Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Основи авіації

Навчальна програма                                  Робоча програма

1. Змістовні модулі:

Модуль 1. Основи аеродинаміки і динаміки польоту

Модуль 2. Літак та його системи

Модуль 3. Авіадвигуни. Особливості конструкції вертольота та ракети. Авіоніка ЛА. Організація і безпека польотів ЛА та їх виробництво

2. Рівень:

А) Попередні умови: знання основ навчальних дисциплін: «Вища математика», «Фізика», «Інженерна та комп`ютерна графіка», «Інформатика та основи алгоритмізації і програмування»;

Дисципліна є базою для вивчення таких дисциплін як «Електро- та гідроприводи в системах повітряних суден», «Регіональний/магістральний літак, його двигуни та функціональні системи», «Електрообладнання регіонального/магістрального літака», «Бортові системи автоматичного керування польотом».

Література:

1. Никитин Г.А., Баканов Е.А. Основы авиации. – М.: Транспорт, 1984. – 261 с.

2. Лужбін В.Н. Конспект лекцій. Електронний варіант. Матеріали кафедри, 2016.

3. Лужбін В.Н. Методичні матеріали до практичних занять. Електронний варіант. Матеріали кафедри, 2016.

4. Лужбін В.М., Тризна О.О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи та домашніх завдань для студентів Навчально-наукового інституту аеронавігації напряму підготовки 051103 "Авіоніка". Електронний варіант. Матеріали кафедри, 2016.

5. Комаров А.А. Основы авиации: Введение в специальность. Учебное пособие. – К.: Высшая школа, 1992. – 267 с.

6. Пышнов В.С. Основные этапы развития самолёта. – М.: Машиностроение, 1984. –  96 с.

7. Пономарёв А.Н. Советские авиационные конструкторы. – М.: Воениздат, 1977. – 278 с.

8. Деменев А.Н., Лужбин В.Н. Основы инженерно–авиационной службы и эксплуатация авиационного оборудования. – К.: КВВАИУ, 1990. – 237 с.

9. Денисов В.Г., Скрипець А.В. Дорога в авиацию.– М.: Транспорт, 1987. – 192 с.

10. Гусев Б.К., Фокин В.Ф. Основы авиации. – М.: Транспорт, 1982. – 120 с.

11. Аэродинамика самолёта. Под ред. Г.Н.Котельникова. – М.: Воениздат, 1974. – 297 с.

12. Кокунина Л.Х. Основы аэродинамики. – М.: Транспорт, 1982. – 197 с.

13. Технические описания и инструкции по эксплуатации самолётов и вертолётов гражданской авиации, их систем и агрегатов.

Б) Цілі та завдання:

– надання студентам загальної уяви про історію розвитку авіації, аеродинаміку і динаміку польоту ЛА, складові частини їх конструкції, системи і обладнання ЛА, організацію і безпеку польотів ЛА та виробництво ЛА;

– навчити студентів основам аеродинаміки і динаміки польоту ЛА, конструкції ЛА, авіаційних двигунів та їх систем;

– ознайомити з принципами роботи і складом типових систем авіоніки;

– дати уявлення про організацію і безпеку польотів ЛА та їх виробництво.

3. Навчальна дисципліна відноситься до циклу професійної підготовки бакалавра з авіоніки.

4. Науково-педагогічні працівники:

Лужбін Віктор Миколайович, доцент кафедри, к.т.н., доцент;

Тризна Олександра Олександрівна, старший викладач;

Левківський Василь Васильович, асистент.

5. Обсяг та тривалість:

Годин – 165, кредитів ECTS – 5,5, семестри – 1, 2.

6. Форма та методи навчання:

Лекції, практичні заняття, самостійна робота студента.

7. Оцінювання:

– модульний контроль;

– семестровий контроль – екзамен (1-й семестр), диференційований залік (2-й семестр).

8. Мова викладання: українська, англійська.

Новини кафедри