Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Бортові радіотехнічні системи навігації, посадки і зв’язку

  Робоча програма

1. Змістовні модулі

Модуль № 1.Радіотехнічні системи регіонального літака

Модуль № 2.Радіотехнічні системи магістрального літака

2. Рівень:

А) Попередні умови: знання основ навчальних дисциплін: «Бортові радіотехнічні системи навігації, посадки і зв`язку» базується на знаннях таких дисциплін, як: «Управління підтриманням льотної придатності повітряних суден», «Автономні системи навігації повітряних суден», «Основи наукових досліджень та інноваційні технології в авіоніці», «Конструкція літака та його функціональні системи».

Дисципліна є базою для вивчення таких дисциплін як:«Системи керування і оптимізації польоту повітряних суден», «Системи  індикації, сигналізації і реєстрації польотних параметрів», «Міжнародне і державне регулювання та сертифікація в цивільній авіації», «Основні етапи життєвого циклу та менеджмент об’єктів авіоніки»та інших.

Література:

 1. Авіаційні радіотехнічні системи: навч. посіб. /О.О. Чужа, О.Г. Ситник, В.М. Хімін, О.В. Кожохіна – К.: НАУ. 2017. – 262 с. 
 2. Бакулев П.А. Радиолокационные системы – М.: Радиотехника, 2004. – 320 с.
 3. Дудко Б.П. Радионавигация: учеб. пособие. –  Томск: Томск. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2003.
 4. Котоусов А.С. Теоретические основы радиосистем. Радиосвязь, радиолокация, радионавигация. — М.: Радио и связь, 2002. – 224 с.
 5. Інерціально-супутникові навігаційні системи : навч. посіб. / М. К. Філяшкін, В. О. Рогожин, А. В. Скрипець, Т. І. Лукінова. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2009. – 272 с.
 6. Метеонавігаційні радіолокаційні системи повітряних суден/ Ф.Й. Яновський. – К.: НАУ,  2003. – 304 с.
 7. Радиомаячные системы посадки и системы VOR: учебное пособие./ Сост.: А.В. Хафизов – Кировоград: ГЛАУ, 2009. – 83 с.
 8. Руководство по технической эксплуатации самолета Ан-148-100.
 9. Системи зв’язку та навігації: навч. посіб. / В.П. Харченко, Ю. М. Барабанов, М. А. Міхалочкін. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту  «НАУ-друк», 2009. – 216 с.
 10. Аеронавигационные радиотехнические системы: учебное пособие / [А.П. Бамбуркин, В.Н. Неделько, С.Н. Неделько, М. И. Рубец]; под ред. М.И. Рубца. – Кіровоград.: Изд-во ГЛАУ, 2002. – 520 с.
 11. Приложение 10 к Конвенции ICAO/ Авиационная электросвязь. – Т.3. – Монреаль: ICAO. 1995. - 334 c.
 12. Андрусяк І.І., Дем’янчук В.С., Юр’єв Ю.М. Мережа авіаційного електрозв’язку. - К.: НАУ, 2001. – 448 с.
 13. Харченко В.П., Барабанов Ю.М., Міхалочкін М.А. Системи зв’язку та навігації. Навч. посіб. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2009. – 216 с.
 14. Aircraft Maintenance Manual 737-300/400/500. – Seattle, Washington, USA: Boeing commercial Airplanes group, 1999 – 5417 p.
 15. Operations Manual 737-300/400/500. - Seattle, Washington, USA: Boeing company, 2002. – 946 p.
 16. Flight Manual 737. - Seattle, Washington, USA: Continental, 1999 – 2129 p.
 17. Техническая эксплуатация пилотажно-навигационных комплексов/ Под ред. А.В. Скрипца. – М.: Транспорт, 1992. – 296 с.
 18. Системы авиационной радиосвязи: учеб. пособие/ Под ред. В. А. Силякова; СПбГУАП. СПб., 2004. 160 с.
 19. Яценко В.С. Основы спутниковой навигации. Системы GPS NAVSTAR  и ГЛОНАСС / В.С. Яценко. — М.: Радио и связь, 2005. – 403 с.
 20. Беляевский Л.С., Новиков В.С., Олянюк П.В. Основы радионавигации. – М.: Транспорт, 1992.

Б) Мета та завдання

Метою викладання дисципліни є набуття студентами знань із призначення, загальних технічних характеристик, складу і розміщення радіотехнічних систем на повітряних суднах, їх зв’язків із іншими літаковими системами, принципу роботи за структурними схемами, схемного і конструктивного виконання, режимів роботи, пристроїв керування, індикації і сигналізації, способів їх експлуатації та технічного обслуговування.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

-     оволодіння методами виконання монтажних і демонтажних робіт складових елементів радіоелектронного обладнання (РЕО) та поновлення їх працездатності;

-     набуття навичок з проведення технічного обслуговування систем радіоелектронного обладнання повітряних суден;

-     набуття навичок з використання експлуатаційної документації для пошуку та усунення несправностей і відмов систем радіоелектронного обладнання повітряних суден;

-     оволодіння методами проведення аналізу причин виникнення несправностей і відмов радіоелектронного обладнання повітряних суден.

3. Навчальна дисципліна відноситься до циклу дисциплін професійної підготовкиосвітньо-професійної програми підготовки магістра з авіоніки.

4. Науково-педагогічні працівники:

Чужа Олексій Олександрович, доцент кафедри, канд. техн. наук

Тризна Олександра Олександрівна, старший викладач кафедри

5. Обсяг та тривалість:

Годин – 150, кредитів ECTS –5, семестр – 2, тривалість 2-го семестру – 17 тижнів, ауд. заняття на тиждень – 4 год.

6. Форма та методи навчання:

Лекції,практичні заняттята курсова робота.

7. Оцінювання:

– модульний контроль;

–  семестровий контроль: екзамен – у 2 семестрі

8. Мова викладання: українська, англійська.

Новини кафедри