Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Інформація та кодування в авіоніці

Навчальна програма                                          Робоча програма

1. Змістовні модулі

Модуль № 1. «Математичний опис сигналів та завад. Визначення кількості і швидкості передачі інформації»

Модуль № 2. «Основні поняття кодування. Стійкість до завад. Методи стиснення інформації»

2. Рівень:

А) Попередні умови: знання основ навчальних дисциплін: «Фізика», «Електротехнічні та радіотехнічні основи авіоніки», «Інформатика та основи алгоритмізації і програмування».

Дисципліна є базою для вивчення таких дисциплін як «Оптоелектронна та лазерна техніка і лінії зв’язку в авіоніці», «Радіотехнічні системи авіоніки», «Основи авіаційного радіозв’язку, радіолокації та радіонавігації», «Приймально-передавальні та антенно-фідерні пристрої» та інших.

Література:

1. Жураковський Ю.П., Полторак В.П. Теорія інформації та кодування: підручник. – К.: Вища школа, 2011. – 255 с.

2. Кожевников. В.Л., Кожевников А.В. Теорія інформації та кодування: навчальний посібник. – Дніпропетровськ: НГУ, 2011. – 108 с.

3. Квєтний Р.Н. Основи техніки передавання інформації/М.М. Компанець, С.Г. Кривогубченко, А.Я. Кулик: підручник. – Вінниця: Універсам, 2002. – 304 с.

4. Сорока Л.С. Основи теорії інформації: навчальний посібник. – Харків: ХНУ ім. В.М. Каразіна, 2007. – 264 с.

5. Тронько В.Д. Основи теорії інформації та кодування: конспект лекцій – на кафедрі авіоніки.

6. Игнатов В.А. Теория информации и передачи сигналов. – М.: Сов. радио, 1991. – 376 с.

7. Лоссовский В.А. Формирование и передача сигналов. Теория информации и кодирование: конспект лекций. – К.: КМУГА, 1995. – 147 с.

8.  Дмитриев В.И.  Прикладная теория информации. – М.: Энергия, 1989. – 319 с.

9. Коржик В.И., Финк Л.М., Щелкунов Н.Н. Расчет помехоустойчивости систем передачи дискретных сообщений: справочник. – М.: Радио и связь, 1981. – 229 с.

10. Варкин Л.Е. Системы связи с шумоподобными сигналами. – М.: Радио и связь, 1985. – 384 с.

11. Войчук В.А., Бойко Р.В., Добровольський Ю.Б. Бортові авіаційні радіо­електронні системи: навчальний посібник. – К.: НАУ, 2006. – 128 с.

12. Кузьмин И.В., Кедрус В.А. Основы теории информации и кодирования. – К.: Вища школа, 1986. – 238 с.

 

Б) Мета та завдання

Метою  викладання дисципліни «Основи теорії інформації та кодування» є розкриття сучасних звукових концепцій, понять, методів з теорії інформації і кодування, які широко використовуються в сучасному авіаційному радіоелектронному обладнанні.

Завданням навчальної дисципліни є:

­    набуття студентами знань з теорії інформації і кодування, які широко використовують­ся в сучасному авіаційному радіоелектронному обладнанні;

- придбання студентами основних навичок в обчисленні каналів зв’язку з оптимальними параметрами.

3. Навчальна дисципліна відноситься до циклу дисциплін професійної підготовки бакалавра з авіоніки.

4. Науково-педагогічні працівники:

Тронько Володимир Дмитрович,  професор кафедри, д.ф.-м. наук, професор

Мельніков Дмитро Євгенович, асистент кафедри

5. Обсяг та тривалість:

Годин – 105, кредитів ECTS – 3,5, семестр – 4, тривалість 4-го семестру – 17 тижнів, тривалість, ауд. заняття на тиждень – 3 год.

6. Форма та методи навчання:

Лекції, практичні заняття та самостійна робота студентів

7. Оцінювання:

– модульний контроль;

– семестровий контроль: екзамен у 4-му семестрі.

8. Мова викладання: українська, англійська.

Новини кафедри