Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Основи алгоритмізації та програмне забезпечення авіоніки

Навчальна програма                                Робоча програма

1.Змістовні модулі

Модуль № 1. Інформація і інформатика. Архітектура комп'ютера та  його програмне забезпечення

Модуль № 2. Програмні засоби автоматизації інженерних та науково-дослідних робіт

Модуль № 3. Алгоритмізація та основи програмування

2. Рівень:

А) Попередні умови: знання основ навчальних дисциплін: «Вища математика», «Іноземна мова», «Фізика», «Інженерна та комп’ютерна графіка».

Дисципліна є базою для вивчення таких дисциплін як «Комп’ютерно-інтегровані системи та комплекси пілотажно-навігаційного обладнання», «Інформаційно-вимірювальні пристрої та системи авіоніки»

Література:

1. Дибкова Л. М. Інформатика і комп'ютерна техніка: навч. посібн./ Л.М. Дибкова. – К.: Академвидав, 2011. – 464 с.

2. Мак-Федрис П. Microsoft Windows 7. Полное руководство / Мак-Федрис П.; пер. с англ. – М.: Вильямс, 2012. – 800 с.

3. Фабричев В. А. Основи інформатики: навч. посібник / В. А.Фабричев,  О. І. Труш,  Й. Ф.Чижевський.  – К.: Книжкове видавництво НАУ, 2006. – 352 с.

4. Архангельский А. Я. Программирование в C++ Builder / А. Я. Архангельский  – 7-е изд. – М.: Бином, 2010. – 1298 с.

5. Рудаков А. В. Технология разработки программных продуктов / А. В. Рудаков – 3-е изд. – М.: Академия, 2007. – 208 с.

6. Иванова Г. Технология программирования / Г. Иванова  – 3-е изд. – М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2006. – 336 с.

7. Скопень М. М. Комп'ютерні інформаційні технології в туризмі : навч. посібн. / М. М. Скопень. – К.: Кондор, 2012. – 302 с.

8. Острейковский В. Техника разработки программ: в 2 кн. Книга 1. Программирование на языке высокого уровня: учебник / В. Острейковский, Н. Г.Типикин, Е.В.Крылов.  – М.: Высшая школа, 2007. – 375 с.

9. Камаев В. Технологии программирования / В. Камаев, В. Косте-рин. – 2-е изд. – М.: Высшая школа, 2006. – 454 с.

10.Глинський Я. М. С++ і С++ Builder: навч. посібн.Я. М. Глин-ський, В. Є.Анохін,Ряжська В. А.5-те вид. –Львів: СПД  Глинський, 2011. – 192 с.

11. Терехов А. Технология программирования / А.Терехов.  –2-е изд. – М.: НТУИТ, 2007. – 148 с.

12. Microsoft Daily (новини зі світу технологій) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: //www.microsoftblog.com.ua. – Назва з екрану.

Б) Цілі та завдання:

Вивчення дисципліни дозволяє надати студентам знання та практичні навички з:

-     застосування обчислювальних засобів  в інженерних та науково-прикладних задачах ;

-     основ програмування на алгоритмічній мові С++ .

3. Навчальна дисципліна відноситься до циклу професійної підготовки бакалавра з авіоніки.

4. Науково-педагогічні працівники:

Романенко Віктор Григорович, доцент кафедри, к.т.н., доцент;

Мельников Дмитро Євгенійович, асистент кафедри авіоніки.

5. Обсяг та тривалість:

Годин – 120, кредитів ЕСТС – 4,0 , семестр – 1, тривалість семестру – 17 тижнів, аудиторні заняття на тиждень – 3 години.

6. Форма та методи навчання:

Лекції, лабораторні заняття та самостійна робота студента.

7. Оцінювання:

– модульний контроль;

– семестровий контроль: екзамен.

8. Мова викладання: українська, англійська.

 

Новини кафедри