Авіоніка - Спеціальність 173 - НАУ

Теорія автоматичного управління

Навчальна програма                                         Робоча програма

1. Змістовні модулі

Модуль № 1. Структурні та частотні характеристики лінійних систем автоматичного управління.

Модуль № 2. Стійкість, корекція та якість процесів управління  в лінійних автоматичних системах.

Модуль № 3. Теорія нелінійних систем автоматичного управління.

Модуль № 4. Імпульсні та цифрові системи автоматичного управління.

 2. Рівень:

А)   Попередні умови: знання основ навчальних дисциплін: «Вища математика», «Іноземна мова», « Інформатика та основи алгоритмізації і програмування», «Електроніка, схемотехніка та мікропроцесори».

Дисципліна є базою для вивчення таких дисциплін як «Основи теорії інформації та кодування», «Комп’ютерно-інтегровані комплекси ПНО», «Інформаційно-вимірювальні пристрої та системи авіоніки» та інших.

Література:

1. Теорія автоматичного управління / Зайцев Г.Ф., Стеклов В.К., Бріцький О.І., [ред. Зайцева Г.Ф.]. -К:Техніка, 2002. -673 с.

2. Системы управления с обратной связью / Филлипс Ч., ХаборР. [пер. с англ.]. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001. - 615 с.

3. Современные системы управления / Дорф Р., Бишоп Р., [пер. с англ.]. -М:Лаборатория Базовых Знаний, 2002. - 831 с.

4. Теория систем автоматического управления / Бесекерский В.А., Попов Е.П. - С.Пб.: БХВ-Петербург, 2003. -744 с.

 5. Автоматическое регулирование / Иващенко Н.Н.  -М: Машиностроение, 1978. -736с.

 6. Основы теории и элементы систем автоматического регулирования / Солодовников В.В., Плотников В.В., Яковлев А.В. -М: Машиностроение, 1985. -536 с.

 7. Теория и проектирование цифровых систем управления / Куо Б.  [пер. с англ.] -М: Машиностроение, 1986. -447 с.

8. MatLab 5.3/6.x /Ануфриев В.Е., [Самоучитель]. -С.Пб.: БХВ-Петербург, 2002. -456 с.

9. Сборник задач по теории автоматического регулирования / Бесекерский В.А., Герасимов А.Н., Попов Е.П. -М: Наука, 1972. -587 с.

10. Основы автоматического управления и регулирования / Зайцев Г.Ф., Костюк В.И., Чинаев П.И. – К.: Техніка, 1975. -495 с.

11. Автоматическое управление полетом самолетов /Воробьев В.Г., Кузнецов С.В. -М: Транспорт, 1995. -448 с.

Б) Цілі та завдання:

– оволодіння прийомами та методами складання структурних схем систем автоматичного управління;

– оволодіння методами перетворення структурних схем;

– оволодіння методами аналізу та синтезу систем автоматичного управління;

– набуття навичок роботи при вирішенні задач з аналізу та синтезу систем в програмному середовищі MatLab.  

3. Навчальна дисципліна відноситься до циклу професійної підготовки бакалавра з авіоніки.

4. Науково-педагогічні працівники:

Романенко Віктор Григорович, доцент кафедри авіоніки, канд. техн. наук, доцент;

Ситнянських Любов Михайлівна, старший викладач кафедри авіоніки.

5. Обсяг та тривалість:

Годин – 240, кредитів ЕСТС – 6,0 , семестр – 5-6, тривалість семестрів –  по 17 тижнів відповідно, аудиторні заняття на тиждень – 3 і 4 години відповідно.

 

6. Форма та методи навчання:

Лекції, лабораторні заняття та самостійна робота студента.

7. Оцінювання:

– модульний контроль;

– семестровий контроль: диференційований залік – у 5 семестрі, екзамен – у 6 семестрі.

8. Мова викладання:

українська; англійська. 

Новини кафедри