Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Оптоелектронна та лазерна техніка і лінії зв’язку в авіоніці

1. Змістовні модулі:

Модуль 1. Параметри лазерного випромінювання. Типи лазерів.

Модуль 2. Принципи побудови високоточних лазерних когерентно-оптичних приладів.

2. Рівень:

А)Попередні умови: знання основ навчальних дисциплін: «Вища математика», «Фізика».

Дисципліна є базою для вивчення таких дисциплін як «Електроніка, схемотехніка та мікропроцесори»,  «Інформаційно-вимірювальні пристрої та системи авіоніки», «Основи експлуатації авіоніки», «Авіаматеріалознавство», «Метрологія, стандартизація та сертифікація»  та інших

Література:

1. Байбородин Ю.В. Основи лазерной техники. Учебн. для ВТУЗов. – К.: Вища школа, 1998.- 382 с.

2. Бусурин В.П., Носиков Ю.Р. Волоконно-оптические датчики, физические основы, вопроси расчета и применения. – М.: Енергоиздат, 1990.-  321 с.

3. Землянський В.М. Измерение скорости потоков лазерным доплеровским методом. –  К.: Вища школа, 1987.- 177 с.

4. Землянский В.М., Дивнич Н.П. Современные оптико-электронные измерительные системы: консп. лекций. – К.: КМУГА, 1996. – 88 с.

5. Лазерные измерительные системы /под ред. Д.П. Лукьянова. –  М.: Радио  и связь, 1981. – 456 с.

6.  Справочник по лазерам / под ред. А.М.Прохорова, в 2-х томах.  – М.: Сов. Радио, 1978. – 504 с.

7.  Гинзбург В.М., Степанов В.М. Голографические  измерения.  – М.: Радио  и связь, 1981. –  296 с.

Б)  Цілі і завдання:

- типи лазерів та принцип їх дій;

- вимірювання ступеню часової та просторової когерентності та поляризаційних характеристик лазерного випромінювання;

- класифікація когерентно-оптичних перетворювачів та принцип їх дій;

- принципи роботи, будова, оптичні схеми сучасних лазерних приладів та систем та їх застосування в авіації.

3. Навчальна дисципліна відноситься до циклу дисциплін з професійної підготовки освітньо-професійної програми освітнього ступеню «Бакалавр».

4. Науково-педагогічні працівники

Землянський Володимир Михайлович, професор кафедри, д.ф.- м.н., професор

Тронько Володимир Дмитрович, професор кафедри, д.ф.- м.н., професор

4. Обсяг та тривалість

Годин – 190, кредитів ЕСТS – 5,0, семестр – 5,  тривалість семестру –  17 тижнів, аудиторні заняття на тиждень – 17  годин.

6. Форми та методи навчання: очна та заочна.

 Лекції, практичні заняття та самостійна робота студентів.

7. Оцінювання:

 - модульний контроль;

 - семестровий контроль: екзамен у 5 семестрі.

 8. Мова викладання: українська, англійська

Новини кафедри