Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Надійність та технічне діагностування авіоніки

1. Змістовні модулі:

Модуль 1. Термінологія, показники та моделі надійності

Модуль 2. Забезпечення надійності авіоніки

2. Рівень:

А) Попередні умови: знання основ, отриманих при вивченні таких дисциплін: «Вища математика», «Теорія ймовірностей», «Фізика», «Основи авіації», «Електроніка, схемотехніка та мікропроцесори», «Теорія автоматичного управління».

Дисципліна є базою для вивчення таких дисциплін як «Технічне діагностування авіоніки», «Основи експлуатації  авіоніки», «Сертифікація обладнання повітряних суден», «Інноваційні технології в авіоніці» та інших

Література:

Основні рекомендовані джерела

1. ­­ Грібов В.М.,  Грищенко Ю.В., Скрипець А.В., Стрельніков В.П. Теорія надійності систем авіоніки, частина 1: навчальний посібник. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2006. – 324 с.

2. Грібов В.М. Надійність систем авіоніки: практикум для студентів напряму 6.051103 «Авіоніка». – К.: НАУ-друк, 2009. – 32 с.

3. Кирьянов Д.В. MathCad 14. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007. – 684 с.

4. Надійність техніки. Моделі відмов. Основні положення: ДСТУ 3433-96. – К.:  Держстандарт України, 1996. – 42 с.

5. Надійність техніки. Терміни та визначення: ДСТУ 2860-94. – Київ: Держстандарт України, 1994. – 92 с.

6. Стрельников В.П., Федухин А.В. Оценка и прогнозирование надёжности электронных элементов и систем: монография. К.: Логос, 2002. – 488 с.

7. Вентцель Е.С. Теория вероятностей: учебник, изд 5-е. – М.: Наука, 1998. – 576 с.

8. Надійність та експлуатація систем та комплексів авіаційного обладнання. Терміни та визначення: ДСТУ 3589-97. – К.:  Держстандарт України, 1997.– 32 с.

10. Надійність техніки. Методи розрахунку показників надійності за експериментальними даними: ДСТУ 3004-95.– К.: Держстандарт України, 1995. – 122 с.

11. Надійність техніки. Плани випробувань для контролю середнього напрацювання до відмови (на відмову): ДСТУ 3942-2000.– К.: Держстандарт України, 2000. – 72 с.

Б) Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

-       придбання знань у галузі сучасної теорії та практики надійності технічних систем відповідального застосування (авіоніки);

-       оволодіння методами проведення аналізу причин виникнення відмов і несправностей авіоніки, методами та технологіями забезпечення безвідмовності, відмовостійкості, довговічності, ремонтопридатності і збережності компонентів та систем авіоніки з урахуванням забезпечення безпеки польотів;

-       набуття навичок з дослідження надійності компонентів авіоніки на основі використання сучасних інформаційних технологій.

3. Навчальна дисципліна відноситься до професійно-орієнтованої частини освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з авіоніки.

4. Науково-педагогічні працівники:

Грібов Віктор Михайлович, доцент кафедри, к.т.н., доцент

Грищенко Юрій Віталійович, доцент кафедри, к.т.н., доцент

Кожохіна Олена Володимирівна, доцент кафедри, к.т.н.

5. Обсяг та тривалість:

Годин – 162, кредитів ЕСТS – 5,4,  семестр – 5, тривалість семестру – 17 тижнів, аудиторні заняття на тиждень – 4 години.

6. Форма та методи навчання:

Лекції, лабораторні заняття та самостійна робота студента.

7. Оцінювання:

 – поточний контроль;

– модульний контроль;

– семестровий контроль: екзамен – у 5 семестрі.

8. Мова викладання: українська, англійська.

Новини кафедри