Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Системи керування і оптимізації польоту повітряних суден

Навчальна програма                                         Робоча програма

1. Змістові модулі:

Модуль 1. Системи керування польотом літака конкретного типу.

Модуль 2. Системи оптимізації польоту літака конкретного типу.

2. Рівень:

А)   Попередні умови: знання основ навчальних дисциплін:

«Інформаційно-вимірювальні пристрої та системи авіоніки», «Основи експлуатації авіоніки», «Оптоелектронна та лазерна техніка і лінії зв’язку в авіоніці», «Комп’ютерно-інтегровані комплекси пілотажно-навігаційного обладнання», «Радіотехнічні системи авіоніки».

Дисципліна є базою для вивчення таких дисциплін як «Бортові радіотехнічні системи навігації, посадки і зв`язку», «Системи  індикації, сигналізації і реєстрації польотних параметрів», «Міжнародне і державне регулювання та сертифікація в цивільній авіації», «Основні етапи життєвого циклу та менеджмент об’єктів авіоніки».

Література:

1. Павлов В.В., Скрипец А.В. Эргономические вопросы создания и эксплуатации авиационных электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов воздушных судов: Учебное пособие. – К.: КМУГА, 2000. – 460 с.

2. Рогожин В.О., Синєглазов В.М., Філяшкін М.К. Пілотажно-навігаційні комплекси повітряних суден: Підручник. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 316 с.

3. Техническая эксплуатация пилотажно-навигационных комплексов/ Под ред. А.В. Скрипца. – М.: Транспорт, 1992. – 296 с.

4. Aircraft Maintenance Manual 737-300/400/500. - Seattle, Washington, USA: Boeing commercial Airplanes group, 1999 – 5417 p.

5. Operations Manual 737-300/400/500. - Seattle, Washington, USA: Boeing company, 2002. – 946 p.

6. Flight Manual 737. - Seattle, Washington, USA: Continental, 1999 –    2129 p.

Б)   Цілі та завдання:

­       льотно-технічні характеристики, основні дані про системи керування та оптимізації польоту;

­       принципи роботи, будова, електричні схеми та розміщення систем керування та оптимізації польоту на повітряному судні;

­       інформаційні та енергетичні взаємозв'язки систем керування та оптимізації польоту, їх взаємодія з системами планера та силової установки;

­       режими роботи та способи використання систем керування та оптимізації польоту;

­       способи контролю працездатності.

3. Навчальна дисципліна відноситься до циклу дисциплін з професійної підготовки освітньо-професійної програми освітнього ступеню «Магістр».

4. Науково-педагогічні працівники

Єгоров Сергій Гаврилович, старший викладач кафедри.

Левківський Василь Васильович, асистент кафедри

5. Обсяг та тривалість:

Годин – 150, кредитів ECTS – 5,0, семестр –2, тривалість семестру – 17 тижнів, аудиторні заняття на тиждень – 4 години.

6. Форма та методи навчання: очна та заочна.

Лекції, практичні заняття та самостійна робота студентів.

7. Оцінювання:

– модульний контроль;

– семестровий контроль – екзамен.

8. Мова викладання: українська, англійська.

Новини кафедри