Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Інформаційно-вимірювальні пристрої та системи авіоніки

 Робоча прогама

1. Змістовні модулі:

Модуль 1. Датчики функціональних систем ПС

Модуль 2. Датчики параметрів польоту

Модуль 3. Курсовий проект

Модуль  4. Прилади та системи вимірювання параметрів  роботи двигунів і функціональних систем ПС

 Модуль 5. Прилади та системи вимірювання   пілотажних параметрів польоту

Модуль  6. Прилади та системи вимірювання  навігаційних параметрів польоту

2. Рівень:

А) Попередні умови: знання основ, отриманих при вивченні таких дисциплін: «Основи авіації», «Авіаційні електричні машини та апарати», «Електроніка, схемотехніка та мікропроцесори», «Фізика», «Теорія автоматичного управління», «Надійність систем авіоніки», «Метрологія, стандартизація та сертифікація», «Вища математика», «Інженерна та комп’ютерна графіка».

Дисципліна є базою для вивчення таких дисциплін як «Комп’ютерно-інтегровані системи та комплекси пілотажно-навігаційного обладнання», «Надійність систем авіоніки», «Технічне діагностування авіоніки» та інших.

Література:

1. Авиационные приборы и измерительные  системы./Под ред. В.Г. Воробьева. – М.: Транспорт, 1981. - 391 с.

2. Блохин Л.Н.,  Трифонов-Богданов П.И., Глухов В.В. Основы навигации и пилотажно-навигационные комплексы: Учебник для вузов ГА. – М.: Воздуш. трансп., 1990. - 320 с.

3. Воробьев В.Г., Глухов В.В., Кадышев И.К. Авиационные приборы, информационно-измерительные системы и комплексы. Учеб. для вузов /Под ред. В.Г.Воробьева. – М.: Транспорт, 1992.

4. Пілотажно-навігаційні комплекси повітряних суден: підручник/ В.О.Рогожин, В.М. Синєглазов, М.К.Філяшкін; НАУ. – Київ, 2005. 

5. Єгоров С.Г., Бєлов М.А. Датчики авіоніки: Конспект лекцій. – К.: НАУ, 2007. – 60 с.

6. Каргу Л.И.  Измерительные устройства летательных  аппаратов: учеб. пособие для технических вузов. – М. Машиностроение, 1988. - 256 с. 16

7. Федоров С.М. Бортовые информационно-управляющие системы. – М.: Транспорт, 1994. - 264 с.

Б) Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

-  оволодіння знаннями про вимірювання (контроль) параметрів роботи авіаційних двигунів і функціональних систем ПС, а також параметрів, що характеризують режими польоту та забезпечують навігаційні потреби ПС;

-  надання теоретичних знань щодо принципів дії, конструкції та роботи ІВПСА, розрахунків їхніх статичних та динамічних характеристик, причин похибок через вплив стану об’єктів вимірювань і оточуючого середовища;

-  ознайомлення з принципами побудови, конструкцією та роботою конкретних типів ІВПСА, що застосовуються на сучасних ПС;

-  опанування основними навичками проведення аналізу роботи ІВПСА з метою визначення їх технічного стану та показників надійності, виявлення та усунення їхніх відмов, вдосконалення експлуатації та технічного обслуговування;

-  ознайомлення з перспективами розвитку та вдосконалення ІВПСА.

3. Навчальна   дисципліна   відноситься   до   базової   частини   освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з авіоніки.

4. Науково-педагогічні працівники:

Єгоров Сергій Гаврилович, старший викладач кафедри,

Левківський Василь Васильович, асистент кафедри.

5. Обсяг та тривалість:

Годин – 255, кредитів ЕСТS - 8,5, семестр – 5 та 6, тривалість семестрів - 16 тижнів, аудиторні заняття на тиждень - 4 години.

6. Форма та методи навчання:

Лекції, лабораторні заняття та самостійна робота студента.

7. Оцінювання:

-  модульний контроль;

-  семестровий контроль: диференційований залік у 7 семестрі; екзамен  у 8 семестрі.

8. Мова викладання: українська, англійська

Новини кафедри