисциплін професійної та практичної підготовки фахівця.

Державне право

«Державне право» є дисципліною, що вивчає державно-правові норми й інститути, а також суспільні відносини, які регулюються або повинні регулюватися ними, а також  практику реалізації державно-правових норм, щоб зрозуміти закономірності державного розвитку і дати обґрунтовані рекомендації щодо вдосконалення державної політики.

Метою дисципліни «Державне право» є формування у студентів сучасних теоретичних знань, практичних умінь і навичок про основи державного права, опанування основних положень конституційної теорії і політичної практики, пов’язаних з регулюванням державно-правових відносин, формування правової свідомості та правової культури студентів.

Предметом навчальної дисципліни «Державне право» є процес формування, еволюції та реального функціонування інститутів і норм державного права, конституційні принципи економічної, соціальної і політичної систем суспільства, здійснення порівняльного аналізу національних особливостей щодо форм правління, державно територіального устрою держави, взаємовідносин держави та суспільства, побудови органів публічної влади.

Завдання даної дисципліни: забезпечити розвиток правового мислення студентів, яке має сформувати систему знань з державного права, суті державного ладу, з’ясувати сутність вищих органів державної влади, їх формування та компетенції., порядок і принципи державного управління, структуру виконавчих органів, навчити студента характеризувати основні засади державного конституційного ладу України; виробити навички й уміння користуватися нормами Конституції України, інших законодавчих актів; визначати принципи організації та діяльності органів державної влади, набути певний рівень правових знань та навичок, які необхідні для професійної діяльності.

Засвоєння даного курсу є основою для формування фахівця, який здатний мислити загальнодержавними категоріями і вирішувати складні питання державного будівництва. Саме багатоаспектність державного управління, яка ґрунтується на багатодисциплінарному підході, дає комплексні знання, які так необхідні майбутнім фахівцям. Адже без глибокого вивчення історії управління, без фундаментальних знань з теорії державного управління, без осягнення сучасних досягнень у цій галузі, не можна стати висококваліфікованим фахівцем та ефективно здійснювати управлінську діяльність.

Державне право тісно пов’язане з теорією держави і права, конституційним правом України, адміністративним правом, державним (конституційним) правом зарубіжних країн, забезпечує формування сучасної всебічно розвиненої особистості, здатної займати активну життєву та громадську позицію, орієнтуватися у зовнішній та внутрішній політиці держави, захищати інтереси держави, поєднувати суспільні, колективні та індивідуальні інтереси.

 

 

Регіональний/магістральний літак, його двигуни та функціональні системи

Метою викладання навчальної дисципліни є набуття студентами знань льотно-технічних характеристик, складу і розміщення елементів авіоніки на магістральних та регіональних повітряних суднах, їх схемного виконання, режимів роботи, способів використання і технічного обслуговування (ТО).

Вивчення базується на розгляданні обладнання літаків магістрального класу корпорації «Airbus» і регіонального класу компанії «Embraer» та Державного підприємства «Антонов».

Акцент в дисципліни спрямований на більш детальне вивчення авіоніки загальнолітакових систем з одночасним вивченням систем двигуна.

Основні системи та елементи фюзеляжу повітряних суден

Метою викладання навчальної дисципліни є набуття студентами знань льотно-технічних характеристик, складу і розміщення елементів авіоніки на магістральних та регіональних повітряних суднах, їх схемного та конструктивного виконання, режимів роботи, способів використання і технічного обслуговування (ТО).

Вивчення базується на розгляданні обладнання літаків магістрального класу корпорації «Boeing» і регіонального класу компанії «Embraer».

Акцент в дисципліни спрямований на більш детальне вивчення авіоніки систем літака.

Будова літака, його двигунів та функціональних систем

Метою викладання навчальної дисципліни є набуття студентами знань льотно-технічних характеристик, складу і розміщення елементів авіоніки на магістральних та регіональних повітряних суднах, їх схемного та конструктивного виконання, режимів роботи, способів використання і технічного обслуговування (ТО).

Вивчення базується на розгляданні обладнання літаків магістрального класу корпорації «Boeing» і регіонального класу компанії «Embraer».

Акцент в дисципліни спрямований на більш детальне вивчення авіоніки систем двигуна.

3-й курс навчання в 2017/2018 навчальному році

Інженерна психологія, ергономіка та людський чинник в авіації

 

№ п/п

Назва теми

Обсяг навчальних занять, год

Усього

Лекції

Лабор. заняття

СРС*

6 семестр

Модуль № 1 «Людський чинник в різних умовах і режимах

функціонування авіаційних систем»

1.1.

Людський капітал (ЛК) та його складові. Вартість ЛК на мікро- і макрорівнях. Чинники, які впливають на якісні та кількісні показники ЛК. Заходи зі збереження і збільшення ЛК в авіації

4

2

2

1.2.

Людський чинник (ЛЧ) в авіації та його значення. Авіаційні пригоди та інциденти (АП та І), пов’язані з ЛЧ. Піраміда Генріха. АП таІ як ланка в замкнутому ланцюгу аварійних подій. Модель Різона

4

2

2

1.3.

Характерні помилки авіафахівців різних категорій. Основні джерела помилок авіафахівців. Поняття ризику в авіації. Прийнятні рівні ризику для основних служб і систем в авіації, на різних етапах польоту

6

2

4

1.4.

Модель людського чинника в авіації «SHEL». Характеристика блоків та інтерфейсів моделі. Приклади порушень інтерфейсів в моделі. Принцип орієнтованої на людину автоматизації. Закон Мерфі в авіації

4

2

2

1.4.

Модульна контрольна робота № 1

4

2

2

Усього за модулем № 1

22

10

12

Модуль № 2 «Основи інженерної психології в авіації»

2.1.           

Основні поняття інженерної психології та її значення

4

2

2

     2.2.    

Психічні та психофізіологічні властивості людини-оператора:

– загальні поняття про властивості; аналізатори та їх характеристики;

 

– психічні процеси та методи їх вимірювання;

 

 

 

– психічні властивості от особистості;

 

– керувальні дії, часові та антропометричні характеристики оператора 

 

 

12

 

 

 

2

 

 

2

2

2

4

 

 

16

 

2

 

2

2

2

2

6

10

2

2

2

4

8

2

2

2

2

     2.3.    

Інженерно-психологічні вимоги до машини (техніки). Технічні засоби відображення інформації та їх інженерно-психологічна оцінка

12

2

2

2

2

4

     2.4.    

Інженерно-психологічні вимоги до робочого середовища

8

2

2

2

2

     2.5.    

Інженерно-психологічні основи проектування систем оператор-машина. Групова діяльність операторів

4

2

2

     2.6.    

Інженерно-психологічні основи організації праці

4

2

2

     2.7.    

Психічні стани людини-оператора: втома; психофізіологічна напруженість; стан монотонності; стан розгубленості. Методи їх оцінки та нормалізації

8

2

2

2

2

     2.8.    

Домашнє завдання

8

8

     2.9.    

Модульна контрольна робота № 2

4

2

2

Усього за модулем № 2

98

24

34

40

Усього за 6 семестр

120

34

34

52

7 семестр

Модуль № 3 «Ергономічне забезпечення сумісностей та основні характеристики СОМС»

     3.1.    

Ергономіка – наука, що сприяє підви­щенню ефективності використання авіатехніки, безпеки польотів та поліпшенню умов праці операторів

3

2

1

     3.2.    

Проблема забезпечення сумісностей оператора, машини та середовища при ство­ренні, випробуваннях, експлуатації та технічному обслуговуванні авіатехніки

12

2

2

2

2

4

     3.3.    

Основні ергономічні характеристики систем оператор-машина-середовище

12

2

2

2

2

4

     3.4.    

Модульна контрольна робота № 3

4

2

2

Усього за модулем № 3

31

12

8

11

Модуль № 4 «Принципи розподілу функцій в СОМС, професійний відбір,

підготовка та тренування операторів»

     4.1.    

Взаємодія оператора з машиною в нормальних та стресових ситуаціях в про­цесі експлуатації об'єктів авіоніки

6

2

2

2

     4.2.    

Ергономічні питання професійного відбору, підготовки та тренування операторів

7

2

2

3

     4.3.    

Ергономічний портрет авіапідприємства та шляхи його поліпшення

5

2

3

     4.4.    

Модульна контрольна робота № 4

4

2

2

Усього за модулем № 4

29

12

4

13

Модуль № 5 «Курсова робота»

5.1.

Ергономічне забезпечення сумісностей, основні характеристики СОМС, принципи розподілу функцій в СОМС, професійний відбір, підготовки та тренування авіаційних операторів

30

30

Усього за модулем № 5

30

30

Усього за 7 семестр

90

24

12

54

Усього за навчальною дисципліною

210

58

46

106

                     

*СРС – тут і далі «Самостійна робота студентів»

 

Інженерна психологія в авіації

 

№ п/п

Назва теми

Обсяг навчальних занять, год

Усього

Лекції

Лабор. заняття

СРС

6 семестр

Модуль № 1 «Людський чинник в різних умовах і режимах

функціонування авіаційних систем»

1.1.

Людський капітал (ЛК) та його складові. Вартість ЛК на мікро- і макрорівнях. Чинники, які впливають на якісні та кількісні показники ЛК. Заходи зі збереження і збільшення ЛК в авіації

4

2

2

1.2.

Людський чинник (ЛЧ) в авіації та його значення. Авіаційні пригоди та інциденти (АП та І), пов’язані з ЛЧ. Піраміда Генріха. АП та І як ланка в замкнутому ланцюгу аварійних подій. Модель Різона

4

2

2

1.3.

Характерні помилки авіафахівців різних категорій. Основні джерела помилок авіафахівців. Поняття ризику в авіації. Прийнятні рівні ризику для основних служб і систем в авіації, на різних етапах польоту

4

2

2

1.4.

Модель людського чинника в авіації «SHEL». Характеристика блоків та інтерфейсів моделі. Прик­лади порушень інтерфейсів в моделі. Принцип орієнтованої на людину автоматизації. Закон Мерфі в авіації

4

2

2

1.5.

Модульна контрольна робота № 1

4

2

2

Усього за модулем № 1

20

10

10

Модуль № 2 «Основи інженерної психології в авіації»

    2.10.           

Авіаційна інженерна психологія та її науковий зміст. Основні терміни та визначення. Місце авіаційної інженерної психології серед інших наук. Значення інженерної психології в забезпеченні високого рівня безпеки польотів і ефективності експлуатації авіаційної техніки.

4

2

2

    2.11.           

Людина-оператор як ланка ергатичної системи. Призначення, будова, загальні властивості та різновиди аналізаторів. Будова, основні функції і властивості зорового аналізатора: акомодація, конвергенція (дивергенція), рух очей, адаптація, поле зору.

20

2

2

2

2

2

2

8

    2.12.           

Основні функції і властивості зорового аналізатора: гострота зору, контрастна чутливість, окомір, ністагм, частота моргання, кольорова чутливість, порушення кольору сприймання. Застосування кольору в авіації.

10

2

2

2

4

    2.13.           

Слуховий аналізатор людини-оператора: призначення, будова. Основні параметри звукових коливань. Властивості слухового аналізатора. Часові характеристики. Розбірливість текстових сигналів. Показання і протипоказання в застосуванні звукових індикаторів. Шум і його характеристика. Сприйняття шуму. Вплив шуму на людину-оператора. Джерела авіаційного шуму. Методи зниження шуму в авіації.

6

2

2

2

    2.14.           

Вестибулярний, тактильний і руховий аналізатори. Їх будова і чутливість. Застосування в авіації.

4

2

2

    2.15.           

Основні форми психіки людини-оператора і зв’язки між ними.  Психічні процеси: відчуття, сприймання, уявлення.

4

2

2

    2.16.           

Увага людини-оператора. Види уваги. Основні характеристики уваги: напрям, розподіл, обсяг, перемикання, концентрація, стійкість. Методики вив­чення характеристик уваги.

14

2

2

2

2

2

4

    2.17.           

Мислення людини-оператора. Його роль в діяльності авіаційного оператора. Основні операції мислення. Види мислення. Методи вивчення мислення в авіації.

8

2

2

2

2

    2.18.           

Пам’ять людини-оператора. Основні її процеси. Види пам’яті. Феноменальна пам’ять. Чинники, які впливають на пам’ять. Методи вивчення пам’яті. Шляхи поліпшення пам’яті.

8

2

2

2

2

    2.19.           

Темперамент людини-оператора. Три основні властивості нервових процесів. Типи вищої нервової діяльності, їх характеристика. Характер людини-опе­ратора. Основні риси характеру. Загальне і різне між темпераментом і характером.

4

2

2

    2.20.           

Здібності людини-оператора та їх рівні. Загальні і спеціальні здібності. Задатки та їх зв’язок зі здібностями. Життєва позиція особистості та її якості. Потреби, інтереси та мотиви в діяльності людини-опе­ратора. Часові та антропометричні характеристики людини-оператора.

6

2

2

2

    2.21.           

Домашнє завдання

8

8

    2.22.           

Модульна контрольна робота № 2

4

2

2

Усього за модулем № 2

100

24

34

42

Усього за 6  семестр

120

34

34

52

7 семестр

Модуль № 3 . Інженерно-психологічні вимоги до складових ергатичних систем та інженерно-психологічні основи проектування і організації праці авіаційних операторів

     3.5.            

Загальні поняття про інженерно-психологічні вимоги (ІПВ). ІПВ до засобів відображення інформації. Загальні ІПВ до інформаційних моделей.

4

2

2

     3.6.            

Інженерно-психологічні вимоги до окремих видів зорової індикації: стрілочної, цифрової, знакової, індикації на дисплеях, мнемосхематичної індикації, індикації індивідуального і колективного користування тощо.

8

2

2

2

2

     3.7.            

Інженерно-психологічні вимоги до акустичної (звукової) та сигналізаційної індикації. Показання і протипоказання використання акустичних індикаторів. Види та характеристика сигналізаційної індикації. Притягальний ефект сигналізаторів та умови його забезпечення.

4

2

2

     3.8.            

Інженерно-психологічні вимоги до органів керування. Загальні ІПВ незалежно від типу органів керування. ІПВ до окремих типів органів керування: кнопок, клавіш, тумблерів, поворотних вимикачів і перемикачів, важелів керування, маховиків, штурвалів та стернових коліс, ножних органів керування (педалей).

4

2

2

     3.9.            

Інженерно-психологічні вимоги до робочого місця (РМ) оператора. Умови правильної організації РМ. ІПВ до пульта керування. ІПВ до розміщення засобів відображення інформації та органів керування. ІПВ до написів на панелях РМ. ІПВ до крісла оператора.

8

2

2

2

2

    3.10.           

Інженерно-психологічні вимоги до експлуатаційної документації. Загальні ІПВ. ІПВ до технічних описів, інструкції з експлуатації, програм технічного обслуговування і ремонту АТ, регламентів ТО, технологічних вказівок з ТО.

4

2

2

    3.11.           

Класифікація та характеристика засобів відображен­ня інформації (ЗВІ). Інженерно-психологічна оцінка (ІПО) ЗВІ: кількісна, якісна і комбінована. ІПО ЗВІ на різних етапах життєвого циклу: проектування, ви­робництва, випробування і експлуатації. Алгоритм ІПО на етапі експлуатації АТ. Статична і динамічна ІПО ЗВІ.

6

2

2

2

    3.12.           

Загальні відомості про робоче середовище. Фізико-хімічні фактори атмосфери та їх інженерно-психо­логічне значення. Атмосферні явища та їх вплив на функціонування СОМС. Інженерно-психо­логічні вимоги до параметрів середовища.

4

2

2

    3.13.           

Структура і зміст інженерно-психологічного проектування (ІПП). Принципи ІПП. Моделювання діяльності оператора як складова частина ІПП. Алгоритмічний метод опису діяльності оператора на етапі проектування СОМС. Інженерно-психологічна оцінка проектування СОМС.

4

2

2

    3.14.           

Загальні питання групової діяльності. Робота в групі. Керівник виробничого колективу: загальні вимоги й особливості діяльності. Особливості психофізіологічного відбору і професійної підготовки груп. Відповідальність: особиста та групова. Тиск з боку членів колективу.

4

2

2

    3.15.           

Режими праці і відпочинку. Інженерно-психологічні основи охорони праці. Фізична форма/здоров’я. Пси­хічні стани оператора: втома, монотонність, психо­фізіологічна напруженість, розгубленість; методи їх оцінки та усунення (зниження). Клаустрофобія та інші фобії. Поспіх та часові обмеження. Обсяг роботи: перевантаження та недостатнє навантаження. Сон і втома, поденна робота. Стрес: пов'язаний з домом і роботою. Алкоголь, медичні препарати і зловживання наркотиками.

6

2

2

2

    3.16.           

Модульна контрольна робота № 3

4

2

2

Усього за модулем № 3

60

24

12

24

Модуль № 4 «Курсова робота»

4.1.

Інженерно-психологічні вимоги до СОМС та її скла­дових

30

30

Усього за модулем № 4

30

30

Усього за 7 семестр

90

24

12

54

Усього за навчальною дисципліною

210

58

46

106

                     

 

Авіаційна ергономіка

 

№ п/п

Назва теми

Обсяг навчальних занять, год

Усього

Лекції

Лабор. заняття

СРС

6 семестр

Модуль № 1 «Людський чинник в різних умовах і режимах

функціонування авіаційних систем»

1.1.

Людський капітал в авіації

4

2

2

1.2.

Людський чинник в авіації

4

2

2

1.3.

Ризики в цивільній авіації

6

2

4

1.4.

Модель людського чинника «SHEL» в авіації

4

2

2

1.5.

Модульна контрольна робота № 1

4

2

2

Усього за модулем № 1

22

10

12

Модуль № 2 «Ергономічне забезпечення сумісностей оператора, машини

і середовища при створенні, випробуваннях і експлуатації авіатехніки»

    2.23.           

Ергономіка – наука, що сприяє підви­щенню ефективності та поліпшенню умов праці людей

4

2

2

    2.24.           

Ергономічне забезпечення основних етапів життєвого циклу авіатехніки

14

2

4

8

    2.25.           

Повітряне судно як комплекс ергатичних систем

12

2

4

6

    2.26.           

Сумісності оператора, машини та середовища в ергатичних системах:

– просторово-антропометрична;

 

– енергетична;

 

 

– інформаційна;

 

 

– біотехнічна;

 

– техніко-естетична;

– групова ергатична сумісність операторів

56

 

 

2

 

2

2

 

2

2

 

2

 

2

2

 

 

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

14

    2.27.           

Домашнє завдання

8

8

    2.28.           

Модульна контрольна робота № 2

4

2

2

Усього за модулем № 2

98

24

34

40

Усього за 6 семестр

120

34

34

52

7 семестр

Модуль № 3 «Принципи розподілу функцій в СОМС, ергономічні  характеристики та професійний відбір, підготовка і тренування операторів»

    3.17.           

 Принципи розподілу функцій між опе­ратором і машиною

6

2

2

2

    3.18.           

Ергономічні характеристики ергатичних систем

22

2

2

2

2

2

2

2

8

    3.19.           

Основний зміст ергономічних вимог до СОМС та завдання ергономічного проектування авіатехніки

10

2

2

2

4

    3.20.           

Взаємодія оператора з машиною в нормальних та особливих ситуаціях в про­цесі експлуатації авіатехніки

4

2

2

    3.21.           

Ергономічні питання професійного відбору, підготовки та тренування операторів

10

2

2

2

4

    3.22.           

Ергономічний портрет підприємства та шляхи його поліпшення

4

2

2

    3.23.           

Модульна контрольна робота № 3

4

2

2

Усього за модулем № 3

60

24

12

24

Усього за 8 семестр

60

24

12

24

Модуль № 4 «Курсова робота»

4.1.

Принципи розподілу функцій в СОМС, ергономічні характеристики та професійний відбір, підготовка і тренування операторів

30

30

Усього за модулем № 4

30

30

Усього за 7 семестр

90

24

12

54

Усього за навчальною дисципліною

210

58

46

106

                     

 

 

Новини кафедри