Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Електронні компоненти авіоніки

Навчальна програма                                         Робоча програма

1. Змістовні модулі

Модуль № 1. Принцип дії діода та транзистора

Модуль № 2. Аналогова схемотехніка

Модуль № 3. Дискретна схемотехніка

Модуль № 4. Елементи дискретної мікросхемотехніки

Модуль № 5. Курсова робота

Модуль № 6. Мікропроцесорні пристрої

2. Рівень:

А) Попередні умови: знання основ навчальних дисциплін: «Вища математика», «Фізика», «Інженерна та комп`ютерна графіка», «Інформатика та основи алгоритмізації і програмування», «Електротехнічні та радіотехнічні основи авіоніки». 

Дисципліна є базою для вивчення таких дисциплін як «Електро- та гідроприводи в системах повітряних суден», «Теорія автоматичного управління», «Електрообладнання регіонального/магістрального літака», «Інформаційно-вимірювальні пристрої та системи авіоніки».

Література:

1. Гершунский Б.С. Основы электроники и микроэлектроники. Учебник. – К.: Вища школа, 1987.

2. Гилмор И. Введение в микропроцессорную технику: Пер. с англ. – М.: Мир, 1984. – 334 с.

3. Богданович М.И., Грель Н.Н. и др. Цифровые интегральные микросхемы. Справочник. – Мн.: Беларусь, 1991. – 493 с.

4. Панфилов Д.И., Чепурин И.Н. и др. Электротехника и электроника в экспериментах и упражнениях: Практикум на Electronics Work bench: В 2 т. /Под общей ред. Д.И. Панфилова – Т.2: Электроника. – М.: ДОДЭКА, 2000. – 288 с.

5. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. В 2 т. Пер. с англ. Изд. 2-е, стереотип. – М.: Мир, 1984.

6. ГОСТ 26.003-80. Система интерфейса для измерения приборами с байт-последовательным и байт-параллельным обменом информации. Требования к соединениям.

7. Карлащук В.И. Электронная лаборатория на ІВМ РС. Программа Electronics Work bench и ее применение. «Солон – Р», 2000.

8. Кардашев Г.А. Цифровая электроника на персональном компьютере. Electronics Work bench и Micro Cap. – М.: Горячая линия – Телеком, 2003. – 311 с.

Б) Мета та завдання

Метою викладання навчальної дисципліни «Електронні компоненти авіоніки» є:

– набуття студентами знань і навиків, необхідних для вивчення наступних дисциплін радіоелектронного профілю для забезпечення в майбутньому опанування нового обладнання в процесі самостійної практичної діяльності;

– засвоєння машинно-орієнтованих методів аналізу електронних схем, покладених в основу сучасних підходів до діагностики і ідентифікації виходу з ладу авіаційного обладнання.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

– експлуатація електронних систем та комплексів;

– розробка і розрахунок електронних технічних засобів експлуатації;

- технічна організація виробництва та ремонту радіоелектронного обладнання систем та комплексів на авіаційних підприємствах.

3. Навчальна дисципліна відноситься до циклу дисциплін професійної підготовки освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з авіоніки.

4. Науково-педагогічні працівники:

Краснов Володимир Миколайович, доцент кафедри, канд. техн. наук, доцент

Мельніков Дмитро Євгенійович, асистент кафедри.

5. Обсяг та тривалість:

Годин – 315, кредитів ECTS – 10,5, семестри – 4, 5, тривалість 4-го семестру – 17 тижнів, тривалість 5-го семестру – 17 тижнів, ауд. заняття на тиждень: в 4 семестрі – 3 год., в 5 семестрі – 6 год.

6. Форма та методи навчання:

Лекції, лабораторні заняття та самостійна робота студентів

7.Оцінювання:

– модульний контроль;

– семестровий контроль: екзамен в 4 семестрі; диференційований залік – у 3 семестрі;

–  підготовка та захист курсової роботи – 4 семестр;

–  підготовка та захист домашньої роботи  – 5 семестр.

8. Мова викладання: українська, англійська

Новини кафедри