Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Електрообладнання та вогні сучасного літака (АТА 24/33)

Навчальна програма                                       Робоча програма

1. Змістовні модулі:

Модуль 1. Система електропостачання регіонального/магістрального літака

Модуль 2. Світлотехнічне обладнання і електрообладнання систем регіонального/магіст­раль­ного літака та його силової установки

2. Рівень:

А) Попередні умови: знання основ навчальних дисциплін: «Електро- та гідроприводи в системах повітряних суден», «Електронні компоненти авіоніки», «Регіональний/магістральний літак, його двигуни та функціональні системи», «Авіаційні електричні машини та апарати», «Інформаційно-вимірювальні пристрої та системи авіоніки», «Електропостачання повітряних суден»

Дисципліна є базою для вивчення таких дисциплін як «Основи експлуатації авіоніки», «Пілотажно-навігаційне обладнання регіонального/магістрального літака», «Технічне діагностування авіоніки».

Література:

1. Лужбін В.М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Електрообладнання регіонального/магістрального літака». Електронний варіант. Матеріали кафедри, 2017.

2. Лужбін В.М. Методичні матеріали до практичних занять з навчальної дисципліни «Електрообладнання регіонального/магістрального літака». Електронний варіант. Матеріали кафедри, 2017.

3. Лужбін В.М. Методичні вказівки з виконання домашнього завдання з навчальної дисципліни «Електрообладнання регіонального/магістрального літака».– К.: НАУ, 2015.– с. 10.

4. Керівництво з експлуатації регіонального/магістрального літака, що вивчається в дисципліні «Електрообладнання регіонального/магістрального літака».

5. Технічні описи та інструкції з експлуатації систем, пристроїв і агрегатів електрообладнання регіонального/магістрального літака.

6. Основы электрооборудования летательных аппаратов, ч.1 и ч.2. Под ред. Д.Э. Брускина. – М.: Высшая школа, 1978. – 598 с.

7. Барвинский А.П., Козлова Ф.Г. Электрооборудование самолётов. – М.: Транспорт, 1990. – 320 с.

8. Электрооборудование воздушных судов. Под ред. С.С.Решетова. – М.: Транспорт, 1991. – 319 с.

9. Синдеев И.М., Савелов А.А. Системы электроснабжения воздушных судов. – М.: Транспорт, 1990. – 296 с.

Б) Цілі та завдання:

– набуття студентами знань характеристик, складу і розміщення на повітряному судні електрообладнання, його схемного і конструктивного виконання, режимів роботи, способів використання та технічного обслуговування;

– вивчення студентами електрообладнання регіонального/магістрального літака і засвоєння правил його технічного обслуговування;

– отримання знань з призначення, складу, характеристик, режимів роботи, розміщення, використання елементів та систем електрообладнання регіонального/магістрального літака.

3. Навчальна дисципліна відноситься до циклу дисциплін вільного вибору студента.

4. Науково-педагогічні працівники:

Лужбін Віктор Миколайович, доцент кафедри, к.т.н., доцент;

Левківський Василь Васильович, асистент кафедри.

5. Обсяг та тривалість:

Годин – 105, кредитів ECTS – 3,5, семестри – 7.

6. Форма та методи навчання:

Лекції, практичні заняття, самостійна робота студента.

7. Оцінювання:

– модульний контроль;

– семестровий контроль: диференційований залік – у 7 семестрі.

8. Мова викладання: українська, англійська.

Новини кафедри