Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Електротехнічні та радіотехнічні основи авіоніки

Навчальна програма                                         Робоча програма

1. Змістовні модулі

 Модуль № 1. Основні закони електричних  кіл та їх  застосування  для  аналізу електромагнітних процесів

Модуль № 2. Частотні характеристики кіл

Модуль № 3. Курсова робота

Модуль № 4. Операторні функції кіл. Перехідна і імпульсна характеристики. Теорії чотириполюсників та фільтрів

Модуль № 5. Спектральний аналіз періодичних і неперіодичних сигналів

Модуль № 6. Енергетичні спектри та кореляційний аналіз сигналів. Спектральний аналіз дискретних сигналів

2. Рівень:

А) Попередні умови: знання основ навчальних дисциплін: «Фізика», «Вища математика», «Інженерна і комп’ютерна графіка», «Інформатика та основи алгоритмізації і програмування». 

Дисципліна є базою для вивчення таких дисциплін як «Електро- та гідроприводи в системах повітряних суден», «Теорія автоматичного управління», «Електрообладнання регіонального/магістрального літака».

Література:

1. П'яних Б.Є., Мельніков Є.В., Животовський С.О. Аналіз електричних кіл. Розрахунок стаціонарних режимів: навч. посібник. – К.: КМУЦА, 1999. – 184 с.

2. Пьяных Б.Е. Переходные процессы  в электрических  цепях. Четырехполюсники, фильтры: учебн. пособие.– К.: КИИГА, 1990. - 148 с.

3. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи: учебник для вузов спец. «Радиотехника». – М.: Высш. шк., 1984.-559 с.

4. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. – М.: Высш. шк., 1984. – 559 с.

5. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. Руководство к решению задач. – М.: Высш. шк., 1987. -250 с.  

6. Белецкий А.Я., Бойко И.Ф., Синицын Р.Б., Юдин А.К. Радиотехнические  цепи и сигналы. Лабораторные работы 1-7. – К.: КИИГА, 1991. – 48 с.

7. Белецкий А.Я., Бойко И.Ф., Уланский В.В., Шутко Н.А. Радиотехнические цепи и сигналы. Спектральный анализ аналоговых сигналов: учебн. пособие. – К.: КИИГА, 1992. –   64 с.

8. Зевеке Г.В., Ионкин П.А. и др. Основы теории цепей. – М.: Энергия, 1973.

9. Дезор Ч.А., Ку З.С. Основы теории цепей. – М.: Связь, 1976. – 288 с.

10. Сешу С., Рид М.В. Линейные графы и электрические цепи. – М.: Высш. шк., 1971.

11. Дейч Г. Руководство к практическому применению преобразования Лапласа и Z-преобразования. – М.: Наука, 1971.

12. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. – М.: Радио и связь, 1986.

13. Радиотехнические цепи и сигналы/ Под ред. К.А. Самойло – М.: Радио и связь, 1982.

14. Задачник по курсу «Радиотехнические цепи и сигналы»/ В.М. Жуков, В.Г. Карташов, А.М. Николаев. – М.: Высш. шк., 1986.

15. ДСТУ 2815-94. Електричні й магнітні кола та пристрої. Пристрої та визначення.

16. ДСТУ 3592-97. Сигнали радіотехнічні вимірювальні. Пристрої та визначення.

Б) Мета та завдання

Метою викладання навчальної дисципліни «Електротехнічні та радіотехнічні основи авіоніки» є :

– набуття студентами знань і навиків, необхідних для вивчення наступних дисциплін з електронного профілю для забезпечення в майбутньому опанування нового обладнання в процесі самостійної практичної діяльності;

– засвоєння методів аналізу електронних схем, покладених в основу сучасних підходів до діагностики  й  ідентифікації  експлуатації, обслуговування та виходу з ладу електронної апаратури.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

– навчити студентів основам розрахунку кіл постійного та змінного струму;

– ознайомити з принципами спектрального аналізу періодичних та імпульсних сигналів;

- дати уявлення про математичні моделі сигналів.

3. Навчальна дисципліна відноситься до циклу дисциплін професійної підготовки освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з авіоніки.

4. Науково-педагогічні працівники:

Краснов Володимир Миколайович, доцент кафедри, канд. техн. наук, доцент

Мельніков Дмитро Євгенійович, асистент кафедри.

5. Обсяг та тривалість:

Годин – 375, кредитів ECTS – 12,5, семестри – 3, 4, тривалість 3-го семестру – 17 тижнів, тривалість 4-го семестру – 17 тижнів, ауд. заняття на тиждень: в 3 семестрі – 5 год., в 4 семестрі – 6 год.

6. Форма та методи навчання:

Лекції, практичні заняття, лабораторні заняття та самостійна робота студентів

7. Оцінювання:

– модульний контроль;

– семестровий контроль: екзамен в 3 семестрі; диференційований залік – у 4 семестрі;

–  підготовка та захист курсової роботи – 3 семестр;

–  підготовка та захист РГР – 4 семестр

8. Мова викладання: українська, англійська

Новини кафедри