Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Зв’язок та навігація сучасного літака (АТА 23/34)

1. Змістовні модулі:

Модуль 1. Основні відомості про пілотажно-навігаційне обладнання регіонального/ магістрального літака.

Модуль  2. Навігаційні системи сучасного регіонального/магістрального літака.

Модуль  3. Радіонавігаційне обладнання регіонального/магістрального літака.

Модуль 4. Технічне обслуговування пілотажно-навігаційних комплексів  регіонального/ магістрального літака.

2. Рівень:

А) Попередні умови:

дисципліна «Пілотажно-навігаційне обладнання регіонального/ магістрального літака»:

- базується на знаннях, отриманих при вивчені таких дисциплін: «Основи авіації», «Фізика», «Теорія автоматичного управління», «Авіаційні електричні машини та апарати», «Електроніка, схемотехніка та мікропроцесори», «Електропостачання повітряних суден», «Надійність систем авіоніки»;

- пов’язана з одночасним вивченням дисциплін: «Електро- та гідроприводи в системах повітряних суден», «Авіаційні телевізійні та мультимедійні системи», «Авіаційні радіоелектронні системи», «Електрообладнання регіонального/магістрального літака», «Основи експлуатації авіоніки», «Технічне діагностування авіоніки».

Література:

1. Техническая эксплуатация авиационного оборудования/ В.Г. Воробьёв, В.Г. Денисов, В.Д. Константинов и др. Под ред. В.Г. Воробьёва. -М.: Транспорт, 1990. - 296 с.

2. Техническая эксплуатация пилотажно-навигационных комплексов/ В.Г. Денисов, В.С. Новиков, А.В. Скрипец и др. Под ред. А.В. Скрипца. - М.: Транспорт, 1992.-296 с.

3. Алексеев Н.В. Бортовые средства измерения высотно-скоростных параметров полета ЛА. Учеб. пособ. - М.: МАЙ, 2001.- 46 с.

4. Рогожин В.О., Сжєглазов В.М., Філяшкін М.К. Пілотажно-навігаційні комплекси ПС: Підручник для студентів ВНЗ.- К.: НАУ, 2005. -316 с.

5. Дудко  Б.П.  Радионавигация:  Учеб.  пособие.  –  Томск: Томск. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2003.

6. Авиационная радионавигация: Справочник./А.А. Сосновский, И.А. Хаймович, Э.А. Лутин, И.Б. Максимов; Под ред. А.А. Сосновского. – М.: Транспорт, 1990. – 264  с.

7. Інерціально-супутникові навігаційні системи : навч. посіб. / М. К. Філяшкін, В. О. Рогожин, А. В. Скрипець, Т. І. Лукінова. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2009. – 272 с.

8. Руководство по технической эксплуатации самолета  Ан-148-100.

Б) Цілі та завдання:

-  досягнення рівня знань, достатнього для успішного використання в розробці, дослідженні, сертифікації й експлуатації пристроїв та систем ПНО РМЛ;

-  набуття навичок з проведення технічного обслуговування пристроїв та систем ПНО РМЛ;

-  оволодіння методами проведення аналізу причин виникнення несправностей і відмов пристроїв та систем ПНО РМЛ.

-  оволодіння методами навігації, літаководіння та керування повітряним рухом з урахуванням вимог з забезпечення безпеки польотів.

3. Навчальна дисципліна відноситься до вибіркової частини освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з авіоніки.

4. Науково-педагогічні працівники:

Варченко Олег Іванович, доцент кафедри, доцент НАУ,

Ситнянських Любов Михайлівна, старший викладач кафедри.

5. Обсяг та тривалість:

Годин – 252, кредитів ECTS -7,0, семестри  - 7,8.

6. Форма та методи навчання:

Лекції,  практичні заняття, самостійна робота студента.

7. Оцінювання:

- модульний контроль;

- семестровий контроль – диференційований залік у 7,8 семестрах.

8.  Мова викладання: українська, англійська.

Новини кафедри