Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Управління підтриманням льотної придатності повітряних суден

1. Змістовні модулі:

Модуль 1. Нормативне забезпечення процесів управління підтриманням льотної придатності.

Модуль 2. Документація з управління підтриманням льотної придатності.

2. Рівень:

А) Попередні умови.

Дисципліна формується в межах єдиної системи знань, яку студенти засвоюють в процесі безпосереднього навчання. Одержані студентами знання з дисципліни є складовою частиною фундаментальної інженерної освіти та використовуються в подальших семестрах при опануванні ними спеціальних дисциплін та у подальшій професійній діяльності.

Література:

1. Александровская Л.Н. Современные методы обеспечения безотказности сложных технических систем / Л.Н. Александровская, А.П. Афанасьев, А.А. Лисов // М., Логос, 2001. – 208 с.

2. Соловйов В.І. Організація експлуатації авіаційної техніки / В.І. Соловйов // Киев, НАОУ, 2005. – 232 с.

3. Kelly A., Maintenance Planning and Control, Butterworths, Manchester, UK, 1984.

4. Patton  J.D., Preventive Maintenance, 2nd edition, ISA, North Carolina, USA, 1995.

5. Ben-Daya et al., Maintenance, Modelling and Optimisation, Kluwer Academic Publishers, Boston , USA, 2000.

6. Наказ Міністра інфраструктури України від 10.02.2012 № 85 "Про затвердження Правил з підтримання льотної придатності (Part-М)".

7. ATA Specification 100 - Specification for Manufacturers' Technical Data. Revised January 8, 1999. Revision No. 37.

8. Airline/Manufacturer MAINTENANCE PROGRAM DEVELOPMENT DOCUMENT MSG-3, Revision 2, September 12, 1993, Prepared by: Maintenance Steering Group 3 task Force Air Transport Association of America.

9. Повітряний кодекс України, 2011.

10. Регламент (ЄС) № 1321/2014 Європейської Комісії від 26 листопада 2014 року з наступними змінами про підтримання льотної придатності повітряних суден і авіаційних продуктів, частин і пристроїв та про схвалення організацій і персоналу, що бере участь у виконанні цих завдань.

11. Приложание 8. Чикагской конвенции. Летная годность воздушных судов.

12. Boeing, Airline Maintenance Program Development, Fleet Maintenance Seminar Notes, Commercial Aviation Services, Seattle (USA), 2000.

13. Boeing, 737 –600/ -700/ -800 / -900 Maintenance Planning Data Document, D626A001, Revision June 2001, Commercial Aviation Services, Seattle (USA), 2001.

14. Boeing, Production Planning Requirements To Maintain Continued Airworthiness, Fleet Maintenance Seminar Notes, Commercial Aviation Services, Seattle (USA), 2001.

Б) Цілі та завдання:

–      систематизація та розширення знань  щодо нормативного забезпечення процесів управління підтриманням льотної придатності ПС; 

– навчити студентів роботі з типовими документами з управління підтриманням льотної придатності;

– ознайомити із функціями та структурою організації з управління підтриманням льотної придатності;

– дати уявлення про розробку, затвердження та впровадження програми технічного обслуговування ПС.

3. Навчальна дисципліна відноситься до вибіркової частини освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з авіоніки.

4. Науково-педагогічні працівники:

Варченко Олег Іванович, доцент кафедри, доцент НАУ,

Тризна Олександра Олександрівна, старший викладач кафедри.

5. Обсяг та тривалість:

Годин – 180, кредитів ECTS – 6.0, семестр  – 7.

6. Форма та методи навчання:

Лекції,  практичні заняття, самостійна робота студента.

7. Оцінювання:

- модульний контроль;

- семестровий контроль – екзамен.

8.  Мова викладання: українська, англійська.

Новини кафедри