Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Основні етапи життєвого циклу та менеджмент об'єктів авіоніки

1. Змістовні модулі

Модуль № 1.Довиробничі та виробничі етапи життєвого циклу авіаційної техніки. Застосування CALS-технологій в ЖЦАТ

Модуль № 2. Управління технічними та технологічними об’єктами в системі технічної експлуатації авіаційної техніки та процесами технічного обслуговування парку повітряних суден

 

2. Рівень:

А) Попередні умови: знання основ навчальних дисциплін: «Конструкція літака та його функціональні системи», «Автономні системи навігації повітряних суден», «Основи наукових досліджень та інноваційні технології в авіації».

Дисципліна є базою для вивчення таких дисциплін як ««Міжнародне і державне регулювання та сертифікація в цивільній авіації», «Бортові радіотехнічні системи навігації, посадки і зв’язку», «Системи керування і оптимізації польоту повітряних суден» та інше.

Література:

1. Информационные технологии в наукоемком машиностроении / Под общ. ред. А.Г. Братухина. – К.: Техніка, 2001. – 718 с.

2. Братухин А.Г., Никитин Н.Ф., Дмитров В.И. Система интегрированной логической поддержки авиационной техники на основе CALS-технологий / Вестник авиации и космонавтики, 2000. – № 2. – С. 8–11.

3. Братухин А.Г. Российские центры CALS-технологий в машино­строе­нии // Технологические системы, 2000. – №2. – С. 41–55.

4. CALS (Continuous Acquisitionand Lifecycle Support – непрерывная информационная поддержка жизненного цикла изделия) в авиаастроении / А.Г. Братухин, Ю.В. Давыдов, Ю.С. Елисеев и др.; Под ред. д-ра техн. наук, проф., засл. деятеля науки РФ А.Г.Братухина – М.: Изд-во МАИ, 2000.

5. CALS в авиастроении / А.Г. Братухин, Ю.В. Давыдов, Ю.С. Елисеев и др. – М.: Изд-во МАИ, 2000. – 304 с.

6. Концепция разработки и внедренная CALS-технологий в отраслях промышленности государств-участников СНГ / Проект. – 2000.

7. CALS-стратегия развития АВПК «Сухой»/ А.Г. Братухин, М.А. Погосян, В.С. Присяжнюк, Д.Б. Куприн // Авиационная промышленность, 2000. - №2. – С. 6-12.

8. Павлов В.В., Скрипец А.В. Эргономические вопросы создания и эксплуатации авиационных электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов воздушных судов: учебное пособие. – К.: КМУГА, 2000. – 460 с.

9. Рогожин В.О., Синєглазов В.М., Філяшкін М.К. Пілотажно-навігаційні комплекси повітряних суден: підручник. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 316 с.

10. Техническая эксплуатация авиационного оборудования: Учебник для вузов/ В.Г. Воробьев, В.Д. Константинов, В.Г. Денисов и др.  – М.: Транспорт, 1990. – 296 с.

11. Орлов О.В. Керування процесами технічного обслуговування авіаційної техніки: навч. посібник. – К.: НАУ, 2001. – 108 с.

12. Тамаргазін О.А. Системи технічного обслуговування пасажирських літаків: монографія. – К.: КМУЦА, 2000. – 268 с.

13. Інерціально-супутникові навігаційні системи: навч. посіб. / М.К. Філяшкін, В.О. Рогожин., А.В. Скрипець., Т.І. Лукінова. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту “НАУ-друк”, 2009. – 272 с. 

14. Техническая эксплуатация пилотажно-навигационных комплексов/ Под ред. А.В. Скрипца. – М.: Транспорт, 1992. – 296 с.

15. Сердюк А.А. Основні етапи життєвого циклу та менеджмент об’єктів авіоніки. Конспект лекцій – на кафедрі авіоніки.

16. Сердюк А.А. Основні етапи життєвого циклу та менеджмент об’єктів авіоніки. Практичний практикум – на кафедрі авіоніки.

17. Алексеева Н.И., Гайлит Ю.Т., Кузнецов И.И. Анализ программного обеспечения поддержки этапов конструкторской и технологической подготовки производства в рамках CALS-ориентированной инфструктуры ФНЦП «Салют» // Информационные технологии в проектировании и производстве. ГУП «ВИМИ».– М.: 2000. – №2. – С.38-45.

18. Дмитров В.И., Макаренков Ю.М. CALS-стандарты // Автоматизация проектирования. – М.: 1997. – № 2,3,4.

19. Дмитров В.И. Опыт внедрения CALS за рубежом // Автоматизация проектирования. – М.: 1997. – №1.

20. Братухин А.Г., Никитин Н.Ф., Дмитров В.И. Система интегрированной логической поддержки авиационной техники на основе CA

 

Б) Мета та завдання

Метою викладання дисципліни є набуття студентами знань з питань фундаментальних і пошукових досліджень, маркетингу і зовнішнього проектування, робочого проектування, дослідного виробництва, випробування, доводки, модернізації, технічної підготовки виробництва, серійного виробництва, експлуатації і після продажного обслуговування, капітального ремонту та утилізації авіаційної техніки, що входять до основних етапів життєвого циклу авіаційної техніки (ЖЦАТ), а також знань та вмінь з основ менеджменту авіоніки та творчого їх застосування у процесі організації управління системою технічної експлуатації авіаційної техніки на сучасному авіаційному підприємстві.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

- ознайомлення з характеристикою, змістом та структурою етапів ЖЦАТ;

- оволодіння прийомами формування технологічних процесів проектування, виробництва, випробування та експлуатації авіаційної техніки;

- опанування новітніми методиками проектування і побудови виробничих та інформаційних процесів ЖЦАТ в CALS-технологіях з елементами систем управління діяльністю авіаційних підприємств;

- оволодіння необхідними знаннями з сучасних методів організації, технологічного та інформаційного управління процесами технічного обслуговування авіаційної техніки та перспектив розвитку технічного обслуговування (ТО) і ремонту  авіаційної техніки (АТ);

- ознайомлення студентів з методами технічного обслуговування, що забезпечують високу економічність експлуатації авіаційної техніки, та ефективне підтримання її льотної придатності;

- ознайомлення студентів з досвідом управління процесом ТО в закордонних авіаційних компаніях.

3. Навчальна дисципліна відноситься до циклу вільного вибору студента освітньо-про­фе­сійної програми підготовки магістра з авіоніки.

4. Науково-педагогічні працівники:

Сердюк Анатолій Анатолійович, доцент кафедри, канд. техн. наук, доцент

5. Обсяг та тривалість:

Годин – 120, кредитів ECTS – 4,0, семестр – 2, тривалість 2-го семестру – 17 тижнів, ауд. заняття на тиждень: в 2 семестрі 2 год.

6. Форма та методи навчання:

Лекції, самостійна робота студентів

7.Оцінювання:

– модульний контроль;

– семестровий контроль: диференційований залік – у 2 семестрі

8. Мова викладання: українська, англійська

Новини кафедри