Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Автономні системи навігації повітряних суден

Навчальна програма                                         Робоча програма

1. Змістовні модулі

1. Модуль № 1 «Автономні системи навігації регіонального літака»

2. Модуль № 2 «Автономні системи навігації магістрального літака»

3. Модуль № 3 « Курсова робота

 2. Рівень:

А) Попередні умови: знання основ навчальних дисциплін: «Управління підтриманням льотної придатності повітряних суден», «Конструкція літака та його функціональні системи», «Основи наукових досліджень та інноваційні технології в авіоніці»

Дисципліна є базою для вивчення таких дисциплін як «Бортові радіотехнічні системи навігації, посадки і зв`язку», «Системи керування і оптимізації польоту повітряних суден», «Системи  індикації, сигналізації і реєстрації польотних параметрів», «Міжнародне і державне регулювання та сертифікація в цивільній авіації», «Основні етапи життєвого циклу та менеджмент об’єктів авіоніки»

Література:

1. Павлов В.В., Скрипец А.В. Эргономические вопросы создания и эксплуатации авиационных электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов воздушных судов: Учебное пособие. – К.: КМУГА, 2000. – 460 с.

2. Рогожин В.О., Синєглазов В.М., Філяшкін М.К. Пілотажно-навігаційні комплекси повітряних суден: Підручник. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 316 с.

3. Валуєв М.І., ХарченкоВ.П., Яппаров А.Н. Системотехніка та основи проектування аеронавігаційних систем.: Навч. посіб. – К.: НАУ, 2003. – 120 с.

4. Зуєв О.В., Мелкумян В.Г., Семенов А.А., Соломенцев О.В. Радіолокаційне та радіонавігаційне обладнання аеропортів.: Навч. посібник. – К.: НАУ, 2006. – 218 с.

5. Харченко В.П., Зайцев Ю.В. Аеронавігація: навч. посіб. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2008. – 272 с.

6. Аеронавигационные радиотехнические системы: учебное пособие / [А.П. Бамбуркин, В.Н. Неделько, С.Н. Неделько, М. И. Рубец]; под ред. М.И. Рубца. – Кіровоград.: Изд-во ГЛАУ, 2002. – 520 с.

7. Інерціально-супутникові навігаційні системи.: навч. посіб. / М.К. Філяшкін, В.О. 8. 8. Рогожин. А.В. Скрипець. Т.І. Лукінова. – К.: Вид-во Нац. Авіа. ун-ту “НАУ-друк”, 2009. – 272 с. 

8. Приложение 10 к Конвенции ICAO/ Авиационная электросвязь. –Т.3. – Монреаль: ICAO. 1995. - 334 c.

9. Андрусяк І.І., Дем’янчук В.С., Юр’єв Ю.М. Мережа авіаційного  електрозв’язку.: - К.: НАУ, 2001. – 448 с.

10. Харченко В.П., БарабановЮ.М., Міхалочкін М.А. Системи зв’язку та навігації.: Навч. посіб. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту “НАУ-друк”, 2009. – 216 с.

11. Техническая эксплуатация пилотажно-навигационных комплексов/ Под ред. А.В. Скрипца. – М.: Транспорт, 1992. – 296 с.

Б) Мета та завдання

Метою викладання дисципліни є набуття студентами знань про призначення, загальні технічні характеристики, склад і розміщення на повітряному судні (ПС) авіаційного обладнання (АО), в тому числі і комплексів пілотажно-навігаційного обладнання, його принципи роботи, схем і конструктивні виконання, режими роботи, способи використання і технічні обслуговування (ТО). В поєднанні з практиками: аеродромною на конкретному типі повітряного судна та переддипломною, дисципліна забезпечує практичне освоєння комплексів пілотажно-навігаційного обладнання ПС конкретних типів.

Завдання вивчення навчальної дисципліни є:

-  набуття навичок з проведення технічного обслуговування пристроїв та систем конкретного типу повітряного судна;

-  оволодіння методами проведення аналізу причин виникнення несправностей і відмов пристроїв та систем конкретного типу повітряного судна.

3. Навчальна дисципліна відноситься до циклу професійної та практичної підготовки бакалавра з авіоніки.

4. Науково-педагогічні працівники:

Рогожин Віктор Олександрович, доцент кафедри, доцент,

Слободян Олександр Петрович, старший викладач кафедри

5. Обсяг та тривалість:

Годин – 150 кредитів ECTS – 5,0, семестри  – 1, тривалість  1-го семестру  – 17 тижнів, ауд. заняття на тиждень в 1 семестрі – 4 год.

6. Форма та методи навчання:

Лекції,  лабораторні заняття, самостійна робота студента, КР – 1 семестр.

7. Оцінювання:

– модульний контроль;

–  семестровий контроль: екзамен в 1 семестрі

8.  Мова викладання: українська, англійська.

Новини кафедри